České překlady apokryfních spisů ve sbírce NZA I–III

V první části přehledu se nacházejí spisy, jež jsou současně komentovány v pří­ručce Clavis ANT, a to v pořadí stanoveném touto příručkou; v druhé části pak spisy, které v příručce Clavis ANT nejsou. Jako výjimky z pravidla jsme zařadili i několik spisů (nebo jejich částí) přeložených nikoli v NZA, ale v KTM. Také ony jsou totiž komentovány v příručce Clavis ANT (viz položky 315, 318, 319).

Czech Translations of the New Testament Apocryphal Writings in the NZA Collection

In the first part, the texts are arranged by the Latin nomenclature used in the Clavis ANT (Geerard, 1992). In the second part, the texts not included in the Clavis ANT follow. Only exceptionally, we have listed also some (passages of the) writings not included in NZA, but in KTM. These items occur in Clavis ANT, too (see Nrs. 315, 318, 319).

Zkratky / Abbreviations

Dus, J. A. – Pokorný, P. (eds.), Neznámá evangelia. Novozákonní apokryfy I, Praha: Vyšehrad 2001 (= NZA I).

Dus, J. A. (ed.), Příběhy apoštolů. Novozákonní apokryfy II, Praha: Vyšehrad 2003 (= NZA II).

Dus, J. A. (ed.), Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III, Praha: Vyšehrad 2007 (= NZA III).

Geerard, M., Clavis Apocryphorum Novi Testamenti, Turnhout: Brepols 1992 (= Clavis ANT).

Soušek, Z., Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: pseude­pigrafy I–III, Praha: Vyšehrad 1995–1999 (= KTM I–III).

strana/page = s.

Uspořádání / Arrangement

Pořadové číslo podle Clavis ANT / Nr. according to Clavis ANT

[Latinský název podle Clavis ANT / Latin title according to Clavis ANT]

Český název užitý ve sbírce NZA / Czech title used in NZA

úvod a překlad(y) / commentary and translation(s)

z řečtiny / latiny / koptštiny / syrštiny / etiopštiny / from Greek / Latin / Coptic / Syriac / Ethiopic

Uvítáme Vaše náměty a doplňky / Suggestions and corrections are welcome

Jan A. Dus

Centrum biblických studií, Praha / Centre for Biblical Studies, Prague

cbs@etf.cuni.cz.

25.6.2007


I. Texty zařazené do sbírky Clavis ANT / Texts included in the Clavis ANT

1

[Papyrus Oxyrhynchus 840]

Papyrus Oxyrhynchus 840, úvod a překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 55–59; 59–60.

2

[Papyrus Egerton 2]

Papyrus Egerton 2, úvod: P. Pokorný, NZA I, s. 63–65; překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 66–74.

3

[Papyrus Oxyrhynchus 1224]

Papyrus Oxyrhynchus 1224, úvod a překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 60–61; 62.

5

[Fragmentum Fajjumense]

Fajjúmský fragment, úvod a překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 154–155; 155.

7

[Papyrus Berolinensis 11710]

Papyrus Berolinensis 11710, úvod a překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 56.

10

[Evangelium Nazaraeorum]

Evangelium Nazorejců, úvod a překlady z řečtiny, latiny a syrštiny: J. Brož, NZA I, s. 177–182; 183–189.

11

[Evangelium secundum Hebraeos]

Evangelium Hebrejců, úvod a překlady z řečtiny a latiny: J. Brož, NZA I, s. 177–182; 189–193.

11

[Evangelium secundum Hebraeos]

Evangelium Hebrejců – koptský zlomek (z Řeči Ps.-Kyrilla Jeruzalémského o Marii Boho­rodičce), překlad z koptštiny: Z. Vlčková, NZA I, s. 200 [A Coptic Fragment, Pseudo-Cyril of Jerusalem, ed. E. A. Wallis Budge, Miscellaneous Coptic Texts in the Dialect of Upper Egypt, London 1915, s. 59–60; 637].

12

[Evangelium Ebionitarum]

Evangelium Ebionitů, úvod a překlad z řečtiny: J. Brož, NZA I, s. 177–182; 193–196.

13

[Evangelium Petri]

Petrovo evangelium, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 227–229; 229–233.

14

[Evangelium secundum Aegyptios]

Evangelium Egypťanů, úvod: M. Havrda – M. Kratochvíl, NZA I, s. 224–225; překlad z řečtiny: M. Havrda, NZA I, s. 225–226.

15

[Evangelium arcanum secundum Marcum]

Fragment tzv. tajného Markova evangelia (po Mk 10,34), úvod a překlad z řečtiny: P. Pokorný, NZA I, s. 47–49; 50–51.

18

[Agrapha]

Agrafon o práci v sobotu (L 6,4 D), úvod a překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 42–45; 45–46.

18

[Agrapha]

Kratší závěr Markova evangelia (po Mk 16,8, cod. Bobiensis), úvod: P. Pokorný, NZA I, s. 52; překlad z latiny: J. A. Dus, NZA I, s. 53–54.

19

[Evangelium Thomae (coptice)]

Tomášovo evangelium (NHC II/2), úvod a překlady z koptštiny a řečtiny: P. Pokorný, NZA I, s. 77–87; 87–154.

20

[Evangelium Philippi (coptice)]

Filipovo evangelium (NHC II/3), úvod a překlad z koptštiny: L. Kopecká – P. Pokorný, NZA I, s. 209–210; 210–224.

21

[Dialogus Iesu cum discipulis (Freer–Logion)]

Doplněk v závěru Markova evangelia (tzv. Freerovo logion po Mk 16,14), úvod: P. Po­korný, NZA I, s. 54–55; překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA I, s. 55.

25

[Dialogus Salvatoris]

Rozhovor se Spasitelem (NHC III/5), úvod a překlad z koptštiny: P. Pokorný, NZA I, s. 167–169; 169–176.

30

[Evangelium Mariae (Magdalenae)]

Mariino evangelium, úvod a překlady z koptštiny a řečtiny: Z. Vlčková, NZA I, s. 234–237; 238–244.

50

[Protevangelium Iacobi]

Protoevangelium Jakubovo, úvod a překlad z řečtiny: P. Peňáz, NZA I, s. 253–257; 257–269.

51

[Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris (Pseudo-Mat­thaei Evangelium)]

Pseudo-Matoušovo evangelium, úvod a překlad z latiny: D. Peňázová, NZA I, s. 286–288; 289–312.

57

[Evangelium Thomae de infantia Salvatoris (Ta paidika tú Kyriú)]

Pseudo-Tomášovo evangelium dětství, úvod a překlad z řečtiny: P. Peňáz, NZA I, s. 270–274; 275–286.

62 a.

[Evangelium Nicodemi (Gesta Pilati)]

Nikodémovo evangelium – Akta Pilátova, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 318–323; 324–343.

62 b.

[Evangelium Nicodemi (Gesta Pilati) – Descensus ad inferos]

Nikodémovo evangelium – Kristův sestup do pekel, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostá­lová, NZA I, s. 318–323; 344–351.

63

[Quaestiones Bartholomaei]

Otázky Bartolomějovy, úvod a překlady z řečtiny a latiny: J. A. Dus, NZA III, s. 93–99; 100–124.

64

[Epistula Pilati ad Claudium]

První list Pilátův, úvod a překlad z latiny: R. Dostálová, NZA I, s. 352; 352–353.

65.I

[Anaphora Pilati (recensio B iuxta Tischendorf]

Zpráva vladaře Piláta (verze B), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 361–362; 362–367.

66.I

[Anaphora Pilati (recensio A iuxta Tischendorf]

Zpráva vladaře Piláta (verze A), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 361–362; 362–367.

66.II

[Paradosis Pilati]

Potrestání Piláta, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 368–369; 369–371.

68

[Epistula Pilati ad Tiberium (latine)]

Druhý list Pilátův, úvod a překlad z latiny: R. Dostálová, NZA I, s. 367; 368.

70

[Vindicta Salvatoris]

Pomsta Spasitele, úvod a výtah z latinského textu: J. A. Dus, NZA I, s. 374–375; 375–376.

71

[Mors Pilati]

Smrt Piláta, úvod a překlad z latiny: R. Dostálová, NZA I, s. 371–372; 372–374.

76

[Narratio Iosephi de Arimathaea]

Vyprávění Josefa Arimatejského, úvod a výtah z řeckého textu: J. A. Dus, NZA I, s. 316; 316–317.

88

[Epistula Abgari cum Christi responso]

Pověst o Abgarovi (Eusebios, Historia ecclesiastica I,13,5–22; II,1,6–7), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 385–388; 388–391.

101

[Liber de dormitione, auctore Pseudo-Iohanne apostolo]

Vyprávění o zesnutí Panny Marie – Slovo Jana Teologa, úvod: J. A. Dus, NZA II, s. 447–453; překlad z řečtiny: D. Coufal – J. A. Dus, NZA II, s. 454–464.

116

[Liber de transitu, auctore Pseudo-Iosepho ab Arimathaea]

Vyprávění o zesnutí Panny Marie – Vyprávění Josefa Arimatejského, úvod a překlad z latiny: J. A. Dus, NZA II, s. 447–453; 464–469.

190.I

[Acta Petri – Fragmentum copticum]

O dceři Petrově (P. Berol. 8502/4), překlad z koptštiny: L. Kopecká, NZA II, s. 115–117.

190.I (a)

[Acta Petri – Fragmentum]

O dceři zahradníkově (Pseudo-Titova epištola), úvod a překlad z latiny: J. Roskovec, NZA II, s. 117.

190.III

[Acta Petri – Actus Vercellenses]

Skutky Petrovy (Actus Vercellenses), úvod a překlad z latiny: R. Dostálová, NZA II, s. 105–114; 118–150.

190.IV

[Acta Petri – Martyrium]

Skutky Petrovy – Mučednictví svatého apoštola Petra, úvod a překlad z řečtiny: R. Do­stálová, NZA II, s. 105–114; 151–160.

207

[Acta Petri et XII apostolorum]

Skutky Petra a dvanácti apoštolů (NHC VI/1), úvod a překlad z koptštiny: P. Pokorný, NZA II, s. 85–89; 90–100.

211.I (1)

[Acta Pauli – Papyrus Hamburg I)]

Skutky Pavlovy (Papyrus Hamburg 1), úvod a překlad z řečtiny: L. Kopecká, NZA II, s. 171–173; 207–213, 221–226.

211.III

[Acta Pauli – Acta Pauli et Theclae]

Skutky Pavlovy – Skutky Pavla a Thekly, úvod a překlad z řečtiny: L. Kopecká, NZA II, s. 171–173; 185–197.

211.IV

[Acta Pauli – Epistulae mutuae Corinthiorum et Pauli]

Skutky Pavlovy – Třetí list Korintským, úvod a překlady z řečtiny a koptštiny: L. Ko­pecká, NZA II, s. 171–173; 213–221.

211.V

[Acta Pauli – Martyrium Pauli]

Skutky Pavlovy – Utrpení svatého apoštola Pavla, úvod a překlad z latiny: L. Kopecká, NZA II, s. 171–173; 228–231.

211.VI

[Acta Pauli – Narratio de leone baptizato (Epistula Pelagiae]

Skutky Pavlovy – O pokřtěném lvu (Dopis Pelagiin), úvod a sekundární překlad etiop­ského textu: L. Kopecká, NZA II, s. 171–173; 233–236.

215.I

[Acta Iohannis – Acta]

Skutky Janovy, úvod a překlad z řečtiny: P. Peňáz, NZA II, s. 269–289; 290–327.

215.II

[Acta Iohannis – Dormitio]

Skutky Janovy – Janova Metastáze, úvod: J. A. Dus, NZA II, s. 277–278; překlad z řečtiny: P. Peňáz, NZA II, s. 327–335.

225.III (1)

[Acta Andreae – Papyrus copt. Utrecht I]

Skutky Ondřejovy – O uzdraveném vojákovi (P. Cop. Utrecht 1), překlad z koptštiny: L. Kopecká, NZA II, s. 245–248.

225.I (b)

[Acta Andreae – Cod. Vatic. gr. 808]

Skutky Ondřejovy (Vat. gr. 808), úvod a překlad z řečtiny: J. Pavlík, NZA II, s. 239–245; 249–256.

227

[Acta Andreae – Martyrium Andreae prius]

Skutky Ondřejovy – Zpráva o umučení Ondřejově (Vat. gr. 807), úvod a překlad z řečtiny: J. Pavlík, NZA II, s. 239–245; 257–266.

245.II

[Acta Thomae – Versio graeca]

Skutky Tomášovy, úvod: J. A. Dus, NZA II, s. 339–357; překlad z řečtiny: J. Bartoň – J. A. Dus, NZA II, s. 358–443.

249

[Acta Thomae – Carmen animae]

Skutky Tomášovy – Píseň o perle, úvod: J. A. Dus, NZA II, s. 341–344; překlad z řečtiny: J. Bartoň – J. A. Dus, NZA II, s. 412–416.

305

[Epistula Pauli ad Laodicenses]

List Laodikejským, úvod: P. Pokorný, NZA II, s. 496–499; překlad z latiny: J. A. Dus – P. Pokorný, NZA II, s. 500–501.

306

[Epistulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam]

Korespondence Seneky a Pavla, úvod a překlad z latiny: J. A. Dus, NZA II, s. 473–487; 488–495.

311

[Epistula e caelo missa de servanda dominica]

List o neděli, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA II, s. 502–504; 504–508.

315

[Ascensio Isaiae – Versio aethiopica]

Mučednictví a vidění Izajášovo, úvod: M. Jeřábek – Z. Soušek, KTM II, s. 153–155; překlad z etiopštiny: M. Jeřábek, KTM II, s. 156–178.

317 (a)

[Apocalypsis Petri – Fragmentum Akhmîmense]

Zjevení Petrovo (Achmímský zlomek), úvod: R. Dostálová – R. Fialová, NZA III, s. 321–332; překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA III, s. 346–348.

317 (b)

[Apocalypsis Petri – Versio aethiopica]

Zjevení Petrovo (etiopská verze), úvod: R. Dostálová – R. Fialová, NZA III, s. 321–332; sekundární překlad etiopského textu: R. Fialová, NZA III, s. 333–346.

317 (b)

Apocalypsis Petri – fragmentum e cod. Bodleian. gr. th. f. 4 [P]]

Zjevení Petrovo (Oxfordský zlomek), úvod: R. Dostálová – R. Fialová, NZA III, s. 321–332; překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA III, s. 341.

317 (b)

[Apocalypsis Petri – fragmentum e cod. P. Vindob. G 39756]

Zjevení Petrovo (Rainerův zlomek), úvod: R. Dostálová – R. Fialová, NZA III, s. 321–332; překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA III, s. 343.

318

[Libri V et VI Esdrae]

Čtvrtá kniha Ezdrášova – kap. 1–2 a 15–16, úvod a překlad z latiny: Z. Soušek, KTM II, s. 208–209; 210–215, 256–263.

319

[Oracula Sibyllina]

Sibylliny věštby – knihy I–II, VI–VIII, úvod a překlad z řečtiny: J. A. Dus, NZA III, s. 351–362; 363–417.

319

[Oracula Sibyllina]

Sibylliny věštby – knihy III–V, úvod a překlad z řečtiny: P. Pokorný, KTM I, s. 290–295; 296–356.

322

[Elchasai]

Kontexty a zlomky knihy Élchasai, úvod a překlady z řečtiny: M. Havrda, NZA III, s. 125–133; 133–141.

323

[Apocalypsis Pauli (Nag Hammadi Codices, V, 2)]

Zjevení Pavlovo (NHC V/2), úvod a překlad z koptštiny: Z. Vítková, NZA III, s. 459–461; 475–478.

324

[Apocalypsis Petri (Nag Hammadi Codices, VII, 3)]

Zjevení Petrovo (NHC VII/3), úvod a překlad z koptštiny: L. Kopecká, NZA III, s. 469–471; 493–498.

325

[Apocalypsis Pauli]

Zjevení Pavlovo, úvod a překlad z latiny: L. Jiroušková, NZA III, s. 253–274; 275–305.

325

[Apocalypsis Pauli – Recensio mediaevalis]

Vidění Pavlovo, úvod a překlad z latiny: L. Jiroušková, NZA III, s. 263–274; 306–313.

326

[Apocalypsis Thomae]

Zjevení Tomášovo (verze A a B), úvod a překlad z latiny: J. A. Dus, NZA III, s. 421–425; 426–434.

327

[Apocalypsis Mariae graeca]

Zjevení Mariino, úvod a překlad z řečtiny: J. Pavlík, NZA III, s. 235–239; 240–249.

331

[Apocalypsis Iohannis apocrypha]

První zjevení Janovo, úvod a překlad z řečtiny: J. Mrázek, NZA III, s. 193–198; 208–216.

340

[Apocalypsis Esdrae]

Zjevení Ezdrášovo, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA III, s. 150–152; 163–171.

341

[Visio Esdrae]

Vidění Ezdrášovo, úvod a překlad z latiny: J. Pavlík, NZA III, s. 157–159; 181–185.

341

[Visio Esdrae – Cod. Barberini lat. 2318]

Vidění Ezdrášovo (delší latinská verze), úvod a výtah z latinského textu: J. A. Dus, NZA III, s. 162; 185–186.

342

[Apocalypsis Sedrach]

Zjevení Šadrakovo, úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA III, s. 152–157; 172–180.

II. Texty nezařazené do sbírky Clavis ANT / Texts not included in the Clavis ANT

Evangelium Spasitele, úvod a překlad z koptštiny: Z. Vlčková, NZA I, s. 155–158; 159–166 [Gospel of the Savior, Papyrus Berolinensis 22220].

Pilátovský cyklus – Svědectví Jana Malaly (Jan Malalas, Chronographia X, extracts, ed. Din­dorf, výňatky ze [extracts from]  s. 240–257), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA I, s. 377; 377–381.

Židokřesťanská apokryfní evangelia – Nepravé a nejisté texty, úvod a překlady z řečtiny, latiny, koptštiny, irštiny: J. Brož, NZA I, s. 177–182; 196–205 [Jewish-Christian Gospels: Uncertain Texts (according to A. F. J. Klijn, 1992)].

Svědectví Josepha Flavia (Testimonium Flavianum), úvod a překlad z řečtiny: R. Do­stálová, NZA I, s. 395; 396.

Skutky Petrovy – Svědectví Obecného učení dvanácti apoštolů (VI,7–9), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA II, s. 160–161; 161–164.

Skutky Petrovy – Svědectví Jana Malaly (Chronographia X,32–35), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA II, s. 163–164; 164–167.

Apokryfní skutky apoštolů – Svědectví manichejského žaltáře (ed. Allberry, s. 141–143, 191–193) – Žalm o vytrvalosti, Žalm o deseti pannách, úvod a sekundární překlady z koptštiny: J. A. Dus, NZA II, s. 35–36; 37–40 [C. R. C. Allberry, ed., A Manichaean Psalm-Book; Czech translations of the two Psalms; made from the English translation (not directly from the Coptic text)].

Apokryfní skutky apoštolů – Fótiovo svědectví (Bibliotheca, cod. 114), úvod a překlad z řečtiny: R. Dostálová, NZA II, s. 43; 43–45.

Závěť Adamova, úvod: J. A. Dus, NZA III, s. 73–79; překlad ze syrštiny: P. Tomášek, NZA III, s. 80–89 [Testament of Adam, Czech translation from Syriac].

Otázky Janovy, úvod a překlad z latiny: D. Zbíral, NZA III, s. 198–207; 217–229 [Interrogatio Iohannis, the apocryphal text of the Bogomiles: the Carcasonne recension].

Zósimovo vyprávění o životě Blažených (Zósimovo vyprávění o Rekábejcích), úvod a překlad z řečtiny: J. Bartoň, NZA III, s. 437–444; 445–455 [= Vassiliev: „Vita S. Zosimae narratur“ = Craigie: „The Narrative of Zosimus“ = Charlesworth: „The Story of Rechabites“ = McNeil: „Apocalypse of Zosimus“].

První zjevení Jakubovo (NHC V/3), úvod a překlad z koptštiny: P. Ryneš, NZA III, s. 463–465; 479–484.

Druhé zjevení Jakubovo (NHC V/4), úvod a překlad z koptštiny: P. Pokorný, NZA III, s. 465–469; 485–492.