1. Lugubria in obitum M. Danielis Adami a Veleslavina, civis patricii et Architypographi Pragensis. . . (Pragae 1599). 48 str.
2. Die Denckmahle der Gütte Gottes verwunderten bei dem feyerlichen Jubel-Feste, so wegen der vor dreyhundert Jahren erfundenen Buchdrucker-Kunst, in der Königlichen Böheimischen Haubt-Stadt Prag anno MDCCXL. den 30. Novembris celebriret wurde, die sämmtlichen allhiesigen Buchdrucker. [Prag] (1740). 24 str.
3. J. Fr. Ant. Kraus, Expressa librorum impressio coronataque anno jubilaeo tertio Pragae Bohemorum celebrato, das ist die Edle-Kunst der Buchdruckerei. . . Prag (1740). 12 str.
4. J. G. Ant. Nep. Fiebiger, Das dritte Jubilaeum einer löblichen Buchdrucker-Kunst. . . Prag (1740). 8 str.
5. Fr. Švenda, Druhý železný obraz města Králové Hradce n. L. ... Rozdíl IV. V Hradci Kr. 1804, str. 183, 199. Rozdíl V. V Hradci Kr. 1804, str. 103.
6. Akta léta 1571 v Praze v příčině zapovězených knih u knihkupců. ČČM 7 (1833), 375-380.
7. V. Hanka, Prvotisk český a prvotisk polský. ČČM 14 (1840), 77-94.
8. V. Hanka, České prvotisky. ČČM 26 (1852), III. 109-126, IV. 62 až 111.
9. Chr. d'Elvert, Geschichte des Bücher- und Steindruckes, des Buchhandels, . . . in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. Brünn 1854. 117 str. (Beiträge zur Geschichte und Statistik Mährens und Oesterreichisch-Schlesiens, Bd. 1.)
10. Ant. Rybička, Něco o tiskárně Veleslavínově. PAM 1 (1855), 255-257.
11. -r., Životopis Daniele Adama z Veleslavína. Veleslavín 1 (1864), sl. 3-4, 13-14, 37-38, 51-52, 59-60.
12. Josef Vetterl, kněhtlačitel v Písku. Nekrolog. Veleslavín 1 (1864), sl. 11-13.
13. (Zprávy a dopisy) Nejstarší firma kněhtlačitelská v Praze. Veleslavín 1 (1864), sl. 19.
14. B. Třemšínský, Příspěvky k dějepisu čes. kněhtlačitelství. 1. Počátky vydávání čes. novin. Veleslavín 1 (1864), sl. 142-144, 195-196.
15. J. V. Žák, Původ, rozkvět a nynější stav C. k. dvorní kněhtiskárny synův Bohumila Haase v Praze. Veleslavín 1 (1864), sl. 185-187, 221-222, 252-254.
16. J., O. Haase šlechtic z Vranova. Veleslavín 1 (1864), sl. 227.
17. Kněhtiskárna K. V. Medaua v Litoměřicích. Veleslavín 1 (1864) sl. 286-288.
18. (Zprávy a dopisy) Drobné zprávy. Veleslavín 1 (1864), sl. 94, 96, 131 pozn.
19. Jan Hostivít Pospíšil. Veleslavín 2 (1865), čís. 10, str. 2-3.
20. Příspěvky k dějepisu čes. kněhtlačitelství. [2] Tisková pře z r. 1602 (podle Pavla Skály Historie české). Veleslavín 2 (1865), čís. 10, str. 2-3.
21. ???, Kněhtiskárna A. J. Landfrasa a syna v Jindř. Hradci. Veleslavín 2 (1865), čís. 14, str. 1; čís. 15, str. 1-2.
22. J. Hnilička, Jan Nep. Enders. Životopisný nástin. Veleslavín 2 (1865), čís. 16, str. 1-2.
23. M., Karel Seyfried †. Veleslavín 2 (1865), čís. 19, str. 3.
24. Ant. Rybička, Melantrichové z Aventina a tiskárna jejich. ČČM 39 (1865), 123-142, 209-221.
25. B. P., Potomek Daniela Adama z Veleslavína. Veleslavín 1 (1872 až 73), čís. 8, str. 2-3.
26. Drobné zprávy. Veleslavín 1 (1872-73), čís. 10, str. 3.
27. Ten dvojí loket před 270 roky. Veleslavín 1 (1872-73), čís. 19, str. 2-3.
28. Staročeští kněhtiskaři (Alexandr Plzeňský). Veleslavín 2 (1873 až 74), čís. 4, str. 3.
29. B. Peška, Kde se narodil M. Daniel Adam z Veleslavína? Veleslavín 2 (1873-74), čís. 11, str. 5-6.
30. (Drobné zprávy) Jubileum. Veleslavín 2 (1873-74), čís. 28, str. 3.
31. Fr. Peřina, Jak se šířilo umění kněhtiskařské. Veleslavín 2 (1873 až 74), čís. 31, str. 2-3.
32. Aug. Sedláček, Příčinky litomyšlské k dějinám české literatury. I. Tiskárna a impresové v Litomyšli. PAM 9 (1874), sl. 39-43.
33. Zbk., Václav Oustský, tiskař boleslavský. PAM 9 (1874), sl. 553 až 554.
34. Hebrejské tiskárny a knihovny v Praze (podle Bohemie 1873). PAM 9 (1874), sl. 964-965.
35. Drobné zprávy. Veleslavín 3 (1875), čís. 3, str. 2.
36. J. J. R. k. d. l. Č., (Drobné zprávy) Noviny. Veleslavín 3 (1875), čís. 9, str. 5.
37. (Drobné zprávy) K. Procházka. Veleslavín 3 (1875), čís. 10, str. 3.
38. (Drobné zprávy) Landfras. C. k. norm. knihosklad. Veleslavín 3 (1875), čís. 11, str. 33.
39. -ř-, Normální knihosklad a tiskárna jeho. Veleslavín 3 (1875), čís. 12, str. 1-2.
40. J. V. Jahn, Vývoj knihtlačitelství v Čechách a jiných zemích slovanských. Veleslavín 3 (1875), čís. 20, str. 2-3; čís. 21, str. 2; čís. 23, str. 3-4; čís. 24, str. 2.
41. J. Jireček, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1. Praha 1785. 489 str. Sv. 2. Praha 1876. 392 str. (J. Jireček, Dějiny literatury české, díl I)
42. (Drobné zprávy) První české noviny. Veleslavín (1876), 62.
43. S. N., Jiří Melantrich z Aventina. Veleslavín 4 (1876), 179-180.
44. B. Dudík, Dějiny knihtiskařství na Moravě od vzniku jeho až do roku 1621. Brno 1876. 38 str.
45. V. Lev, O vývoji umění knihtiskařského v Čechách. Veleslavín 5 (1877), 65-68, 81-86, 91-96, 103-108, 117-120.
46. F. Tadra, K dějinám českého knihtiskařství a knihkupectví. ČČM 51 (1877), 175-181.
47. (Drobné zprávy) Úmrtí... Gustava Heckenasta. Veleslavín 6 (1878), 67.
48. V. L., Sixtus Palma. Dle zápisků Pavla Skály ze Zhoře. Veleslavín 6 (1878), 109-112.
49. Leopold Sievers †. Veleslavín 7 (1879), 173-174.
50. B. Dudík, Geschichtliche Entwickelung des Buchdruckes in Mähren vom Jahre 1486 bis 1621. Brünn 1879. 79 str.
51. Jiří Melantrich z Aventina. Veleslavín 8 (1880), čís. 2, str. 2.
52. Ku třistaleté památce Jiřího Melantricha Rožďalovského z Aventina. Veleslavín 8 (1880), čís. 17, str. 2.
53. Juventus, Alexandr Aujezdský. Příspěvek k dějinám čes. knihtiskařství. Veleslavín 8 (1880), čís. 19, str. 1-2.
54. F. Tadra, Příspěvky k dějinám českého knihtiskařství a knihkupectví (z Čas. Musea Král. čes. roč. 51). Veleslavín 8 (1880), čís. 21, str. 1-2; čís. 23, str. 1-2; čís. 24, str. 1-2.
55. -us, Spor knihtiskaře s kronikářem. Veleslavín 8 (1880), čís. 21, str. 3-4.
56. Výstava knih Melantrichových (z článku Slavnost Melantrichova v Praze). Veleslavín 8 (1880), čís. 22, str. 2.
57. (Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii) J. L. Barvíř, K. Jiří Hanuš Landškrounský. ČČM 54 (1880), 567.
58. (Dodatky a opravy k biografiím...) Fr. Dvorský, Závěta ze Závětic Jiřík. ČČM 54 (1880), 358.
59. -us, O hebrejských knihtiskárnách v Praze. Veleslavín 9 (1881), čís. 7, str. 2.
60. K. Pitter, Augustin Václav Matěj Kramerius. Veleslavín 9 (1881), čís. 11, str. 1; čís. 12, str. 1-2.
61. C. P., Mizera Ondřej. Veleslavín 9 (1881), čís. 14, str. 1-2.
62. L., Knihotisk v Trenčansku. Veleslavín 9 (1881), čís. 18, str. 3.
63. Jubileum (Procházka v Těšíně). Veleslavín 9 (1881), čís. 20, str. 3.
64. V. L., O knihtiskařství na Slovensku. Veleslavín 9 (1881), čís. 22, str. 1-2.
65. Úmrtí (Ant. Renn). Veleslavín 9 (1881), čís. 24, str. 3.
66. (Dodatky a opravy k biografiím...) Fr. Wenzig, Opravy životopisné dle kalendáře Veleslavínova. ČČM 55 (1881), 535-538.
67. Příspěvky k historii knihtiskařství. I. Tisk deskami dřevěnými. II. Umění mědirytecké. III. Tisk písmem pohyblivým. Sborník typografický 1 (1862), 12-14, 28-30, 45-46, 69-70, 85-87, 96-99, 117-119.
68. C. P., Nejstarší stávající knihtiskárny české. Dějepisný náčrtek. Veleslavín 10 (1882), čís. 2, str. 1-2; čís. 5, str. 2-3; čís. 17, str. 1; čís. 18, str. 1.
69. J. Jireček, Jiří Hanuš (Hanus) Landskronský z Kronenfeldu. ČČM 57 (1883), 472-495.
70. (Dodatky a opravy k biografiím...) Fr. Dvorský, Arnolt Jan Lehnický. Klaudyán Mikuláš. ČČM 58 (1884), 108, 301-304.
71. Co četl lid před r. 1500. Veleslavín 14 (1886), čís. 6, str. 2-3; čís. 8, str. 3-4; čís. 11, str. 2.
72. Z. Winter, Nový příspěvek k dějinám tiskárny Veleslavínovy jakož i některá zpráva o jeho osobě i rodině. ČČM 60 (1886), 139-142.
73. Pamětní spis vydaný ku slavnosti čtyrstaletého trvání knihtisku na Moravě, kterou pořádá Typografická beseda „Veleslavín“ v Brně ve dnech 18. a 19. září 1886. Brno (1886). 35 str.
74. (Drobné zprávy) Jiří Gschihay †. Veleslavín 16 (1888), čís. 13, str. 3.
75. První knihtiskárna litomyšlská. Typografia 2 (1889), 24.
76. Úmrtí (Jaroslav Pospíšil). Typografia 2 (1889), 42.
77. Prvotisk plzeňský „Život Mahometa a jeho učení“. Typografia 2 (1889), 183.
78. Ant. Rybička, Jan Ferdinand z Schönfeldu a jeho museum. PAM 14 (1889), sl. 69-74.
79. Ant. Rybička, Něco o Samuelovi Adamovi z Veleslavína. PAM 14 (1889), sl. 145-146.
80. J. Strnad, Knihtiskaři plzenští v XV. a XVI. století. PAM 14 (1889), sl. 289-294.
81. Úmrtí (H. Fuchs). Veleslavín 18 (1890), čís. 23, str. 4.
82. J. Holas, Jubilejní výstava v Praze r. 1891 a české dřevorytectví. Typografia 3 (1890), 113-117, 129-131.
83. Ant. Schiller, Institutum confoederationis (Historické náčrty ze života pražských typografů XVIII. st.). Typografia 3 (1890), 39-40, 70-71.
84. Hovorna historická (Hans Pekk a Jan Mantuan). Typografia 3 (1890), 109.
85. Historické drobnosti. Typografia 3 (1890), 90-91, 121-124, 153 až 154.
86. (Dodatky a opravy k biografiím...) V. J. Nováček, Jan jinak Jonata z Vysokého Mýta, knihtiskař český. ČČM 64 (1890), 278-279.
87. (Dodatky a opravy k biografiím...) Z. Winter, Dluhy melantrišské. ČČM 64 (1890), 279-281.
88. Historické drobnosti. Typografia (1891), 41, 54-55, 136-137.
89. K. Filippi, První české noviny v 18. století. Typografia 4 (1891), 184-185.
90. J. V. Novák, Počátkové knihtiskařství v Čechách. Typografia 5 (1892), 7-10, 23-26.
91. V. Hr., O prvních židovských tiskárnách a tiskařích. Kulturněhistorické skici z 15., 16. a 17. věku. Typografia 5 (1892), 134-136.
92. Ant. Rybička, Něco o rodině erbovní Karolidesů z Karlsperku. ČČM 66 (1892), 118-124.
93. Ant. Podlaha, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých, řada III. ČČM 66 (1892), 333-342.
94. Ant. Podlaha, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých a k starší české bibliografii (Příspěvky k životopisům knihtiskařů), řada IV. ČČM 67 (1893), 257-263.
95. K. Kadlec, Počátky práva autorského. Studie o vzájemných poměrech tiskařů a spisovatelů v minulých stoletích. ČČM 67 (1893), 105-132, 341-380, 560-587.
96. Ant. Schiller, Několik zpráv o nejstarších českých kalendářích. Typografia 7 (1894), 20-21.
97. Ant. Kučera, Staré tiskové památky české. Typografia 7 (1894), 50-52, 67-69.
98. (Příspěvky životopisné a knihopisné 3) Ant. Rybička, Václav Váša. ČČM 68 (1894),149-150.
99. (Příspěvky životopisné a knihopisné 6) F. Menčík, Samuel Adam z Veleslavína. ČČM 68 (1894), 151-152.
100. (Historické drobnosti). Aaronowicz Isaak. Typografia 8 (1895), 13.
101. Ant. Kučera, Historická črta o vývoji knihtiskařství. Typografia 8 (1895), 66-67, 153-154, 162-164, 170-172, 178-180, 186-189.
102. (Dodatky a opravy k biografiím. . ., řada V.) Ant. Podlaha, Bridel, Fridrich. ČČM 69 (1895), 316-318.
103. Ant. Schiller, Historická kronika. Typografia 9 (1896), sl. 44-46, 68-69, 91-92, 116-117, 140-141, 164-165, 187-188, 211 až 212, 236-237, 259-260, 282-283.
104. -ra, Na ochranu historických památek pražských. Typografia 9 (1896), sl. 92-94.
105. Ant. Schiller, Historická kronika. Typografia 10 (1897), sl. 20, 43 až 44, 68-69, 92-93, 114-115, 139-140, 163-164, 187-188, 210-211, 233-234, 256-257, 282-283.
106. Ant. Schiller, Historická kronika. Typografia 11 (1898), sl. 16-17, 38-39, 61-62, 87-88, 112-113, 134-135, 161-162, 186-187, 231-232, 256-257, 279-281.
107. J. Teige, Adamové z Veleslavína. Zprávy o nich z archivu kr. hl. m. Prahy. ČČM 73 (1899), 436-444, 494-504.
108. Z. Winter, Almanach mistra Mikuláše Šuda. ČČM 74 (1900), 257 až 258.
109. F. Pátek, Jana Štelcara Želetavského kniha O pokutách božských r. 1588. ČČM 74 (1900), 254-255.
110. Fr. Bareš, Tisky dobrovické v žitavské knihovně z let 1609-1616. PAM 18 (1900), sl. 451-458.
111. Ant. Schiller, Historická kronika. Typografia 13 (1901), 9, 20, 33, 56, 92-93.
112. Ant. Schiller, O vzniku a vývoji písmolijectví. Typografia 13 (1901), 121-124.
113. Z. Winter, Řemesla dle národnosti v Starém Městě pražském od r. 1526-1622. ČČM 75 (1901), 401-450.
114. Úmrtí (V. J. Landfras). Veleslavín 30 (1902), čís. 23, str. 2.
115. V. Schulz, Tiskárna v Kouřimi r. 1578. ČČM 76 (1902), 542.
116. Fr. Bareš, Knihotisk v městě Boleslava Mladého. PAM 19 (1902), sl. 173-184.
117. B. Navrátil, Glosy k dějinám moravského tisku. ČMM 26 (1902), 43-56, 126-151.
118. R. Bačkovský, Valentin Ferdinand Moravan, první knihtiskař v Lisabonu. ČČM 78 (1904), 350-351.
119. J. V. P., Josef Václav Žák. Veleslavín 33 (1905), čís. 6, str. 2.
120. Z. Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha 1906, 976 str. (str. 520-527: IV. ... knihtiskaři).
121. K-ch., [Tiskárny r. 1740 a 1782]. Typografia 18 (1907), 52-53.
122. K-ch., (R. 1781 knihkupectví v Praze). Typografia 18 (1907), 62-63.
123. Nejstarší české tištěné noviny. Typografia 19 (1908), 10 + II [!].
124. Václav Matěj Kramerius, Typografia 19 (1908), 34 + I [!]
125. Č. Zíbrt, Ref.: M. Grolig, Die Klosterdruckerei im Prämonstratenserstifte Bruck a. d. Thaya 1595-1608. ČČM 82 (1908), 476-478.
126. (Das Haus A. Haase) Der Annahof im Wort und Bild. Eine Monographie des Hauses A. Haase in Prag... (Prag) 1908. 73 str.
127. V. Schulz, Deputát knihtiskaře v Litomyšli. ČČM 83 (1909), 449.
128. Č. Zíbrt, Samuel Adam z Veleslavína r. 1628. ČČM 83 (1909), 146.
129. Z. Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526 až 1620). Praha 1909. 749 str. (str. 246-335: IV. Krumplíři, grafikové, knihtiskaři a knihaři).
130. J. Pešek, Jan Hostivít Pospíšil. Typografia 22 (1911), 72-76, 83 až 87, 102-107, 117-122, 133-138, 146-149, 159-162, 175 až 181.
131. J. Pohl, Egerer Buchdrucker im 16. Jahrhundert. MVGDB 49 (1911), 193-204.
132. J. Schlenz, Johann Sixt von Lerchenfels, Propst von Leitmeritz. MVDGB 48 (1910), 384-438; 49 (1911), 1-28, 153-192.
133. Ant. Dolenský, A. Daniel z Veleslavína. RČK 2 (1912), 97-110.
134. J. Pešek, Jan Hostivít Pospíšil (pokračování). Typografia 23 (1912), 1-6, 19-22, 29-32.
135. R. Martinčík, Z dějin českého knihtisku. Typografia 23 (1912), 74-77, 92-97, 101-105, 116-122, 138-142, 151-156, 163-171.
136. Ant. Dolenský, Doba českých prvotisků. RČK 3 (1913), 35-62.
137. R. Martinčík, Z dějin českého knihtisku. Typografia 24 (1913), 10-12, 22-25, 40-42, 50-53, 66-69, 82-84, 94-97, 109 až 110, 137-139.
138. Ant. Žoha, Třistaletá památka Bible kralické. Typografia 24 (1913), 119-124.
139. R. Martinčík, Z dějin kalendáře. Typografia 24 (1913), 163-165.
140. Em. Kašpárek, Vývoj slovanského písma. RČK 4 (1914), 144-166.
141. J. Wisinger, Kdy se narodil Matěj Václav Kramerius? ČČM 89 (1915), 442-443.
142. A. Vyskočil, Český prvotisk. Knihomil 1 (1917-18), 9-17.
143. (O knihách, lidech a událostech) Bible kralická. Knihomil 1 (1917-18), 74-75.
144. (O knihách, lidech a událostech) První české tištěné noviny. Knihomil 1 (1917-18), 75.
145. (O knihách, lidech a událostech) Ant. Dolenský, Ještě „český prvotisk“. Knihomil 1 (1917-18), 77-78.
146. (O knihách, lidech a událostech) Kleychovy špalíčky. Knihomil 1 (1917-18), 159.
147. R. Hála, Česká účast ve vývoji knihtisku. Knihomil 2 (1918-19), 61-62.
148. J. Vančura, Mládí Matěje Václava Krameriusa. ČČM 92 (1918), 193-202, 326-340.
149. (O knihách, lidech a událostech). Původ pražských knihtiskáren. Knihomil 1 (1917-18), 159-60.
150. O. Jakoubek, Naši staří knihtiskaři a nakladatelé. Typografia 26 (1919), 27-31, 34-37.
151. J. Merta, Jiří Melantrich z Aventina. Typografia 26 (1919), 38-39, 45-47.
152. Historická kronika. Typografia 27 (1920), 31, 72, 88, 96.
153. J. Volf, Plzeňský tiskař Josef Jan Morgensäuler. Plzeň 1920. 70 str.
154. J. Volf, Spor o tzv. jezuitskou knihtiskárnu. Typografia 28 (1921), 26-28.
155. V. Liška, Dřevořezba a dřevorytina. DK 2 (1921-22), 39 a 40.
156. J. Volf, Z dějin „král. dvorské knihtiskárny“. ČČM 95 (1921), 98-110.
157. J. Volf, Solidarita v umění knihtiskařském v XVII. století. Sborník věnovaný dějinám dělnického hnutí a socialismu 1 (1921), 60-65.
158. J. Volf, Byla r. 1571 v Náměšti bratrská knihtiskárna? ČMM 45 (1921), 68-70.
159. Ant. Pudil, O mistru Danieli Adamu z Veleslavína, jeho práci a významu pro český národ. Typografia 29 (1922), 33-37.
160. L. Lábek, O plzeňském knihtisku. DK 3 (1922-23), 39-41.
161. První knihtiskárna v Čechách. DK 3 (1922-23), 50.
162. (Bibliografické drobnosti) J. Volf, Tobiáš Mouřenín knihtiskařem. ČČM 96 (1922), 206.
163. J. Volf, Zakoupení tiskárny arnoltovské v Praze knihtiskařem brněnským Sinapim r. 1688. ČMM 46 (1922), 214-221.
164. J. Volf, Počátky t.zv. „Inteligencí“ či návěstníků v Čechách (Z dějin inzerátu v Čechách). ČČK 2 (1923), 19-29.
165. J. Volf, K počátkům zasílání povinných výtisků novin a časopisů vídeňskému policejnímu úřadu (1802). ČČK 2 (1923), 172-175.
166. J. Volf, Jak vypadala činnost výhradně německých knihtiskáren v Mostu a Chebu v letech 1780-1785. ČČK 2 (1923), 224-229.
167. J. Volf, Z lenního písaře knihtiskařem. Typografia 30 (1923), 45.
168. C. Straka, Obrázek zaměstnaneckých poměrů pražských typografů ze XVII. století. Typografia 30 (1923), 49-53.
169. K. Kabát, Pod heslo „Naše řeč“. DK 4 (1923-24), 33-36.
170. Mikuláš Konáč z Hodištkova. DK 4 (1923-24), 63.
171. První akademický typograf. DK 4 (1923-24), 63.
172. J. Medek, O knihtiskařích v Hradci Králové. DK 4 (1923-24), 92-94.
173. J. Volf, Z dějin nevydaných novin. ČNM 97 (1923), 287.
174. R. Martinčík, Doba probuzenská v knihtisku moravském. Bibliofil 2 (1924), 67-72, 117-132.
175. Knižní obchod na Moravě a ve Slezsku. Bibliofil 2 (1924), 114.
176. R. Martinčík, Olomouc v dějinách knihtisku. Typografia 31 (1924), 69-77.
177. J. Č., První knihtiskaři. Typografia 31 (1924), 91-92.
178. J. Červený, Kutnohorské prvotisky. Typografia 31 (1924), 141 až 152, 201-210.
179. C. Straka, Živnost knihtiskařská v XVI. a v XVII. věku. Typografia 31 (1924), 105-107, 126-131.
180. Hlídka vědění a vzdělání. DK 5 (1924-25), 127.
181. K. Kabát, Názvy knihtiskáren. DK 5 (1924-25), 98-100.
182. K. Kabát, Kousek historie knihtiskáren pražských. DK 5 (1924 až 25), 68-70.
183. K. Kabát, Kudy knihtisk k nám pronikl. DK 5 (1924-25), 66-68.
184. K. Kabát, Hudební noty v naší sazbě. DK 5 (1924-25), 20-21.
185. J. Volf, Schönfeld kontra Haase. ČNM 98 (1924), 199-201.
186. J. Volf, Z dějin osvícenské censury. ČNM 98 (1924), 221-232.
187. C. Straka, Typografická úprava tisků příležitostných koncem XVI. století (Kodex Dobřenského). RČK 8 (1925) 27-45.
188. R. Vonka, Komenský - knihtiskař v Nizozemí. RČK 8 (1925), 47-68.
189. C. Straka, Nově objevený český prvotisk z r. 1485. ČČK 4 (1925) 25-30.
190. Výstava prvotisků v Národním museu. ČČK 4 (1925), 30-39.
191. (Drobné zprávy) O prvních knihtiskařích na Moravě. ČČK 4 (1925), 78.
192. C. Straka, Česká minucí z roku 1485. Typografia 32 (1925), 49-54.
193. C. Straka, Památky po našich knihtiskařích. Typografia 32 (1925), 13-21.
194. J. Červený, Historický kalendář. Typografia 32 (1925), 38-39, 65, 91, 112, 162-164, 198, 225, 261, 290-292.
195. J. Č., Bratři čeští. Typografia 32 (1925), 70.
196. J. Jiránek, Čtyřsté výročí ruské knihy v Rusku tištěné. Typografia 32 (1925), 269-272.
197. J. Volf, Dějiny českého knihtisku do r. 1848. Typografia 32 (1925), 227-255.
198. K. Kabát, Erb Melantrichův a znak knihtiskařský. DK 6 (1925-26), 53-56.
199. K. Kabát, Slovnikářství. DK 6 (1925-26), 186-189.
200. J. Volf, Z dějin pražských židovských knihtiskáren v 17. stol. (Praha 1925). 43 str. (Zvláštní otisk z Věstníku Král. čes. spol. nauk, tř. I, roč. 1925.)
201. J. Volf, Potrestání knihtiskaře Jiříka Černého pro tisk knihy kněze Jana Oupického: Knížka o potěchách v zármutku 1572. ČNM 99 (1925), 75-77.
202. J. Volf, Úřední potvrzení mědiryteckých závodů v Praze. ČNM 99 (1925), 80-81.
203. J. Volf, Příspěvky k dějinám čes. knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století. ČNM 99 (1925), 22-39, 154-167, 232-242.
204. J. Volf, O nepovšimnutém dosud tisku latinských Kompaktát vydaných r. 1518 v Norimberce. ČNM 99 (1925), 281-285.
205. J. Volf, Z počátků písmolijectví v Čechách v 18. st. PAM 34 (1925), 241-245.
206. J. Volf, Jan Mantuan Fencl. Příspěvek k dějinám českého knihtisku v Norimberce. RČK 9 (1926), 44-58.
207. C. Straka, O značkách knihtiskařů a knihkupců. RČK 9 (1926), 59-73.
208. J. Volf, Kdy zanikla knihtiskárna Komenského v Amsterodamě? ČČK 5 (1926), 18.
209. K. Kabát, O knihtiskárně Státního nakladatelství v Praze. Typografia 33 (1926), 97-99.
210. V. Walter, Z dějin vydavatelské činnosti Státního nakladatelství. Typografia 33 (1926), 100-102.
211. K. Kabát, Rozmanitosti. Typografia 33 (1926), 120.
212. D-k., Z dějin St. tiskárny v Praze. Typografia 33 (1926), 127-132.
213. J. Červený, Kutnohorští knihtiskaři a tisky. Typografia 33 (1926), 287-315.
214. J. Červený, Historický kalendář. Typografia 33 (1926), 63-64, 91-92, 121, 153-154, 202-203, 238, 258-260, 319-321.
215. K., Vynález litografie. DK 7 (1926-27), 43.
216. J. Červený, Kutnohorší knihtiskaři a tisky. Příspěvek k dějinám knihtisku a příbuzných odvětví. Praha 1926. 33 str.
217. Zd. V. Tobolka, Tisk Chelčického Síť víry z roku 1521. Praha 1926. 14 str.
218. Zd. V. Tobolka, Kališnický Pasionál z roku 1495. Praha 1926. 6 str.
219. J. Červený, Výstava židovské knihy v Praze. Bibliofil 5 (1927), 67-68.
220. J. Volf, Knihtiskař Fitzký a jeho značka. Bibliofil 5 (1927), 79-83, 131.
221. J. Volf, V tiskárně a knihkupectví u Diesbachů (1763-1816). Bibliofil 5 (1927), 134-138, 169-172, 201-204, 237-246.
222. R. J. Vonka, Bratrský tisk. RČK 10 (1927), 17-62.
223. A. Císařová, Příspěvek k vydavatelské činnosti Jana Mantuana Plzeňského příjmím Fencla. ČČK 6 (1927), 46-47.
224. J. Volf, Ref.: Ant. Hobl, O nejstarších impresorech mladoboleslavských a jich tisku. Ml. Boleslav 1927. ČČK 6 (1927), 158-159.
225. J. Volf, Paulus Tuchscherer či Pavel Postřihač, knihtiskař v arcibiskupské tiskárně v 2. pol. 17. st. ČČK 6 (1927), 195.
226. J. Krčma, Historická ulice v dějinách pražského knihtiskařství. GP 2 (1927), 26-28.
227. Beda, Šporkova tiskárna v Lysé n. L. GP 2 (1927), 54-56.
228. Valdštejnská tiskárna v Dobrovici u Ml. Boleslavi. GP 2 (1927), 86-88.
229. R. H., Židovská knižní kultura. Typografia 34 (1927), 5-7.
230. J. Č-ý, Hebrejská tiskárna v Praze. Typografia 34 (1927), 27-28.
231. K. Nosovský, Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého. V Praze 1927. 687 str.
232. Kempinkář, Stará i nová Praha grafická i literární. DK 8 (1927 až 28), 4-7, 20-27.
233. V. Škvor, Pražské židovské knihtiskárny v 17. st. DK 8 (1927-28), 7-9.
234. S. H. Lieben, Der hebräische Buchdruck in Prag im 16. Jahrhundert. Die Juden in Prag, 1927, str. 88-106.
235. Ant. Hobl, O nejstarších impresorech mladoboleslavských a jejich tisku. Ml. Boleslav 1927. 27 str.
236. J. Volf, Z posledního roku trvání klementinské akademické knihtiskárny. ČNM 101 (1927), 304-305.
237. Ant. Novotný, Václav Frant. Hoffmann, pražský rytec a nakladatel sv. obrázků. ČSPS 35 (1927), 15-18.
238. Zd. V. Tobolka, Český knihtiskař Mikuláš Konáč z Hodištkova. Praha 1927. 15 str.
239. Zd. V. Tobolka, Pavel Severýn z Kapí Hory a jeho tisk Písně chval Božských z roku 1541. Praha 1927. 13 str.
240. Zd. V. Tobolka, Plzeňský tiskař Mikuláš Bakalář. Písek 1927. 16 str. (Knihovnička Otavana, čís. 8. - Zvl. otisk z Otavana 10/1927.)
241. R. J. Vonka, Dobrovické tisky. RČK 11 (1928), 30-56.
242. Zd. V. Tobolka, Byla r. 1525 v Čechách první německá tiskárna? ČČK 7 (1928), 1-5.
243. V. Hůlka, Česká minucí M. Vavřince z Rokycan na r. 1485. ČČK 7 (1928), 49-57.
244. J. Volf, Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar 1928. 262 str.
245. V. Hůlka, Dva vzorníky pražských tiskáren z poč. XVIII. stol. GP 3 (1928), 5-11.
246. Beda, Přestavba starého pražského domu, kde se tiskly prvé české noviny. GP 3 (1928), 80-82.
247. K. Kabát, Krásné dřevořezby Melantrichovy. Typografia 35 (1928), 37-41.
248. R. J. Vonka, Nejstarší zobrazení díla knihtiskařského. Typografia 35 (1928), 137-159.
249. R. Martinčík, Doba pozvolného upadání moravského knihtisku (1690-1774). Typografia 35 (1918), 230-237.
250. R. Martinčík, Olomouc v dějinách knihtisku moravského od jeho prvopočátků až ku zřízení stálé čes. knihtiskárny (1466-1870). Olomouc 1928. 16 str.
251. K. Kabát, Některé osudy pražské tiskárny 400 roků nepřetržitě činné. DK 9 (1928-29), 18-20, 35-43, 54-59.
252. F. L. Sál, Z historie královéhradeckého „knihtlačitelství“. DK 9 (1928-29), 72-73.
253. J. Volf, Kde byly v Praze r. 1615 knihkupecké krámy ČNM 102 (1928), 188-189.
254. Ant. Novotný, Marco Berra: Příspěvek k dějinám uměleckého obchodu pražského. ČSPS 36 (1928), 69-73.
255. J. Volf, Neznámý dosud knihtiskař moravský Václav Hlaváč. Z dějin východní Evropy a Slovanstva, Praha 1928. Str. 262-268.
256. Zd. V. Tobolka, Český knihtiskař Jan Šmerhovský a jeho tisk z r. 1519 „Velmi pěkná a nová kronika... Floria z Hispaní a... Bianceforce...“ Praha 1928. 4 str. (Monumenta Bohemiae typographica, 6).
257. J. Volf, Zednářské tisky v Čechách v XVIII. a XX. století. Typografia 36 (1929), 57-63.
258. J. Volf, O tiskařích, nakladatelích a knihkupcích v Praze za Josefa II. Praha 1929. 30 str.
259. J. Volf, Zápas mědirytce Vusína s pražskými knihkupci. ČNM 103 (1929), 173-196.
260. J. Volf, Domnělí knihtiskaři pražští Matouš a Karel Rosenmüllerové v 17. st. Českou minulostí, Praha 1929. Str. 286-292.
261. Zd. V. Tobolka, Knihtiskař Simprecht Sorg-Froschauer. ČMM 53 (1929), 501-508.
262. Fr. Hrubý, Konec knihtiskárny v Louce. ČMM 53 (1929), 508-511.
263. Al. Fosek, Jiří Melantrich z Aventina. Bibliofil 7 (1930), 231-233.
264. K. Kabát, Význam Jiřího Melantricha z Aventyna pro české knihtiskařství. K 350. výročí jeho úmrtí. RČK 13 (1930), 17-22.
265. Fr. Rachlík, Melantrich - obchodník. RČK 13 (1930), 23-34.
266. R. J. Vonka, Nejstarší vyobrazení knihtiskáren. RČK 13 (1930), 35-57.
267. Pavlovský, Hebrejské písmo, grafika a tisk. RČK 13 (1930), 73-96.
268. K. Kabát, Značky tiskárny Státního nakladatelství. RČK 13 (1930), 132-136.
269. F. Ž., Několik stručných dat ze života Jiřího Melantricha z Aventýna. GP 5 (1930), 74-81.
270. Ant. Dolenský, Ilustrační výzdoba tisků Melantrichových. GP 5 (1930), 86-87.
271. F. Macháček, K počátkům plzeňského knihtiskařství. Typografia 37 (1930), 109-110.
272. K. Kabát, Jiří Melantrich z Aventýnu. Typografia 37 (1930, 205-211.
273. B. Čáp, Važme si svobody knihtisku. Typografia 37 (1930), 238 až 241.
274. J. Volf, Knihtiskař Jan Alois Beránek (Z doby úpadku českého knihtisku). Kniha o Praze 1 (1930), 87-94.
275. J. Volf, K vývoji knihkupectví a nakladatelství v Čechách do 1848. Praha 1930. 15 str. (Zvl. otisk z Literárních rozhledů).
276. K. Siegl, Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Eger von ihren ersten Anfängen bis zur Gegenwart. MVGDB 68 (1930), 138-151.
277. J. Volf, Z dějin tiskárny v Hradci Králové v 18. století. ČNM 104 (1930), 74-79.
278. J. Volf, Po zániku knihkupectví Karla Locatelliho v Brně. ČMM 54 (1930), 205-208.
279. Zd. V. Tobolka, Nový zákon z roku 1475. Praha 1930. 4 str. (Monumenta Bohemiae typographica, 8).
280. Gedenkblätter gewidmet von der Firma J. Steinbrener in Winterberg aus Anlass ihres 75 jährigen Bestehens. Winterberg 1930. 47 str.
281. Zd. V. Tobolka, Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha 1930. 106 str. (Rozpravy Čs. společnosti knihovědné, sv. 1.).
282. J. Volf, Tiskaři Václav Kompositor a Pavel Hájek v Prostějově v l. 1567/68. Bibliofil 8 (1931), 126-129.
283. jz., První židovská tiskárna v Praze. Bibliofil 8 (1931), 247-248.
284. F. V. Pavlovský, Ruské písmo, grafika a tisk. RČK 14 (1931), 17-56.
285. J. Volf, Ref.: O. Donath, Der Brünner hebräische Buchdruck. ČČK 10 (1931), 36.
286. J. Volf, Neznámý knihtiskař moravský Jan Tučapský. ČČK 10 (1931), 125.
287. Zd. V. Tobolka, Symbol Jiřího Melantricha z Aventýna a Daniele Adama z Veleslavína. SK 1 (1931), 57.
288. Zd. V. Tobolka, Odkud pocházel neapolský knihtiskař Mathias Moravus? SK 1 (1931), 57.
289. Zd. V. Tobolka, Michaela Weisseho Ein new Gesengbuchlen z r. 1531 a jeho tiskař Jiří Štyrsa. Praha 1931. 18 str. (Monumenta Bohemiae typographica, 10).
290. Zd. V. Tobolka, Missale Pragense z roku 1479. Praha 1931. 6 str. (Monumenta Bohemiae typographica, 9.)
291. J. Volf, Z počátků akademické čili jesuitské knihtiskárny v Praze. Vitrinka 9 (1932), 97-102, 147-151.
292. J. Volf, Arnoltovy středeční a sobotní noviny r. 1683. Vitrínka 9 (1932), 153-154.
293. J. Volf, Mapy v Svatováclavských kalendářích. Vitrínka 9 (1932), 177-179.
294. J. Volf, Ref.: Jaroslav Červený, Kutnohorští knihtiskaři. II. Rodina Kinclů, Vitrinka 9 (1932), 191-192.
295. J. Volf, Z dějin Rokosovy knihtiskárny. Vitrínka 9 (1932), 209-212.
296. J. Volf, Ref.: A. Zelliger, Pantheon Tyrnaviense. Vitrínka 9 (1932), 224-226.
297. J. Volf, Příspěvěk k dějinám knihtiskárny Sporckovy v Lysé n. L. ČČK 11 (1932), 9-11.
298. F. Kolda, Pardubice v historii a jejich knihtiskárny. Typografia 39 (1932), 25-28.
299. D. Šulc ml., Žilinská kníhtlačiareň v XVII. a XVIII. st. Typografia 39 (1932), 151.
300. J. Červený, Kutnohorští knihtiskaři II. Rodina Kinclů, knihaři, knihtiskaři. Praha 1932. 30 str.
301. E. Masák, Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850 až 1930. Brno 1932. 319 str.
302. Zd. V. Tobolka, Psalterium Olomucense z r. 1499. Praha 1932. 8 str. (Monumenta Bohemiae typographica, 11.)
303. R. Martinčík, Výhradné panství knihtiskárny olomoucké na Moravě 1621-1689. Bibliofil 10 (1933), 14-19.
304. B. Petlan, Úprava české knihy v Plzni od doby J. J. Morgensäulera až do r. 1932. RČK 16 (1933), 19-32.
305. J. Volf, Jak dlouho působila knihtiskárna arcibiskupského semináře v Emauzích. Vitrínka 10 (1933), 55-59.
306. J. V., Kníhtiskárna v Pelhřimově. Vitrínka 10 (1933), 172.
307. Ž., Ref.: J. Červený, Kutnohorští knihtiskaři. II. Rodina Kinclů. Pr. 1932. ČČK 12 (1933), 23-24.
308. L. Lábek, Minulost plzeňského knihtiskařství v národopisném museu Plzeňska. Typografia 40 (1933), 153-155.
309. J. Volf, Kdy počal tisknouti v Plzni Jan Pek (Hans Pekk)? Typografia 40 (1933), 160.
310. Pokoutní tiskárna Jana M. Günthera v Plzni. Typografia 40 (1933), 160.
311. J. Volf, Z kterého Újezdu na Plzeňsku pocházel slavný knihtiskař Alexandr Plzeňský či Oujezdský? Typografia 40 (1933), 161.
312. Ze dvanácti knih tištěných v Plzni zbyly zde jen dva tisky. Typografia 40 (1933), 161.
313. J. Volf, Vznik a šíření našeho denního tisku. Typografia 40 (1933), 195-197.
314. První knihtiskárna v Hradci Králové. DK 13 (1933), 99.
315. Ed. Šebesta, Popis obyvatelstva hl. města Prahy z roku 1770. Díl I. Staré Město. Praha 1933. 387 str. (Knihovna Rodopisné společnosti československé, čís. 4.)
316. R. Martinčík, Doba kočujících knihtiskařů na Moravě (1486 až 1504). Bibliofil 11 (1934), 65-67, 129-131.
317. A. Kolářová-Císařová, Dvě neznámé edice Mantuana plzeňského. RČK 17 (1934), 34-53.
318. R. J. Vonka, Židovští knihtiskaři v Praze. RČK 17 (1934.), 91-119.
319. J. Volf, Kolik vydání má bible Melantrichova? Marginálie 8 (1934), 32-34.
320. -o-, Ref.: Kolářová-Císařová, A.: Dvě neznámé edice Mantuana plzeňského. Marginálie 8 (1934), 58-59.
321. -o-, Neznámý knihtiskař Jan Festus v Košicích. Marginálie 8 (1934), 84.
322. F. Zuman, První českobratrský bělský tisk. ČČK 13 (1934), 89-95.
323. J. Volf, Podpůrné bratrstvo knihtiskařů v letech 1766-69. ČB 6 (1934), 25-38.
324. V. Hůlka, Pražští písmolijci 17. a 18. století. SK 3 (1934), 20-25.
325. n., Staré dřevoryty z XVI.-XIX. století. Typografia 41 (1934), 67.
326. Kralická tiskárna v Náměšti. Typografia 41 (1934), 271.
327. Sto let ve službách knihy. Vzpomínky litomyšlských literátů k jubileu knihkupectví J. R. Veselíka v Litomyšli. (Uspořádal J. Páta) 1835-1935. Litomyšl 1934, 48 str.
328. R. Smetana, Tiskaři a nakladatelé českých písní kramářských. ČMM 58 (1934), 296-307.
329. K. Kabát, František Jan Tomsa upravil latinkové písmo pro češtinu. RČK 18 (1935), 40-50.
330. -o-, Tiskaři příbramští. Marginálie 9 (1935). 12-13.
331. J. Volf, Vzorník písma tiskárny rosenmüllerovské. ČB 7 (1935), 5-16.
332. M. Pavlíček, Za světlem české knižní kultury. Typografia 42 (1935), 258.
333. F. Macháček, Plzeňské prvotisky. DK 15 (1935), 160-163.
334. J. Volf, Bartoš (Bartoloměj) malíř = Bartoloměj písař radní = Bartoloměj Netolický, knihtiskař. ČČH 41 (1935), 118-126.
335. J. L. Mikoláš, Těšínské tisky špalíčkové. Bibliofil 13 (1936), 9-11.
336. R. J. Vonka, Tiskařské dílo jednoty bratrské. RČK 19 (1936), 23-74.
337. J. Volf, Tiskárna Jeřábků. (Dodatek k článku K. Janského, Smlouva o vydání sebraných spisů K. H. Máchy.) Marginálie 10 (1936), 43-44.
338. K. Kabát, Knihtisk a jeho vývoj v Československu. V Praze 1936. 352 str.
339. F. Macháček, Prvotisky v plzeňském museu. Typografia 43 (1936), 50-51.
340. T., Jak Francouzové u nás tiskli v XVIII. století Svobodné patenty. Typografia 43 (1936), 134.
341. J. G. Calve 1786-1936. 150 Jahre Buchhandlung in der Universitätsstadt Prag. Prag 1936. 16 str.
342. Ant. V. Florovskij, Nové zprávy o pobytu Františka Skoryny v Praze. ČNM 110 (1936), 11-19.
343. L. Kopáč, Dějiny knihtisku. Učebnice pro odborné pokračovací školy pro živnosti grafické. Praha (1936). 80 str.
344. Š. Sommer, Dvě přednášky o grafice. Bratislava 1936. 56 str.
345. J. Volf, Nakladatelský seznam Svatováclavského dědictví. ČNM 110 (1936), 297-300.
346. R. J. Vonka, Kralické zvláštnosti. RČK 20 (1937), 94-117.
347. -o-, Tiskař-rytec Wolf Meyerpeck v Praze v l. 1593-8. Marginálie 11 (1937), 26-27.
348. -o-, O tiskárně ve Velkých Němčicích. ČČK 16 (1937), 64.
349. J. Beyer, Starobylá knihtiskárna Vladimíra Augusty v Litomyšli. Litomyšl 1937. 6. str.
350. Anderthalb Jahrhunderte Rudolf M. Rohrer 1786-1936. Die Geschichte einer deutschen Drucker- u. Verlegerfamilie. Brünn 1937. 151 str.
351. L. C. Wharton, Brief Notes of Prague printed Books in the British Museum. SK 5 (1938), 42-45.
352. Ant. Grund, Neznámá dílka Henyka z Valdštejna. SK 5 (1938), 107-111.
353. V. Hůlka, Opět nový Mantuan. SK 5 (1938), 111-115.
354. A. Císařová-Kolářová, Památné tisky v Národní a universitní knihovně v Praze. Typografia 45 (1938), 220-229.
355. J. Kinkor, Začiatky kníhtlače na Slovensku. Typografia 45 (1938), 252-253.
356. Č. Zíbrt, Z dějin českého knihtiskařství. K novému vydání upravil dr. Ant. Dolenský. Mladá Boleslav 1939. 140 str.
357. L., 340 let od smrti Daniele Adama z Veleslavína. Typografia 46 (1939), 184.
358. J. Malý, Z dějin píseckého knihtisku a novinářství. Výtah z přednášky. Písek 1939. 10 str. (Zvl. Otisk rozšířený z Píseckých listů, ze dne 8. V. 1939.)
359. J. Volf, České knihy z nakladatelství Fournierova ve Znojmě v l. 1844/52. Od Horácka k Podyjí 10 (1932-33), 17-19, 53-55, 85-88.
360. J. Khündel, První česká kniha na Moravě. Bibliofil 17 (1940), 60-63.
361. L. Lžičař, Vznik a vývoj knihtiskařství (1436-1850). Typografia 47 (1940), 49-51, 100-101.
362. První pražská tiskárna. Typografia 47 (1940), 86.
363. První knihtiskárna v Olomouci. Typografia 47 (1940), 23.
364. V. Gusek, Stručné dějiny knihtiskárny Jindřicha Guska v Kroměříži a ostatních kroměřížských a okolních knihtiskáren. V Kroměříži 1940. 20 str.
365. Pardubičtí knihtiskaři. (Pardubice 1940), 9 str.
366. J. Muk, Špalíčkové písničky z Landfrasovy tiskárny v J. Hradci. Z minulosti Jindřichohradecka (1940), str. 41-56.
367. Fr. Horák, Signety starých českých tiskařů. RČK 24 (1941), 35-96.
368. S. Siropolko, Švajpolt Fiol - první tiskař slovanských cyrilských knih. ČČK 20 (1941), 133-136.
369. Zd. V. Tobolka, Mikuláš Bakalár, prvý známy kníhtlačiar zo Slovenska. (Žilina 1942). 28 str. (Knižnica Slov. typografa, 2).
370. M. Daňková, Noviny Jana Arnolta z Dobroslavína a rok jeho smrti. ČČK 22 (1943), 24-25.
371. Ed. Kvasnička, Odkud přišel knihtisk do Čech? ČČK 22 (1943), 54-60.
372. V. Osvald, Vychovatel lidu M. V. Kramerius. Praha 1943. 45 str.
373. Drobničky. SNK 1 (1944), 21.
374. J. Mišianik, Dějiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava 1945. 71 str.
375. M. Daňková, Unikátní přírůstky musejních starých tisků. Marginálie 19 (1946), 71-77.
376. D. M. Pavlíček, Architypograf „zlatého věku“. Typografia 49 (1946), 97-98.
377. B. Bálent, Relativnosť bibliografických súpisov. SNK 2 (1946). 5-7.
378. J. Repčák, Exulantské tlačiarne na Slovensku. SNK 2 (1946). 8-10.
379. B. Bálent, Kníhtlačiarske značky na Slovensku. SNK 2 (1946) 30-33.
380. Drobničky. SNK 2 (1946), 42-43.
381. J. Repčák, Ref.: Ján Mišianik, Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava, Urbánek 1945. SNK 2 (1946), 44-47.
382. Drobničky. SNK 2 (1946), 81-83.
383. Fr. Roubík, Z činnosti Šírovy kamenotiskárny v l. 1844-1865. ČSPS 54 (1946), 121-125.
384. J. Dostál, Marco Berra, prvý velkorysý nakladatel hudebnin v Praze. SK 6 (1947), 92-96.
385. Fr. Klíma, Příbramská impresí. Dějiny tiskáren a tiskařů osmnáctého století. Příbram 1947. 47 str.
386. J. Muk, Alois Landfras, probuzenský knihtiskař a jindřichohradecký starosta. K 150. výročí jeho narozenin a založení Landfrasovy tiskárny. J. Hradec 1947. 23 str.
387. E. S., Z košickej stariny. SNK 3 (1947), 19-20.
388. j. r., Drobničky. SNK 3 (1947), 22.
389. J. R., Ref.: Boris Bálent, Z dejin banskobystrického kníhtlačiarstva. Banská Bystrica, Grafia 1947. SNK 3 (1947), 63-64.
390. B. Bálent, Sfalšované impressum. SNK 3 (1947), 82-83.
391. J. Malý, První časopis na venkově v Čechách. Písek 1947. 12 str.
392. B. C. Bálent, Banskobystrické púťové tlače. Turč. Sv. Martin 1947. 93 str.
393. 100 let Státní tiskárny (jubilejní tisk 1848-1948 red. Jan Noha a Petr Tučný). Praha 1948. 62 str.
394. J. Repčák, Prehl'ad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava 1948 157 str.
395. Ed. Kvasnička, Arciknihtlačitel M. Daniel Adam z Veleslavína. Typografia 51 (1948), 58-59.
396. J. Mencl, Historická topografie města Jičína. Část II. Jičín 1948 (str. 200-220: O první jičínské tiskárně).
397. L. Lábek - Em. Petlan, Počátky českého knihtisku. Plzeň 1948, 84 str.
398. O. Šonský, Tiskárna Bergman v České Lípě a sto let jejího trvání 1848-1948. Studie o historii podniku a o počátcích knihtisku v České Lípě. Česká Lípa 1948. 22 str.
399. M. L. Černá, Stručné dějiny knihtisku. Praha 1948. 224 str. (Knihovna Objevy dneška, sv. 1.)
400. B. Šimák, Čtyři sta třicet let nejstarší české mapy Čech. Typografia 52 (1949), 50-55.
401. E. Bohuš, Dve drobnosti z minulosti nášho tlačiarstva. Knižnica 5 (1949), 175-177.
402. J. Čaplovič, Bornemiszova tlačiareň a Slováci. Knižnica 3-4 (1951-52), 144-155.
403. M. Daňková, Bratrské tisky ivančické a kralické (1564-1619). Praha 1951. 184 str. (Sborník Národního musea v Praze, sv. V. A. - Hist. č. 1.)
404. J. Dobrovský, O zavedení a rozšíření knihtisku v Čechách. K vydání připravila M. Daňková. Praha 1954. 125 str. (Spisy a projevy Josefa Dobrovského, sv. 19).
405. L. Hosák, Knihtiskařské závody v Olomouckém kraji 1621-1940. Dar přátelství, Olomouc 1955. Str. 63-68.
406. B. Smejkal, Olomoucký katalog moravských tisků a tiskařů. Dar přátelství, Olomouc 1955. Str. 70-75.
407. J. Trnka, Stará piéchovská kníhtlačiareň. Knižnica 8 (1956), 18-28.
408. J. Novotný, Václav Matěj Kramerius. Praha 1956. 256 str.
409. B. Bálent, Dva príspevky k dejinám kníhtlačiarstva na Slovensku. Knižnica 9 (1957), 271-275.
410. B., O bratislavskom tlačiarovi Aksamitkovi. Knižnica 20 (1958), 235.
411. M. Kassa, O prvej kníhtlačiarni v Banskej Bystrici. Knižnica 10 (1958), 297-298.
412. J. Špetko, Dejiny škarniclovskej kníhtlačiarne v Skalici. Martin 1958. 120 str.
413. K. Chyba, Jan Jakub Komárek, český tiskař v Římě. RUK 1956 (1958), 162-184.
414. K. Chyba, Dobrovická tiskárna. RUK 1958 (1959), 54-97.
415. Fr. Korb, Knihtisk v Chebu. Chebsko, Cheb 1959. Str. 87-101.
416. J. Vávra, Kralická tiskárna, tiskaři a jejich dílo. Kralice, Brno 1959. Str. 63-80.
417. M. Bohatcová, Život a práce Pavla Olivetského, prvního tiskaře v Litomyšli. ČNM 131 (1962), 205-218.
418. M. Bohatcová, Nástěnné kalendářní minuce Pavla Olivetského. Knihovna 3 (1962), 23-58.
419. Zd. Vorlová, Příspěvek k dějinám olomouckého knihtisku v letech 1718-1758. (Městská tiskárna v Olomouci a činnost tiskaře Fr. Ant. Hirnle). Knihovna 3 (1962), 79-135.
420. M. Bohatcová, Počátky publikační činnosti jednoty bratrské. Archív pro bádání o životě a díle J. A. Komenského 21 (1962), 44-60.
421. M. Kopecký, Daniel Adam z Veleslavína. Praha 1962. 179 str. (Odkazy pokrokových osobností naší minulosti).
422. K. Beránek, Z dějin Akademické tiskárny v Praze. 13 str. (V rukopise).
423. Em. Urbánková, Několik poznámek k českým prvotiskům. RSKČSSR 1962-63 (1964), 80-94.
424. Catalogus personarum et officiorum provinciae Bohemiae Societatis Jesu an. 1710 (-1773). Pragae 1710 (-1773).
425. Schematismus für das K. Böhmen für das Jahr 1789 (-1846) dále: Handbuch des K. Böhmens für das Jahr 1847 (-48, 1851).
426. Titularkalender oder Schematismus für Mähren-Schlesien... 1801 (- 3, 1805-7), dále: Schematismus für das Markgraftum Mähren u. Herzogtum Schlesien... 1809 (-25, 1827, 1829-43), dále: Provinzial-Handbuch für Mähren u. Schlesien... 1844 (-45, 1847-48).
427. J. Stiasny, Adressenbuch der Handlungsgremien u. Fabriken des Königreichs Böhmen für das Jahr 1847 (-48, 1851-60).
428. J. A. Herlth, Schematismus für die königl. Hauptstadt Brünn sammt allen Vorstädten. Jg.1. Brünn 1853.
429. J. Volf, Dějiny českého knihtisku do roku 1848. Praha 1926. 192 str. (Knihy o knihách, sv. 3).
430. J. Benzing, Buchdruckerlexikon des 16. Jahrhunderts (Deutsches Sprachgebiet). Frankfurt a. M. (1952). 215 str.
431. J. Volf, K dějinám knihtisku v Louce a ve Znojmě. Od Horácka k Podyjí 2 (1924-25), 49-52, 65-67, 100-103, 106-108, 113-119, 145-149.
432. K. Křivý, Bible kralická. Od Horácka k Podyjí 2 (1924-25), 124-130.
433. J. Volf, Knihkupec a nakladatel Jan Michal Samm. Knihomol 6 (1926), 142-147.
434. J. Volf, Hrabovská knihtiskárna. Knihomol 7 (1927), 5-16.
435. J. Volf, Pavel Severýn z Kapí Hory a jeho knihtiskařská značka. Knihomol 7 (1927), 34-38.
436. K. Kalláb, Mikuláš Konáč z Hodiškova, původem Moravan. Od Horácka k Podyjí 5 (1928), 9-10.
437. Fr. Rachlík, Jiří Melantrych Rožďalovský z Aventýna, jeho život, dílo a poměry knihtisku v XVI. století. Praha 1930. 158 str.
438. J. B. Dlabač, Kurzgefasste Nachricht von der noch unbekannten Buchdruckerei zu Altenberg in Böhmen. (Aus dem dritten Bande der Neueren Abhandlungen der K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften). Prag 1797. 23 str.
439. Ant. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. PAM 28 (1916), 34-57, 93-121, 159-181, 215-257.
440. Ant. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. PAM 29 (1917) 47-102, 136-151, 199-223, 269-289.
441. Ant. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. PAM 30 (1918), 50-60, 127-139, 196-203.
442. Ant. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. PAM 32 (1921), 117-124, 271-287.
443. Ant. Podlaha, Materiálie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách. PAM 34 (1925), 258-285, 522-562.
444. Český slovník bohovědný. Pořádá Dr. Ant. Podlaha. Díl 3. Praha 1926. Str. 419-421 (heslo: Dědictví).
445. Fr. Klíma, Ze staré Příbramě. B. m., t., r. 236 str. (str. 196-236: XXV. Papírna, impresí a knihaři).
446. Knihopis českých a slovenských tisků...
447. V. Rizner, Bibliografia písomníctva slovenského na sposob slovníka..., Turč. sv. Martin, 1929-34
448. J. Mišianik, Bibliografia slovenského písomníctva do konca XIX. stor... Bratislava, 1946
449. K. Szabó, Régi Magyar Könyvtár. Az 1531-1711... Budapest 1879-98.
450. H. Sztripszky, Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár. Budapest, 1912.
451. G. Petrik, Magyarország Bibliographiája 1712-1860... Budapest 1888-92.
452. Fr. Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních. ... Praha 1903-1904.
453. Fr. Stehlík, Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hl. m. Prahy. Praha (1929)
454. Orientační příručka... Praha 1941
455. Ulicemi města PRahy, od 14. století do dneška... PRaha 1958.
456. V. Hlavsa - M. Diviš, Praha. Plán kulturních památek. Praha 1960.
457. Časopis katolického duchovenstva 42 (1901), 510.