Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 - CLAVIS  MONVMENTORVM  LITTERARVM (CML)

CML je dlouhodobý vědecký projekt, řešený na půdě Ústavu pro klasická studia AV ČR v rámci Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 ve spolupráci s dalšími institucemi a jednotlivci. Cílem tohoto projektu je vytvořit databázový systém, který podchytí a v pokud možno ucelené podobě zpřístupní památky písemnictví v historických zemích České koruny od počátků státnosti až do roku 1800. Tato databáze může být východiskem k přípravě edic textů, jejich analýz a interpretací.

Historie
V r. 1990 bylo v ÚKS založeno oddělení pro výzkum latinské literatury 17. a 18. stol., které by navazovalo na výzkum humanistické literatury dr. Hejnice a dr. Martínka.  Vedením byl pověřen PhDr. Martin Svatoš CSc., později jej vystřídal PhDr. Jiří Kroupa, který byl vedoucím oddělení až do dubna r. 2002. V letech 1993-1995 byl projekt podporován grantem  GA ČR č. 405/93/2137 - Repertorium písemnictví v českých zemích do roku 1800, odpovědný řešitel prof. PhDr. Pavel Spunar CSc. V r. 1995 se projekt Repertorium změnil v šířeji koncipovaný Clavis monumentorum litterarum. V dalších letech (1998-2000) byl tento projekt financován grantem č. 405/98/K016 GA ČR (řešitel prof. PhDr. Pavel Spunar CSc.). Oddělení získalo pevné místo v organizační struktuře ÚKS pod jménem Dokumentace a výzkum kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800. Od srpna r. 2002 se vedení projektu ujal PhDr. Václav Pumprla.

Výsledky
V levém (hnědém) pruhu můžete nalézt některé výstupy tohoto projektu, které jsme zpřístupnili přes Internet. Další výstupy je možno nalézt na serveru Ultranet, který UKS provozuje, v sekci „Home“.