REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1497
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1497
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-VIII

Svolení sněmu obecního Království českého léta 1497.

[6 listů. a6. Asi 27 ř.]

[Fol. 1a (sign. a 1): nepotištěno]

[Fol. 1b ř. 1: Swolenie Sniemu Obetznieho Kralowstwie Cžeskeho. Kniežata gich milost. a pani gich milost. Rytierztwo. Pražanee. y Miesta. Na obetznem Sniemu wsseho Kralewstwie [sic] Cžeskeho. kteryž držan gest przy suchych dnech letnicžnych. Letha Tisyetziehotztyrzysteho Dewadesateho Sedmeho. W przitomnosti Nayiasnieyssieho Kniežete a pana Pana Wladislawa. Vherskeho. Cžeskeho. etc. krale. a Markrabi Morawskeho. etc. Pana nasseho milostiweho. Rozwažywsse weliku potrzebu kralowstwie Cžeskeho y take k pamieti sobie przywedsse. kterak tzastokrat kralowstwie Cžeske k welikemu roztrženi a k walkam przyhazelo se gest y k zahubeni koruny. skrze neswornost a negednotu wolenie kralowstwie Cžeskeho, y k prawom zemskym skrze takowe negednoty nemohla gest koruna przistupowati. My pak spomocy božy. a krale geho milosti pana nasseho milostiweho woli. swolilisme. a tiemto zapisem swolugeme. Kniežata Pani. Rytierzstwo Pražanee. y gina Miesta. A tento zpuosob mezy sebu dielame a twrdime. ...]

[Fol. 4b (sign. a 4) ř. ?: ... Vrzednitzy Menssij, kterzižkoli Dsky v motzy magi. aby žadnemu wypisuow z Desk newydawali bez pozwolenie [sic] Krale geho milosti. nebo Saudu zemskeho. neb panuow Vrzednikuow wietssych. Stare Dsky aby nahorze zuostawaly na hradie Prazskem: A gestližeby gich kto potrzebowal: aby vrzednitzy s nim nahoru ssli a gemu ge tztli kdyžbykoli potrzedowal [sic]. ...]

Soupis 24. Knihopis I, 24 (nezachováno). Jungmann III, 418. Hanka čís. 40. H 6071 = H 9874.

Do literatury uvedl Dobrovský v Böhm. Litteratur 1779, II, 163 na základě zprávy vídeňského archiváře Rosenthala, v jehož knihovně byl exemplář tohoto tisku i exemplář Zemského zřízení z r. 1500 - ze zprávy však nevyplývá, že sněmovní artikul byl svázán se ZZ. Konkrétní zprávu o exempláři Zemského zřízení, před nímž byl vevázán sněm z r. 1497, podal J. B. Rakowiecki ve vydání Prawdy Ruské (Varšava 1820-1822) I, 236, pozn. 247 a str. 238, pozn. 248 - tento tisk patřil senátorovi Novosilcovu ve Varšavě; Rakowiecki mylně pokládal sněm za součást ZZ. Exemplář je od konce dvacátých let 19. stol. nezvěstný. Rekonstrukce je provedena podle konkrétních údajů Rakowieckého o tisku, jeho názvu i citace textu na fol. 4 a podle řádkových propočtů ve vydání v AČ V; pomůckou byl zachovaný sněm z r. 1492 (srov. zde čís. Urb-VII), vyšlý ze stejné pražské tiskárny a jeho edice také v AČ. Název je podle rukopisu NK sign. R VI Ee 18 fol. 4a, kde je zapsáno znění tohoto usnesení.

Podle rukopisů vydal F. Palacký v AČ V, 465-471 s názvem Zápisové velikého sněmu zemského r. 1497 u přítomnosti králově v Praze držaného.

Srov. článek Josefa Volfa Po stopách prvotisku: Nálezové sněmu obecního z r. 1497 v ČNM 102, 1928, 27-33 a článek Emmy Urbánkové Prvotisky českých sněmovních artikulů v Ročence SK ČSSR 1966, Praha 1967, 136-153. Není zachován žádný exemplář.