Obsah je řazen podle pořadí písní v kancionálu, je-li tento zanesen do databáze, jinak podle abecedy.

Ach, ach, ouveh, na mé hoře, co sobě mám vzdieti.
Str. (vydání):  Pxij, bbiiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o zavedení.
Plný text


Aj, cierkvi křesťanská, choti Kristova, tebeť Pán tvuj neopuštie.
Str. (vydání):  Fxix, Viiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o Cierkvi Svaté.
Plný text


Aj, jak sou milí tvoji příbytkové, jak rozkošní křesťanští zborové.
Str. (vydání):  Fxvij, Viij
Nápěv:   Notace. Též jako: Auroram lucis.
Téma:  Pieseň o Cierkvi Svaté.
Plný text


Aj, Pán andělský, Kristus, z Panny Marie dnešní den narodil se nám.
Str. (vydání):  Axv, Diij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Aj, poněvadž my dobré věci zdejšie časné života časného z rukou Páně, z darův jeho brali sme.
Str. (vydání):  Kxviij, KKvj
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň pohřebnie.
Plný text


Alleluia, radujmež se všickni při této slavnosti.
Str. (vydání):  ddij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o skutcích Kristových spasitedlných.
Plný text


Alleuia, prozpěvujž cierkvi, králi Kristu radostné chválenie.
Str. (vydání):  ddij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o vstoupení Páně.
Plný text


Anděl k Panně Mariji Kristuov poslán bieše, pána svého vtělenie jí vypravováše.
Str. (vydání):  Aviij, Cij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň v advent.
Plný text


Andělové, ti poslové, zpievali a pastýřom zvěstovali.
Str. (vydání):  Bx, Fvi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Ať bychom hodně pamatovali večeře Božie slavnost a k Bohu svých žádostí pozdvihli.
Str. (vydání):  Hx, BBvi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Ať bychom poznali těžkosti hřiecha našeho a milosrdenstvie zakusili Boha svého.
Str. (vydání):  Di, Mj
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o umučení.
Plný text


Biskupa nejvyššieho moc budiž s námi.
Str. (vydání):  Hiiij, AAvi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Pána Ježíše Krista.
Plný text


Blížiť se čas ku povstání, duše, probuď tělo z spanie.
Str. (vydání):  Piij, aaij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň na hodiny dne i noci.
Plný text


Blud se zhusta rozšel poslednieho věku, kdož jest pravdy došel, blaze v ní člověku.
Str. (vydání):  Oix, XXv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o protivenstvích a pokušeních.
Plný text


Boha Otce všickni chvalme a jemu dieky vzdávejme z daru převelmi drahého, Syna jednorozeného.
Str. (vydání):  Aix, Ciij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Láska věčná, Buoh jediný, A v j.
Téma:  Pieseň v advent.
Plný text


Boha, jenž jest na výsosti, chvalmež z té milosti, kteráž pocházie od něho.
Str. (vydání):  Hxi, CCi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Bohu Otci mocnému, nevymluvně dobrému, spolu jemu děkujme.
Str. (vydání):  Cvij, Jv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o umučení.
Plný text


Bohu Otci nebeskému, v milosti, v lásce štědrému, srdcem, usty zpievajíce, děkujme.
Str. (vydání):  Lxix, OOiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o dobrodieních s chvalami.
Plný text


Bože můj, dárce dobrého, uslyš mě, v světě souženého.
Str. (vydání):  Oxij, YYij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o protivenstvích a pokušeních.
Plný text


Bože náš, jenžs před věky, pane Jezukriste, ty zuostáváš na věky.
Str. (vydání):  Nx, TTiiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň obecná.
Plný text


Bože náš, myť prosíme, dej, ať právě srdcem věříme.
Str. (vydání):  Lxi, NNi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň na Věřím v Boha.
Plný text


Bože nepostihlý a všemohúcí, Kriste. chlebe nebeský přežadúcí, ty sám divně všecky obživuješ.
Str. (vydání):  Cij, Hvi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o pracovitém a útrpném životě Páně.
Plný text


Bože Otče, jenžs milostivý a dobrotivý, popatřiž z milosti na náše biednosti.
Str. (vydání):  Oi, VViij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o protivenstvích a pokušeních.
Plný text


Bože Otče, všie si chvály hodný, pro dar daný nám velmi příhodný, v němžs svou lásku zjevil.
Str. (vydání):  Axi, Cv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň v advent.
Plný text


Bože věčný, buď pomocný, žádáme a smiluj se nad námi.
Str. (vydání):  Dix, Niij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Pane mocný, Bože věčný, D v i i j.
Téma:  Pieseň o vzkřiešení.
Plný text


Bože věčný, všemohúcí, Otče svatý.
Str. (vydání):  Hxiiij, CCiiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Bože věkův všemohúcí, jenžs nebe, zemi stvořil.
Str. (vydání):  Niiij, SSiiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň obecná.
Plný text


Bože, jenž jsi na výsosti, budiž chvála s vděčností z toho daru předrahého.
Str. (vydání):  Hvij, BBiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Bože, jenž ráno povstával a k milosti povolával.
Str. (vydání):  Pv, aaiij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Ó světlosti, Trojice svatá, F i i i j.
Téma:  Pieseň na hodiny dne i noci.
Plný text


Bože, jenž v tě věříme, dejž, ať tě milujeme.
Str. (vydání):  Mxiij, QQv
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Modliti se přikázal Kristus, L v i j.
Téma:  Pieseň na přikázanie Božie.
Plný text


Bože, jenžs mocnost nesmierná, ve všech skutciech svých předivná.
Str. (vydání):  Gij, Xij
Nápěv:   Bez notace. Obecná nota.
Téma:  Pieseň o přijímání.
Plný text


Boží vieru v srdcích mějme, jemu čest, chválu vzdávejme, poklonu samému čiňme.
Str. (vydání):  Ovi, XXij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Věrní se v Bohu radujme, O v.
Téma:  Pieseň o protivenstvích a pokušeních.
Plný text


Buď Bohu chvála, čest, buď jeho jméno požehnáno.
Str. (vydání):  Hxix, DDiij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Ó Bože žádúcí, G v.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Buď chvála Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
Str. (vydání):  Bxiij, Giij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Budiž chvála Bohu Otci, našemu milému Tvorci.
Str. (vydání):  Iiij, EEj
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Při tomto posluhování, H x v i j.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Budiž chvála tobě, Pane Bože, jenžs stvořil nás, Vykupiteli náš.
Str. (vydání):  Nix, TTiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň obecná.
Plný text


Budiž veleben Pán Bůh náš, pochválen z cierkve města svatého.
Str. (vydání):  Fxx, Vvi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o Cierkvi Svaté.
Plný text


Budiž, Bože, mé silné ufánie a zažeň ode mne zoufánie.
Str. (vydání):  Oxi, YYj
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Přijdiž, Těšiteli, Duše Svatý, E x v.
Téma:  Pieseň o protivenstvích a pokušeních.
Plný text


Buďmež vděčni nynie toho dobrodienie, kteréž Buoh učinil, jakož byl uložil.
Str. (vydání):  Avi, Bvj
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Pán Buoh všemohúcí, A i i j.
Téma:  Pieseň v advent.
Plný text


Bůh dobrý, dobroty své v sobě nemoha tajiti, ráčil ji zjeviti.
Str. (vydání):  Mi, OOv
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Světlo nejtajnější z stolice vyšlo, A v.
Téma:  Pieseň o dobrodieních s chvalami.
Plný text


Buoh jest přijimač podstatný každého, kdož jest zvolený k životu.
Str. (vydání):  Gij, Xij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Radujme se vždy společně, F x v i j.
Téma:  Pieseň o přijímání.
Plný text


Buoh náš jest milostivý a my lid jeho hřiešný.
Str. (vydání):  Mxix, RRv
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Bohu Otci mocnému, C v i j.
Téma:  Pieseň o ctnostném životě.
Plný text


Buoh náš všemohúcí vstal z mrtvých žádúcí, chvalmež Boha s veselím.
Str. (vydání):  Dvij, Nj
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o vzkřiešení.
Plný text


Buoh Otec nebeský přede všemi věky syna svého zplodil.
Str. (vydání):  Jx, FFij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Vesel se této chvíle lidské pokolenie, E i i i j.
Téma:  Pieseň o manželstvie.
Plný text


Buoh Otec pro hřiechy lidu svého vydal jest na smrt Syna milého, aby jim odpustil.
Str. (vydání):  Cxiij, Kv
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako píseň: Bože, Otče, všie si chvály hodný, A x j.
Téma:  Pieseň o umučení.
Plný text


Buoh Otec z pouhé milosti poslal Syna z své výsosti.
Str. (vydání):  Nxij, TTvj
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň obecná.
Plný text


Buoh věčný a všemohúcí, Stvořitel sám všech věcí.
Str. (vydání):  Jxi, FFiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o pokání.
Plný text


Byl jest jeden člověk, jménem kdož kolivěk, jenž chodil po své vůli.
Str. (vydání):  Kviiij, JJij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o smrtedlnosti člověka.
Plný text


Byť lidé na to pomněli, coť je má potkati.
Str. (vydání):  Liij, LLv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o dni soudném.
Plný text


Cierkev svatá v posledních dnech velmi neznamenitá.
Str. (vydání):  Pxi, bbiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o zavedení.
Plný text


Cierkev svatou poznávati, vieru o ní vyznávati, v ní s věrnými obcovati.
Str. (vydání):  Fvij, Tv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o Cierkvi Svaté.
Plný text


Cierkev svou svatou obecnou a Kristovu choť jedinou shromažďuje Bůh z milosti.
Str. (vydání):  Fviij, Tvj
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Radujme se v Pánu Kristu, F i.
Téma:  Pieseň o Cierkvi Svaté.
Plný text


Čas žalostivý, přísný, hrozný, opět na svět přišel.
Str. (vydání):  ddiiij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Pán Buoh, Slovo Otci rovné, P x v.
Téma:  Pieseň o smrtedlnosti člověka.
Plný text


Dajmež chválu Pánu i Bohu všemohúciemu.
Str. (vydání):  Bxiiij, Giiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Dejmež nejprv chválu Otci všie velebnosti, jenž nám Syna svého dal jest.
Str. (vydání):  Gxvij, Zv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o všech Svátostech.
Plný text


Děkujem tobě, Kriste, věčný Bože, žes temnosti zapudil.
Str. (vydání):  Gxi, Iv
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Kristus jediný a náš Ježíš milý, B i j.
Téma:  Pieseň o Božiem slovu.
Plný text


Den se již dělí na poly, ty, jenž chceš mieti tvou vuoli.
Str. (vydání):  Pvij, aav
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň na hodiny dne i noci.
Plný text


Dieky již nynie vzdávejme Pánu Bohu, jejž velebme.
Str. (vydání):  Axviij, Svi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Dieky již všickni vzdávejme Pánu Bohu, jejž velebme z milosrdenstvie.
Str. (vydání):  Mx, QQij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Grates nunc omnes reddamus.
Téma:  Pieseň o dobrodieních s chvalami.
Plný text


Dnešnieho dne vstal z mrtvých Pán, kterýž za nás na smrt vydán.
Str. (vydání):  Dxiiij, Oj
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Slavné Kristovo vzkřiešení.
Téma:  Pieseň o vzkřiešení.
Plný text


Ducha Svatého milost rač býti s námi. A srdce náše učiň sobě v přiebytek duostojný.
Str. (vydání):  Exvij, Sj
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o Duchu Svatém.
Plný text


Duše Svatý, jenžs Pán a Buoh všemohúcí, světlo stkvoucí, oheň žhoucí.
Str. (vydání):  Exvi, Rvi
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o Duchu Svatém.
Plný text


Ej, Bohu milému, Otci nebeskému, všickni chválu vzdejme.
Str. (vydání):  Ovij, XXiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o protivenstvích a pokušeních.
Plný text


Ej, Bohu našemu, chvály, cti hodnému, z požívánie stolu vzdejmež jemu chválu.
Str. (vydání):  Pvi, aaiiij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Ó Pane Ježíši nejmilostivější, H i.
Téma:  Pieseň na hodiny dne i noci.
Plný text


Ej, již se den nachyluje, prosmež, ať se Bůh smiluje.
Str. (vydání):  Pvij, aav
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Den se již dělí, P v i j.
Téma:  Pieseň na hodiny dne i noci.
Plný text


Ej, noc se již přiblížila, světlost slunečná odešla k světlu, nebeskému Bohu.
Str. (vydání):  Pviij, aavj
Nápěv:   Notace. (Možno též zpievat jinou obecnou notou.)
Téma:  Pieseň na hodiny dne i noci.
Plný text


Ej, nuž chválu vděčnou vzdávejmež, věrní, Pánu.
Str. (vydání):  Mi, OOv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o dobrodieních s chvalami.
Plný text


Ej, nuž kněze podstatného, važme drahé služby jeho, spůsob i pravdu podstatnou.
Str. (vydání):  Giiij, Xiiij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Cierkev poznávati, F v i j.
Téma:  Pieseň při řízení služebníkuov cierkve.
Plný text


Ej, nuž lační, žízniví, sytosti Božské žádostiví.
Str. (vydání):  Hxx, DDiiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Ej, nuž všickni věrní, spolu požívejme Páně stolu.
Str. (vydání):  Ii, DDv
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Boha, jenž jest na výsosti, H x i.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Ej, nuž zpievejme Spasiteli našemu, veselme se Pánu Bohu najmocnějšiemu.
Str. (vydání):  Axvi, Diij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Ej, všickni my nynie v tomto shromáždění važmež milost takú.
Str. (vydání):  Lxx, OOiiij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Pane všemohúcí, Otče přežádúcí, F x v.
Téma:  Pieseň o dobrodieních s chvalami.
Plný text


Ej, všickni spolu zpievejme a chválu vzdávejme našemu milému tvorci.
Str. (vydání):  Mxij, QQiiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň na přikázanie Božie.
Plný text


Hlasy svými prozpěvujme a srdečnou chválu vzdávejme Pánu Bohu.
Str. (vydání):  Iiij, EEj
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Spasitel náš Kristus, E v i.
Téma:  Pieseň o těle a krvi Páně.
Plný text


Hlasy svými veselými nynie zpievejme.
Str. (vydání):  Ivij, EEv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o manželství.
Plný text


Hod radostný pamatujme Božieho z Panny narozenie.
Str. (vydání):  Axx, Eij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o narození Páně.
Plný text


Hod slavný Ducha svatého pamatujmež dnes vděčně s lidem jeho.
Str. (vydání):  Fij, Svi
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Vzkřiešení Spasitele, E i i j.
Téma:  Pieseň o Duchu Svatém.
Plný text


Hospodin, Pán Buoh svatý, neobsáhlé podstaty, budiž od nás ctěn, chválen.
Str. (vydání):  Fv, Tiij
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o Trojici Svaté.
Plný text


Hospodine všemohúcí, Otče, Synu, Duše svatý, rač býti s námi.
Str. (vydání):  Fiiij, Tij
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise má se zpívat jako: Chvalmež všickni svatou duostojnou Trojici, F i i j.
Téma:  Pieseň o Trojici Svaté.
Plný text


Hospodine všemohúcí, Pane milý, přežádúcí, pro tvé milosrdenstvie smiluj se nad námi.
Str. (vydání):  Jxiij, FFv
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pieseň o pokání.
Plný text


[1/7]