Obsah je řazen podle pořadí písní v kancionálu, je-li tento zanesen do databáze, jinak podle abecedy.

Ach, ach ouveh, marné hoře, co sobě mám vzdíti.
Str. (vydání):  O x.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O stavech v církvi.
Plný text


Aj církvi křesťanská, choti Kristova, tebeť Pán tvůj neopouští.
Str. (vydání):  K iij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O církvi.
Plný text


Aj dnešní den stalo se svědectví milosti boží.
Str. (vydání):  C vij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O obřezání Páně.
Plný text


Aj jak jest to milé a utěšené, když bratří v spolku jednosvorně.
Str. (vydání):  K vij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O církvi.
Plný text


Aj jak jsou milí tvojí příbytkové.
Str. (vydání):  K ij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O církvi.
Plný text


Aj král slávy ... učiněn jest chudý pro nás.
Str. (vydání):  C xviij.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Andělové, ti poslové, jsou zpívali C i.
Téma:  O obětování Krista Pána v chrámě.
Plný text


Aj Kristus slavně vyzdvižen v nebe.
Str. (vydání):  H viij.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Chvaliž svého spasitele H ij.
Téma:  O nanebevstoupení Kristově.
Plný text


Aj Kristus z mrtvých vstal.
Str. (vydání):  G xiiij.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň předcházející Ó Kriste vzkříšený G xiij.
Téma:  O vzkříšení Kristově.
Plný text


Aj kterak umírá spravedlivý, považiž toho každý věrný.
Str. (vydání):  F i.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O smrti Kristově.
Plný text


Aj mudrci od východu obětovali dary své.
Str. (vydání):  C xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O zjevení Krista Pána mudrcům.
Plný text


Aj muž církvi Kristova velebiž dnešní den svatého Ducha.
Str. (vydání):  H xij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O Duchu svatém.
Plný text


Aj nyníť Pán Bůh přichází, sborův k navštívení.
Str. (vydání):  P xvij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O pokušeních přicházejících na křesťany.
Plný text


Aj ovce pastýře svého znejte z mrtvých vstalého.
Str. (vydání):  F xix.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň předcházející Nuž velikonoční chválu F xviij.
Téma:  O vzkříšení Kristově.
Plný text


Aj pacholík moudrý Kristus prostřed doktorů sedí.
Str. (vydání):  D i.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O dvanácti letech Páně.
Plný text


Aj Pán andělský Kristus.
Str. (vydání):  B iij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O narození Syna božího.
Plný text


Aj prvorozený syn Panny v chrám jest vnesený.
Str. (vydání):  C xvi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O obětování Krista Pána v chrámě.
Plný text


Aj prvorozený, ctí a slávou ozdobený.
Str. (vydání):  G xx.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O nanebevstoupení Páně.
Plný text


Aj přeslavný vítěz pravý, Syn Boží, vstalť jest z mrtvých.
Str. (vydání):  F xv.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O vzkříšení Kristově.
Plný text


Aj přišel vykupitel Siona.
Str. (vydání):  C xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O zjevení Krista Pána mudrcům.
Plný text


Aj světlo světa k osvěcování a sláva Izraele k zvelebení.
Str. (vydání):  C xvi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O obětování Krista Pána v chrámě.
Plný text


Aj všickni křesťané milí, rozvažujmež tuto chvíli.
Str. (vydání):  F iiij.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň O Kristovu umučení D xviij.
Téma:  O smrti Páně.
Plný text


Aj zdávna žádný vysvoboditel, ozdobná slávy koruna, vzchází jako lampa.
Str. (vydání):  A vij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Adventní.
Plný text


Aj, poněvadž my dobré věci zdejší časné života časného z rukou Páně z darův jeho brali jsme.
Str. (vydání):  T xvi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Pohřební.
Plný text


Aleluja, Duch svatý přišel.
Str. (vydání):  H xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O Duchu svatém.
Plný text


Aleluja, nejsvětější a předobrotivý Pane Ježíši.
Str. (vydání):  P v.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Při posvěcení chrámu.
Plný text


Aleluja, radujme se všickni, Krista zde účastní.
Str. (vydání):  R vij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O víře v Krista.
Plný text


Aleluja, zpívejme s radostí.
Str. (vydání):  F xij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O vzkříšení Kristově.
Plný text


Anděl k Marii Panně, Kristů poslán bíše.
Str. (vydání):  A xiiij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Adventní.
Plný text


Andělové, ti poslové, jsou zpívali.
Str. (vydání):  C i.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O narození Páně.
Plný text


Ať bychom hodně pomatovali večeře Páně slavnost.
Str. (vydání):  N i.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O sv. večeři P.
Plný text


Ať bychom poznali těžkosti hřícha našeho.
Str. (vydání):  F viij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O smrti Kristově.
Plný text


Beránek Kristus nevinný.
Str. (vydání):  E ix.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Stáše matka žalostivá.
Téma:  O umučení Páně.
Plný text


Biskupa nejvyššího moc budiž s námi.
Str. (vydání):  M xix.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O poslední večeři.
Plný text


Blaze každému člověku všelikého věku.
Str. (vydání):  T i.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O almužnách.
Plný text


Blížíť se čas ku povstání.
Str. (vydání):  U xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O jednotlivých denních dobách.
Plný text


Blud se zhusta rozšel posledního věku.
Str. (vydání):  P xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O pokušeních přicházejících na církev.
Plný text


Boha Otce všickni chvalme.
Str. (vydání):  A xv.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Láska věčná, Bůh jediný A xiij.
Téma:  Adventní.
Plný text


Boha v bytu jediného, ale v osobách trojího, ctěmež vyznávajíce.
Str. (vydání):  I vi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O svaté Trojici.
Plný text


Boha, jenž jest na výsosti, chvalmež všickni.
Str. (vydání):  N v.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Nuž všickni znovu zrození M v/.
Téma:  O svátosti sv. večeře P.
Plný text


Bohu Otci budiž věčná chvála, žeť seslal dar svatého Ducha.
Str. (vydání):  H xvi.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň předcházející Přijdiž těšitele H xvi.
Téma:  O Duchu svatém.
Plný text


Bohu otci mocnému, nevýmluvně dobrému, společně mu děkujme.
Str. (vydání):  E i.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O Kristově umučení.
Plný text


Bohu Otci nebeskému vzdávejme všichni chválu.
Str. (vydání):  E v.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O Kristově umučení.
Plný text


Bohu Otci nebeskému, v milosti lásce štědrému, děkujeme chválu pějíce.
Str. (vydání):  S iij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O dobrodiních božích.
Plný text


Bože můj, dárce dobrého, uslyš mně.
Str. (vydání):  Q v.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Modlitby v pokušení.
Plný text


Bože náš, jenžs před věky, Pane Jezukriste.
Str. (vydání):  R xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O víře v Krista.
Plný text


Bože náš, myť prosíme, dejž ať právě srdcem věříme.
Str. (vydání):  Q xix.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Variace na kredo.
Plný text


Bože nepostihlý a všemohúcí.
Str. (vydání):  D xv.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O útrpném životě Kristově.
Plný text


Bože od věčnosti, nestihlýs v moudrosti.
Str. (vydání):  Q xviij.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Tento čas nynější veselé vydává G xv/.
Téma:  Modlitba za věci časné.
Plný text


Bože Otče budiž s námi, osvěť se jasně nad námi.
Str. (vydání):  M i.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Utecme se k Ježíšovi L viiij/.
Téma:  O nové smlouvě.
Plný text


Bože Otče vší chvály hodný, pro dar slavný.
Str. (vydání):  A xviij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Adventní.
Plný text


Bože Otče, jenžs milostivý a dobrotivý, popatřiž z milosti na naše bídnosti.
Str. (vydání):  P vi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O pokušení a protivenství církve.
Plný text


Bože věčný buď pomocný a smiluj se nad námi.
Str. (vydání):  F xvi.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň předcházející Pane mocný, Bože věčný F xvi.
Téma:  O vzkříšení Kristově.
Plný text


Bože věčný, všemohoucí Otče svatý, tys dal na svět Syna milého.
Str. (vydání):  N vij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O svátosti sv. večeře P.
Plný text


Bože věkův všemohoucí, jenž nebe zemi stvořil.
Str. (vydání):  U xix.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Přikazateli Ježíši S x/.
Téma:  Obecné.
Plný text


Bože, jenž jsi na výsosti, budiž chvála s vděčností.
Str. (vydání):  N ij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O svátosti sv. večeře P.
Plný text


Bože, jenž ráno povstával a k milosti povolával.
Str. (vydání):  U xiij.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň předcházející Ó světlo, Trojice svatá U xiij/.
Téma:  O jednotlivých denních dobách.
Plný text


Bože, jenžs mocnost nesmírná.
Str. (vydání):  M v.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se podle t.zv. obecné noty, ve středov. zpěvnících velmi časté/.
Téma:  O přijímání lidí kajících.
Plný text


Bože, Otče, Synu, také Duše svatý, v Trojici blažené vždy jedné podstaty.
Str. (vydání):  Q ix.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Modlitba v pokušení.
Plný text


Boží Syn a náš milý Pán.
Str. (vydání):  D vi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O pokušení Kristově.
Plný text


Boží víru v srdcích mějme, jemu čest chválu vzdávejme.
Str. (vydání):  O xix.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň předcházející Věrní se v Bohu radujme O xix/.
Téma:  O obnovení církve.
Plný text


Buď Bohu chvála, čest, buď jméno jeho požehnáno.
Str. (vydání):  N xi.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Ó bože žádoucí L i/.
Téma:  O svátosti sv. večeře P.
Plný text


Buď chvála Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
Str. (vydání):  B x.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O narození Páně.
Plný text


Buď od nás slaven věčný král.
Str. (vydání):  B iij.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako předcházející píseň B iij.
Téma:  O narození Syna božího.
Plný text


Budiž Bože mé silné doufání.
Str. (vydání):  Q vi.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Přijdiž těšiteli Duše Svatý H xvi/.
Téma:  Modlitba v pokušení.
Plný text


Budiž chvála Bohu Otce, našemu milému tvorci.
Str. (vydání):  N xiiij.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Hněv Boha všemohoucího M xiiij/.
Téma:  O svátosti sv. večeře P.
Plný text


Budiž chvála tobě Pane Bože, jenž stvořils nás.
Str. (vydání):  U xviij.
Nápěv:   Notace.
Téma:  Obecné.
Plný text


Budiž chvála velebné Trojici.
Str. (vydání):  I ix.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Sešliž Hospodine Svatého Ducha I i.
Téma:  O svaté Trojici.
Plný text


Budiž slavně veleben, Pán Bůh v Trojici jeden.
Str. (vydání):  U xv.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Pane Ježíši Kriste K xij/.
Téma:  O jednotlivých denních dobách.
Plný text


Budiž veleben Pán Bůh náš.
Str. (vydání):  K v.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O církvi.
Plný text


Budmež vděční nyní toho dobrodiní, kteréž Bůh učinil.
Str. (vydání):  A viij.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako Pán Bůh všemohúcí - A v.
Téma:  Adventní.
Plný text


Budu se Bohu modliti.
Str. (vydání):  P xv.
Nápěv:   Bez notace /zpívá se pravděpodobně jako předcházející píseň Jáť v Pánu Bohu svém doufám P xiiij/.
Téma:  O pokušeních přicházejících na křesťany.
Plný text


Bůh dobrý, dobroty své nemoha tajiti, ráčil ji zjeviti.
Str. (vydání):  R xv.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Světlo nejtajnější A vi/.
Téma:  O dobrodiních božích.
Plný text


Bůh k večeři své veliké přijímá kající.
Str. (vydání):  E xix.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň O Kristovu umučení prorocká předpovědění zněla D xviij.
Téma:  O Kristově umučení.
Plný text


Bůh náš jest milostivý a my lid jeho hříšný.
Str. (vydání):  S xiiij.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Bohu Otci mocnému E i/.
Téma:  O ctnostném životě.
Plný text


Bůh náš všemohúcí vstal z mrtvých žádúcí.
Str. (vydání):  F xix.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O vzkříšení Kristově.
Plný text


Bůh Otec nebeský, přede všemi věky Syna svého zplodil.
Str. (vydání):  O iiij.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Vesel se této chvíle G xv/.
Téma:  O stavu manželském.
Plný text


Bůh Otec pro hříchy lidu svého vydal jest na smrt Syna.
Str. (vydání):  E xi.
Nápěv:   Bez notace. Podle odkazu v nadpise zpívá se jako předcházející píseň Pán Ježíš k smrti hrozné bera se E x.
Téma:  O Kristově umučení.
Plný text


Bůh Otec z pouhé milosti poslal Syna.
Str. (vydání):  R xi.
Nápěv:   Bez notace /podle odkazu v nadpise zpívá se jako píseň Ó Kriste hříšným žádoucí M xiij/.
Téma:  O víře v Krista.
Plný text


Bůh věčný a všemohúcí, stvořitel sám všech věcí, budiž od nás vždycky chválen.
Str. (vydání):  L xi.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O pokání.
Plný text


Bylť jest jeden člověk, jménem kodožkolivěk, jenž chodil po své vůli.
Str. (vydání):  T ix.
Nápěv:   Notace.
Téma:  O smrtelnosti člověka.
Plný text


[1/10]