Manuscript items:

Graduale (od sv. Haštala v Praze)

 

Kroměříž; Knihovna na zámku, sign. M I-1

Rukopis obsahuje: 1068 položek.

Ručka ukazuje na místo, kde se skrývá Vámi hledaný text: Vidi aquam. Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
     • [tužkou zapsaná signatura] M I - 1, 13138. op.sup., , CN
     • [vlepený lístek s nápisem Kroměříž, K. arcib. Knihovna, 5 kusů, číslo 3] op.sup., , CN
     • [vacuum] Ir-v, , CN
     • [vacuum] 1r, , CN
     • Letha Panie 1580 tento gradual Chwal Božských jest psan a spraven …osadních sv. Hašlala… 1v, , CN
 • [Graduale] 2r
  • [Tempore adventus] 2r
   • Antifony w adwent před rorate 2r
    • Ay anděl Páně Marygi panně 2r, ant, CN
    • Zdráwa Marya milosti plná 2r, ant, CN
    • Poslán gsa od Boha anděl Gabryel 2r, ant, CN
    • Rzekl anděl nebog se Marya 2v, ant, CN
    • Duch swatý s hůry sstaupí 2v, ant, CN
    • Zdráwa Marya Boží rodičzko 2v, ant, CN
    • Radug se Boží rodičzko 3r, ant, CN
    • Jiná antifona 3v, ant, CN
     • Radug se a wesel se Geruzaléme 3v, ant, CN
    • Prozpěvugmež wssickni wesele 4r, ant, CN
    • Z panny že se naroditi má 4r, ant, CN
    • Rozkwetl gest nám przewelmi usslechtilý prut 5r, ant, CN
    • Blahoslawená jsi Marya 5v, ant, CN
    • Dusse má rzekla gest choť 6r, ant, CN
    • Anděl Gabryel slawný boží posel 6v, ant, CN
    • Pane Gezu Kryste wtělený 6v, ant, CN
    • Rzekl archangěl nebog se Marya 7r, ant, CN
    • Betléme Miesto Jůdské 7v, ant, CN
    • Na Sstědrý Wecžier 7v, ant, CN
     • Lide Jůdský a Geruzalémský 7v, ant, CN
    • O Maudrosti Boží 8r, ant, CN
    • O Adonay 8r, ant, CN
    • O korzeni Jesse 8v, ant, CN
    • O klíčzi Dawidůw 8v, ant, CN
    • O wycházegicý blesku swětla 9r, ant, CN
    • O králi wssech národůw žádostiwý 9r, ant, CN
    • O Emanuel Králi a zákona nálezce 9r, ant, CN
    • [Werssíkowé po antiffonách] 9v, vrs, CN
     • Zdráwa Marya milosti plná 9v, vrs, CN
     • Ay počzness a porodíss syna […] 9v, vrs, CN
    • [pozdější rukou dopsáno] Werssikowe na Rorate od knieze Giržika Tesaka Mostowského složiene 10r, vrs, CN
    • W Nediely 10r, vrs, CN
     • Welebi dusse ma hospodina 10r, vrs, CN
    • W pondiely 10r, vrs, CN
     • Wyssel prut z korzene Jesse […] 10r, vrs, CN
    • Adwentni Piseň [táž ruka jako veršíky] 10v, ca, CN
     • Podiekugmež Panu Bohu s wdiečnosti 10v, ca, CN
     • [později vevázané menší listy] tobě cžest chwalu 10r-bis, ca, NA
   • [Rorate v neděli] 10r-ter
    • [později dopsaný začátek introitu] ter, in, CN
     • Mnozy sprawedliwi ter, in, CN
    • Nebesa wyprawugii 11r, ca, CM
     • Slawa wotcy y Synu y duchu 11r, inps, CN
    • Sláwa yasnost y maudrost 11r, ca, CM
    • Kyrie 11v, kytr, CN
     • Dnes pocžátek nasseho spasení 11v, kytr, CN
    • Wssickni wěrní krzestiané 11v, ca, CN
     • Quarta 11v, ca, CN
     • Wssemohúcý wotec milosrdenstwí 11v, ca, CN
    • Wiekowé když 11v, ca, CN
     • Gabryele Archanděla swého 12r, ca, CN
     • Panna myslila 12v, ca, CN
    • Panna Marya pokorná 12v, ca, CN
     • Nebog se panno Marya 12v, ca, CN
    • Nebog se nestrachug se 12v, ca, CN
     • Krysta porodiš 13r, ca, CN
    • Blahoslawená panno toběŤ gest to dáno 13r, ca, CN
     • Duch swatý moc tobě zastíní 13r, ca, CN
     • Z wýsosti nebeské 13r, ca, CN
     • Dáť gemu pán Bůh stolicy 13v, ca, CN
    • Prziwolila uvěrzila 13v, ca, CN
     • Jakž swolila 13v, ca, CN
    • Radugme se wssickni wěrnií buďmež 14r, ca, CN
    • Graduale 14v, gr, CN
     • Syn Boží z naywyžssiho nebe 14v, gr, CN
    • Alleluya chwalmež pána Boha 15v, all, CN
     • Syna Marye panny ustawicžně chwalme 15v, all, CN
     • Od naywyžssiho trůnu Nebeského 16r, allv, CN
     • Pane Gežíssi Kryste, tys syn Boží zagisté 16v, allv, CN
     • Alleluyáa s andiely tie vždy chwáliti. 16v, allv, CN
    • Próza též o Wtělení páně 17r, seq, CN
     • Pán Bůh wssemohúcý z weliké milosti 17r, seq, CN
     • Anděl k panně Marygi Krystůw poslán byl 17r, seq, CN
     • Y wssed k panně cžisté prawil rzečzi gisté 17v, seq, CN
     • Poslán gest od Boha anděl 17v, seq, CN
     • Kterážto slyssecy v swé ussi 18r, seq, CN
     • Panna od Anděla wyslyssewsi 18r, seq, CN
     • [in margine:] Ave rubens rosa 18r, seq, TI
     • Sama w sobě myslila sobě rozgimala 18v, seq, CN
     • Což gest Bůh uložil 18v, seq, CN
     • Bůh wěčzný což uložil 19r, seq, CN
     • Jakžs uložila pannau aby wzdycky byla 19r, seq, CN
     • Radostné to děťátko 19r, seq, CN
     • Anděl rzečz dokoná tehdy Marya 19v, seq, CN
   • [Rorate v pondělí] 21r
    • Prorokowé wotcowé swatíí 21r, intr, CN
     • Rosa milosti Boží račz s nebe sstaupiti 21r, intr, CN
     • Rosa milosti Boží 21v, intr, CN
     • Sláwa wotcy y synu 21v, inps, CN
     • Vzdaymež chwálu pánu Bohu 21v, intr, CN
    • Sequitur Kyrie 22r, kytr, CN
     • Pane Bože wotčze wssemohúcý 22r, kytr, CN
     • Diwná se milost stala 22r, kytr, CN
     • Gemuž matku grahau pannu wywolil 22r, kytr, CN
     • Gabryel od Boha poslaný 22v, kytr, CN
     • Kterážto když gest pozdrawení 22v, kytr, CN
     • Christe 23r, kytr, CN
     • Kryste gediný z Boha wotce rozený 23r, kytr, CN
     • Uslyss nasse zpíwánii y nábožné modlení 23r, kytr, CN
     • Uslyss nasse zpívání srdečznee 23r, kytr, CN
     • Přissels k nám na swět 23v, kytr, CN
     • Milosrdný náss spasytel 23v, kytr, CN
     • Utěssiteli Dusse swatý 24r, kytr, CN
     • Utěssiteli slawný dusse swatý 24r, kytr, CN
     • Nawsstěw nás swau milostí 24r, kytr, CN
     • Genžs ráčil působiti 24r, kytr, CN
     • Tys působil ten skutek 24v, kytr, CN
     • W swětle choďme 25r, kytr, CN
    • Graduale 25r, gr, CN
     • W paprslku slunce 25r, gr, CN
     • Giž se weselte kůrowé 25v, gr, CN
    • Aleluyá Wotcowee swatíj w temnostech 26r, all, CN
     • Chwála buď Bohu 26r, all, CN
     • Toho gsme my giž docžekali 26v, all, CN
     • Titoť gsau dnowé w nichžto 27r, all, CN
    • Alleluyá Wzdaymež chwálu Bohu 27r, all, CN
     • Przewrz 27r, all, CN
    • Próza o Wtělení Božího Syna 27r, seq, CN
     • Zawítay Mesyássi 27v, seq, CN
     • O przidiž zboží chudých 27v, seq, CN
     • Srdečzně gsau prosyli 27v, seq, CN
     • Y my k tobě woláme 27v, seq, CN
     • Mnozý také králowé y wssickni swatí 27v, seq, CN
     • By nebesa prolaupil a k ním do temnostíj 28r, seq, CN
     • Wssickni twogi wolenij k tobě vždy měli zrzení 28r, seq, CN
     • A když se čzas naplnil Buoh wotec slib swůg splnil 28r, seq, CN
     • Syn Boží s Nebe sstaupil 28r, seq, CN
     • Protož milíj kzesťané 28v, seq, CN
     • Wiernij pobožnij toho dočzkali 28v, seq, CN
     • Nuže wssickni wiernij spolu nyní wděčzní 28v, seq, CN
     • O kryste dobrotiwý 28v, seq, CN
     • Zawítay swau milostí 29r, seq, CN
     • Kryste pro twé wtělení 29r, seq, CN
     • O Kryste wtielený 29r, seq, CN
     • Rcemež wssickni Amen 29v, seq, CN
     • Bože náss genžs przed wěky 29v, seq, CN
   • [Rorate v úterý] 31r
    • Pane Bože králi wssemohúcý 31r, in, CN
     • Chwaliž Boha dusse wierná 31r, in, CN
     • Skrz tie Bože haybeme se 31r, in, CN
     • Weseliž se giž nyní 31v, in, CN
    • Hospodine Bože wssemohúcý 31v, kytr, CN
     • Jazyk lidský nemůže 31v, kytr, CN
     • Kryste pane náss 32r, kytr, CN
     • Hay giž se ze sna probuďme 32r, kytr, CN
     • Kryste zpraw nasse zpíwanij 32r, kytr, CN
     • Kryste slauhám twým ačz koliwěk nehodným 32v, kytr, CN
     • Milý pane náss Gezu Kryste 32v, kytr, CN
     • Rozumným yazykem zpijwayme 33r, kytr, CN
     • Kterýž naprzitele giž porazyl 33r, kytr, CN
     • Bože wiečzný Dusse swatý 33r, kytr, CN
     • Zprawug yazyk k mluweni 33v, kytr, CN
     • Dusse swatý rač zawítati 33v, kytr, CN
     • Bože wěčzný dusse swatý 34r, kytr, CN
    • [Graduale] 34v, gr, CN
     • Od Yzayásse z dáwna przedpowědíno 34v, gr, CN
     • Od naywyžssiho wotce Boha 34v, gr, CN
    • Alleluya vzdaymež chwálu Stworziteli 35v, all, CN
     • Z hwězdy wysslo slunce 35v, all, CN
     • Mnozy králowé y prorocý sedíjce 35v, all, CN
     • Giž gsy to naplnil 36r, all, CN
    • Próza 36v, seq, CN
     • Buďmež wděčzni nyní 36v, seq, CN
     • Pane Bože králi ať tie 36v, seq, CN
     • Ráčzils se zgewiti 36v, seq, CN
     • Takowau dobrotu 37r, seq, CN
     • Pán nebeský král andělský 37r, seq, CN
     • Nebo gest wzal žiwot 37r, seq, CN
     • Máme procž welebiti wotce 37v, seq, CN
     • Když se čzas naplnil 37v, seq, CN
     • To gest tak ucžinil 37v, seq, CN
     • Plnost čzasu když przissla 38r, seq, CN
     • Když poslal Anděla tu kdež 38r, seq, CN
     • W tom se zradowali 38r, seq, CN
     • Anděl panně tu nowinu 38v, seq, CN
     • Hned se zradowali Boha 38v, seq, CN
     • Bože wotcže wěčzný 38v, seq, CN
     • Prozpěwugmež wesele 39r, seq, CN
    • Versus 39r, vrs, CN
     • Gsa s tebau w slawnosti byl gest zde w auzkosti 39r, vrs, CN
     • O milý pane Gežíssi 39r, vrs, CN
     • Kryste račz to dáti s tebau wěčzně przebýwati 39r, vrs, CN
     • Protož se prziprawme wssech zlostii zůstaňme 39r, vrs, CN
   • K strzedě 40r
    • Prorok Ewangelický Yzayáss 40r, intr, CN
     • Yzayáss prorok swatý 40r, intr, CN
     • Bůh rácžil Cýra k wykaupení swým 40v, intr, CN
     • Jakož gest Bůh krále toho 40v, intr, CN
     • Sláwa wotcy y synu 40v, inps, CN
     • Sláwa wotcy y synu 41r, inps, CN
    • Sequitur Kyrie 41r, kytr, CN
     • O stworziteli wssemohúcý 41r, kytr, CN
     • Zpíway s ochotností 41r, kytr, CN
     • Neb gsau w niem 41r, kytr, CN
     • Nechtě bychom na wěky zahynuli 41v, kytr, CN
     • Przissel k nám wděčzný host 41v, kytr, CN
     • O laskawý wotcže náss milý 41v, kytr, CN
     • Máme se z cžeho těssiti 41v, kytr, CN
     • O mesyássi Kryste slyš prosbu 42r, kytr, CN
     • Gežíssi pro nás wtělený 42r, kytr, CN
     • Kryste synu gediný 42r, kytr, CN
     • Podiwme se pokorze 42v, kytr, CN
     • Znal sy nemožnost pro lidu 42v, kytr, CN
     • Ukrotils hněw Boha wotce 42v, kytr, CN
     • Dusse swatý gedné podstaty 43r, kytr, CN
     • Marya panno mužes nepoznala 43r, kytr, CN
     • Sstaupil gsy s nebe w pannu 43v, kytr, CN
     • Syn Boha naywyžssiho 43v, kytr, CN
     • Syn Boží byl w swětě cžlowěkem 43v, kytr, CN
     • Prziyal z panny cžlowěcženstwí 44r, kytr, CN
     • Poděkugmež nyní Bohu 44r, kytr, CN
     • Zieg to rácžil splniti 44r, kytr, CN
    • Od swrchku nebe gest wygití geho 44v, gr, CN
     • Nebesa kteráž gsau mocnie stworzena 45r, gr, CN
     • Alleluyá rcem Bohu k chwále 45v, gr, CN
     • Jakož o tom prorocý 45v, gr, CN
     • Pán Bůh skrze proroky lidské pokolení 46r, gr, CN
     • Zdráw buď pane 46r, gr, CN
     • Twau milost nemůž Nebe ¨¨ 46v, gr, CN
     • Dayž nám pane 46v, gr, CN
     • Cžímž giným můžem 46v, gr, CN
    • Próza 46v, seq, CN
     • Z wysokosti nebeské 47r, seq, CN
     • Iasné slunce genž nehasne 47r, seq, CN
     • Hrziíchůw temnost zahnala 47v, seq, CN
     • Toho swětla yasnosti 47v, seq, CN
     • Krzesťané této chwíle 47v, seq, CN
     • To swětlo gest Krystus 48r, seq, CN
     • Bůh wotec wssi milosti 48r, seq, CN
     • Bůh wotec z swé milosti 48r, seq, CN
     • Zdráwa rzekl gest anděl k ní 48r, seq, CN
     • Bez semene mužského 48v, seq, CN
     • Zdráwas Bohem pozdrawená 48v, seq, CN
     • Když to panna uslyssela 48v, seq, CN
     • Poslu hned odpowěď dala 48v, seq, CN
     • Když gest to uslyssela 49r, seq, CN
     • Ay yá díwka pána mého 49r, seq, CN
     • Ay yá díwka pána welikého 49r, seq, CN
     • Z Marye nám narozený prawý Mesyáss 49v, seq, CN
     • Krystus swau Božskau mocý 50r, seq, CN
     • Protož cžisté matky synu 50r, seq, CN
     • Gežíssi pro nás wtělený 50v, seq, CN
     • Bůh wotec buď chwálen 50v, seq, CN
     • Chwála Bohu mocnému 50v, seq, CN
   • Giné officium rorate ke cžtwrtku 51r
     • Rosu dayte nebesa genž gste drziw byla měděná 51r
     • Radostná ta zpíwaníj 51v
     • Přigmiž rosu nebeskú 51v
     • Rosa milosti Boží 51v
     • Sláwa wotcy y synu 52r, inps, SN
     • Sláwa cžest požehnání 52r
    • Kyrie, jako, Fons bonitatis 52r, kytr, CN
     • Hospodine genžs tak swět milowal 52r, kytr, CN
     • Diwowé se mnozý dály 52v, kytr, CN
     • Wssak není žádný diw 52v, kytr, CN
     • Hospodine nechtěls nás shladiti 53r, kytr, CN
     • Snažmež se k tomu bychom 53r, kytr, CN
     • Hospodine kdyby twé milosti 53r, kytr, CN
     • Což byl Adam ztratil 53v, kytr, CN
     • Kryste milý spasiteli a náss pane 53v, kytr, CN
     • Gezu Kryste smilug se nad námi 53v, kytr, CN
     • Genžs se Duchem swatým w pannie wtielil 53v, kytr, CN
     • Wykwetla hůl Aronowa 54r, kytr, CN
     • Pane Kryste genžs cesta prawda žiwot 54r, kytr, CN
     • Pane milý smilug se nad námi 54r, kytr, CN
     • Nemůž než skrze 54r, kytr, CN
     • Pane Kryste genž gsy cesta 54v, kytr, CN
     • Pane Kryste Gežissi 54v, kytr, CN
     • Racž býti milostiw lidu swému 54v, kytr, CN
     • Prziyals tielo cžlowieka 54v, kytr, CN
     • Kryste naymilostiwěgssi králi 55r, kytr, CN
     • O dusse swatý genžs to diwnie zrzidil 55r, kytr, CN
     • O milý dusse swatý s wotcem 55v, kytr, CN
     • O dusse swatý rzekls že chcess 55v, kytr, CN
     • Tiežkost wiecžnú nekonecžnú 55v, kytr, CN
     • O dusse swatý rácžils powieděti 56r, kytr, CN
     • W cžem spasení 56r, kytr, CN
    • Graduale 56v, gr, CN
     • Swatá Trogice Bůh 56v, gr, CN
     • Syn Boží tak wyssed 57r, gr, CN
    • Rcemež alleluyá gsauce 58r, all, CN
     • Rzkúc welebí dusse má 58r, all, CN
     • Zdráwa Marya blahoslawená 58r, all, CN
     • Zdráwa Maryá milostis Boží plná 58v, all, CN
     • Maryá giž se wyplňuge 59r, all, CN
     • Učinilť welké wiecy genž mocný gest 59r, all, CN
     • Bože genž rozptylugess wssechniech lidij 59r, all, CN
    • Próza O Wtělení pánie 59v, seq, CN
     • Wotec wssemohúcý bohatý w swé mocy 59v, seq, CN
     • Bůh wotec Syn y Duch 59v, seq, CN
     • Diábel mdlobu geho znage 60r, seq, CN
     • Adam w rági postawen pánem wsseho 60r, seq, CN
     • Mocného sylného krásného 60v, seq, CN
     • Rcyž smiele anděle 61r, seq, CN
     • Ssťastná to byla chwíle 61r, seq, CN
     • Cžisté pannie Marygi 61r, seq, CN
     • A prw než rzecž 61r, seq, CN
     • Ay yak w cžasu plnosti 61v, seq, CN
     • Ona to slyssecý pocžne k niemu 62r, seq, CN
     • Rzekl anděl Marya 62r, seq, CN
     • Neb duch swatý sstaupí 62r, seq, CN
     • Znagicý to panna že gi milost dána 62v, seq, CN
     • Hned k gegímu swolení rácžils se wtieliti /// 62v, seq, CN
   • [Rorate v pátek] 64r
    • Patryarchowé swatí 64r, intr, CN
     • Když od stworzení swěta cžtyrzi tisýce 64r, intr, CN
     • Bůh mage lítost 64v, intr, CN
     • Sláwa wotcy y synu 64v, inps, CN
     • Krystus swé wywolené z pekla 64v, intr, CN
    • Pane Bože wotcže wssemohúcý 65r, kytr, CN
     • O dobroto weliká wotce nebeského 65r, kytr, CN
     • Pane Bože ať nezhyne twé stworzení 65v, kytr, CN
     • Bože genžs nás rácžil stwořiti 65v, kytr, CN
     • O day nám ať z srdce prawého k tobie woláme 65v, kytr, CN
     • Tobieť my se wyznáwáme 65v, kytr, CN
     • Kryste cžisté panny synu 66r, kytr, CN
     • Toběť wssickni prorokowé 66r, kytr, CN
     • O gežíssi naywyžssi 66v, kytr, CN
     • Kryste tys nasse lékarzstwí 66v, kytr, CN
     • Protos s nebe staupil y na kříž wstaupil 66v, kytr, CN
     • O pastyrzi Yzrahelský 67r, kytr, CN
     • Milý pane utěssiteli dusse 67r, kytr, CN
     • Milý pane dusse swatý 67r, kytr, CN
     • Nawsstiew nás swau milostí 67v, kytr, CN
     • Neb tu duch pánie není 67v, kytr, CN
     • Když budeme mrziiti 68r, kytr, CN
     • Wotcže nebeský pro zásluhy syna 68r, kytr, CN
    • Graduale 68v, gr, CN
     • W sluncy to gest že w swietle 68v, gr, CN
     • Od naywyžssiho nebe 69r, gr, CN
     • Alleluyá králi wiecžnému sladkú píseň a weselú 69v, gr, CN
     • Sládkú píseň weselú 70r, gr, CN
     • Sladké owotce wydal gest cžerstwý zelený prautek 70r, gr, CN
     • Poděkugmež wotcy nebeskému 70v, gr, CN
    • Próza 70v, seq, CN
     • Przipomijnayme sobie pána 70v, seq, CN
     • Radugme se spolecžně chwálu 71r, seq, CN
     • Neb Krystus gsa Bohem prawým 71r, seq, CN
     • Emanuel gest nazwaný 71r, seq, CN
     • Máme przistup k Bohu wotczy 71v, seq, CN
     • Bůh ucžiněn cžlowekem 71v, seq, CN
     • Onť gest spraweliwý kmen 71v, seq, CN
     • To gméno nenáleží 71v, seq, CN
     • Gežíss Krystus syn Dawidůw podlé cžlowěcženstwí 72r, seq, CN
     • Swědcží prorok Micheáš 72r, seq, CN
     • Není spasytgel giný 72v, seq, CN
     • Krystus pak spasytel 72v, seq, CN
     • Zacharýáss též prawí 72v, seq, CN
     • Krystu to gméno gest dáno 73r, seq, CN
     • Ale pán Bůh zaprzisahl se že 73r, seq, CN
     • Krystu wedlé geho Božstwí 73r, seq, CN
     • Žádné giné sýmie 73r, seq, CN
     • Bůh sláwy swé nedá 73v, seq, CN
     • Aby každý ctil Krysta 73v, seq, CN
     • Sám Bůh má moc 73v, seq, CN
     • Bůh swé sláwy nižádnému 74r, seq, CN
     • Neb Krystus gest wssechniech 74r, seq, CN
     • Neb dí písmo 74v, seq, CN
     • Krystus žiw gsa za nás 74v, seq, CN
     • Kto má w Krystu swé daufání 74v, seq, CN
     • Ktožť daufání má 75r, seq, CN
     • Syn w nebi s wotcem wiecžný 75r, seq, CN
     • Krystus wěrné obžiwuge 75v, seq, CN
     • Tehdyť Krystus gest Bůh 75v, seq, CN
     • Krystus sám obžiwuje wsse 75v, seq, CN
   • [Rorate v sobotu] 77r
    • Rosu dayte nebesa Boží milosti 77r, intr, CN
     • Przigmiž rosu nebeskau o žízniwá zemie 77v, intr, CN
     • Nebesa rosu dala 77v, intr, CN
     • Gloria 77v, intr, CN
     • Sláwa wotcy y synu 78r, inps, CN
    • Giný introit 78r, intr, CN
     • Rosu dali nebesa a oblakowé dsstili na zemi 78r, intr, CN
    • Kyrie 78r, kytr, CN
     • Bože wotcže wssemohúcý 78v, kytr, CN
     • Bůh wotec rácžil nám syna 78v, kytr, CN
     • Bože genžs tak swět milowal 78v, kytr, CN
     • Dokud sme byli gesstě neprzátelé 79r, kytr, CN
     • Kyrie 79r, kytr, CN
     • Ne rácžils Syna poslati 79r, kytr, CN
     • Wotcže Bože genž 79r, kytr, CN
     • Kryste z Ducha swatého 79r, kytr, CN
     • Jakžto sklo swé cžistoty 79v, kytr, CN
     • Cžistý wyssels z cžistého 79v, kytr, CN
     • Genž gsy se w čistotě 79v, kytr, CN
     • Owcý przissels hledati 79v, kytr, CN
     • Przissels hledati poblaudilých 79v, kytr, CN
     • Dusse swatý utěssils sy prwnij wotce 80r, kytr, CN
     • Dusse swatý genžs rácžil utěssiti 80r, kytr, CN
     • Rzekls že má sýmie 80r, kytr, CN
     • Prorokuom králům rácžils oznámiti 80v, kytr, CN
     • Protož králowé prorocy 80v, kytr, CN
     • Prosýme twé milosti swatý dusse 80v, kytr, CN
    • Graduale 80v, gr, CN
     • Pane Bože králi moností nebeských 80v, gr, CN
     • Zbuď nás hrziisné nedbalé 81r, gr, CN
     • Alleluyá budiž pánu Bohu chwála 81v, gr, CN
     • Z wysokosti nebeské od wotce swětlosti 81v, gr, CN
     • Zdráwa Marya milosti plná 82r, gr, CN
     • O moc przediwná wssak bohu podobná 82v, gr, CN
    • Próza 83r, seq, CN
     • Poslal Bůh s nebe sám od sebe anděla 83r, seq, CN
     • Drzíw než rzecž zacžal 83r, seq, CN
     • Což Bůh z dáwna uložil 83v, seq, CN
     • Když panna uslyssela od Anděla 83v, seq, CN
     • Neb cžtauc w biblij w swatých 83v, seq, CN
     • Panna se podiwila té andělské rzecži 84r, seq, CN
     • Rzekl gi anděl nuž panno 84r, seq, CN
     • Ay yá wedce pokorná díwka 84v, seq, CN
     • A my hrzissnij buďmež wděčni 84v, seq, CN
     • Witay k nám milý drahý 84v, seq, CN
     • Witay milý Gezu Kryste 84v, seq, CN
     • Ultimum versum przewrz 85r, seq, CN
     • O day nám wssem 85v, seq, CN
     • O pane Kryste pro twé stawé wtělení 85v, seq, CN
   • [Doplňky k adventu] 85v
    • Patrem adwentní 85v, cr, CM
     • Wierzmež w Boha wotce wssemohúcýho 85v, cr, CM
     • Wierzmež také wssickni 86v, cr, CM
     • Giné patrem adwentní 87r, cr, CM
    • Wierzmež w Boha wotce nebe země 87r, cr, CM
    • Hymnus Venií redemptor 88r, hy, CN
     • Prziď wykupiteli lidský 88r, hy, CN
     • Presepe iam fulget tuum Na Gitrzni 88v, hy, CN
     • Gesle twé sktwěgii se 89r, hy, CN
   • Officium na Sstědrý den. 89r
    • Introit 89r, intr, CN
     • Dnessní den z sstědrosti nebeské 89r, intr, CN
     • Pánieť gest zemie 89r, intr, CN
    • Od pocžetí Krztitele Božího 89r, kytr, CN
     • To poselstwí 89v, kytr, CN
     • O kterak se toto 89v, kytr, CN
     • Nebudeť podlé běhu 89v, kytr, CN
     • Alžbieta przitelkyně 89v, kytr, CN
     • Což gest u lidij nepodobné 90r, kytr, CN
     • Ay díwka páně gest 90r, kytr, CN
     • Andělům Božím radost 90r, kytr, CN
    • Alleluya chwalmež wssickni Boha wotce 90r, all, CN
     • Dnessní den zwijte 90v, all, CN
    • Offertorz 90v, off, CN
     • Odegměte brány zlých žádostí 90v, off, CN
     • [in margine sigla Jana Táborského] 90v, off, CN
  • [Tempore nativitatis] 90v
   • O narození páně 92r
    • Kryste ssels na swiet 92r, kytr, CN
     • Kryste pane náss gediný 92r, kytr, CN
     • Znal gsy nemožnost 92r, kytr, CN
     • Dusse swatý gedné podstaty 92r, kytr, CN
     • Pane Bože sstaupil sy w pánnu poswětiw způsobils 92v, kytr, CN
     • O Bože náss gediný 92v, kytr, CN
    • Et in terra jako o Božím wstaupení 93r, gl, CN
    • Alleluyá Pánu Bohu cžest chwálu 93r, all, CN
     • Od wiecžnosti Syn od Boha 93r, all, CN
   • Na druhé mssi 93v
    • Swietlo wěcžné nebeské 93v, in, CN
     • Pán Bůh kralowal 94r, in, CN
    • Giný introit 94r, in, CN
     • Nuž wssickni genž gste wzdycky byli 94r, in, CN
     • Lidé smutnij 94v, in, CN
    • Kyrie y Et in terra Welikonoční 94v, ky, TI
    • Alleluyá wzdáwaymež chwálu bohu swému 94v, all, CN
     • Pastýrzi kteříjž nad stádem bděli 94v, all, CN
    • Prózy dále heday. 94v, seq, TI
    • Antiffona Hec est dies 95r, ant, CN
     • Tentoť gest den buď každý wděcžen 95r, ant, CN
   • [O narození páně] 97r
     • Versus 97r
    • Chwalmež wssickni pána Boha 97r, inv, CN
    • Giný introitus 97r, in, CN
     • Dítie krásné a rozkossné narodilo se gest 97r, in, CN
    • Versus 97v, inv, CN
     • Zpijwaymež wssickni píseň 97v, inv, CN
    • Yzayáss prorokowal co se gest mielo státi 98r, in, CN
     • Zpijwaymež pánu Bohu píseň nowú 98r, in, CN
    • Troff na kyrie summum, wánoční 98r, kytr, CN
     • Hospodine wotcže wssemohúcý genž gsy nám 98v, kytr, CN
    • Giné o Božím narození 99r, kytr, CN
     • Dnessní den wesele oslawugme Bohu chwálu 99r, kytr, CN
    • Sláwa buď nawýsostech pánu Bohu 99v, gltr, CN
     • A na zemi z narození Božího syna pokog 99v, gltr, CN
    • Et in terra a neb piseň mezy Et in terra wánoczní 101r, gltr, CN
     • Dnessní den se raduge lidské pokolení 101r, gltr, CN
    • Wssickni wesele prozpiewugme alleluya 101v, all, CN
     • Tento den wssem woleným Božím na swětě 101v, all, CN
    • Alleluyá budiž chwála králi slawnému 102r, all, CN
     • Tento gest den duď každý wděcžen 102r, all, CN
     • Chwála otcy mocnému y synu maudrému… Alleluya 103r, all, CN
     • Tento den utěssený a welmi radostný 103r, all, CN
     • Alleluyá we dne w nocy boď bohu wotcy s synem 103v, all, CN
     • Neb dnessni den gest diwnie poswěcen 103v, all, CN
     • Alleluyá chwalmež boha mysl lidská 104r, all, CN
     • Rozlicžné a mnohými obycžegi někdy Bůh mluwil 104v, all, CN
     • Alleluyá píseň slawná poch /// 104v, all, CN
     • /// Také wzdayme wochotně pánu Gežíssi 106r, all, CN
     • Wssickni my geg chwalme 106r, all, CM
    • Gine grates 106r, seq, CN
     • Díky nyní wssickni wzdayme pánu Bohu 106r, seq, CN
     • Nebo kdyby věcžný pán 106r, seq, CN
    • Giné 107r, seq, CN
     • Giž wssickni chwalme Boha pijsniemi 107r, seq, CN
    • Pane Gezu Kryste synu panny cžisté 108v, seq, CN
    • Buď chwála Bohu wotczy y synu 110r, seq, CN
    • Wzdaymež chwalu pánu Bohu 111v, seq, CN
    • Po wsse cžasy Boha chwáliti 113r, seq, CN
    • Patrem o Božím narození 114r, cr, CM
     • Wotce wssemohúcýho stworzitele nebe země 114r, cr, CM
    • Giné patrem 117r, cr, CM
     • Wssemohúcýho wotce nebe země 117r, cr, CM
    • Giné též yako znamenay krzesťan 118r, cr, CM
     • Wotce wssemohúcýho pána wěčného 118r, cr, CM
    • /// wotce wtielil se gest 120r, re, CM
     • Sláwa buď bohu wotcy mocnému 120r, re, CN
     • Troff 120r, re, CN
     • Sláwa swrchowanému buď wotcy 120v, re, CN
   • [De s. Stephano] 120v
    • Introitus O swatém Sstěpánu 121r, in, CN
     • Ey zagisté k newinnému odsauzenií 121r, in, CN
     • Blahoslawenij neposskwrněnij 121r, in, CN
    • Kyrie et in terra Jako wcžiera 121v, ky, TI
    • Alleluya buď pánu Bohu wěcžná chwála 121v, all, CN
     • Swatý Sstěpán když gest byl plný 121v, all, CN
    • /// Pawel twými prosbami Sstěpáne tobě swe protiwě 123r, seq, CN
   • O swatém Janu Ewangelistu 123v
    • Uprostřed shromážděného lidu otewrzel 123v, in, CN
     • Dobréť gest chwáliti pána Boha 124r, in, CN
     • Sláwa VI. Toni, Kyrie et in terra jako wcžiera 124r, inps, TI
    • Alleluiya chwalmež Boha wotce wiecžného s synem 124r, all, CN
     • Tento gest Jan Ewangelista geden 124r, all, CN
    • Alleluya Welebmež pána przeslawného 124v, all, CN
     • Tento gest pokorný pánem Gežíssem wolený 124v, all, CN
    • Próza 125r, seq, CN
     • Jene swatý pánu Krystu przewelmi milý 125r, seq, CN
   • Officium o Mlaďátkách 126r
    • Z aust malicžkých nemluwniátek 126r, in, CN
     • Pane Bože genž sy sám 126r, in, CN
     • Sla druhý 126r, in, CN
    • Kyrie jako o Božím narození 126r, ky, TI
    • Chwála y cžest buď Bohu 126r, all, CN
     • Tebe Pána cti a chwály hodného 126r, all, CN
    • Próza 127r, seq, CN
     • Krystu pánu narozenému od Boha k nám poslanému chwálu wzdáwayme 127r, seq, CN
   • Na Nowé léto 128v
    • Introit jako o božím narození 128v, in, TI
    • Kyrie 128v, kytr, CN
     • Nowé léto dnes ay giž zacžínáme 128v, kytr, CN
    • Et in terra 128v, gl, CN
    • Alelluya wánocžníj 128v, all, TI
    • Próza 128v, seq, CN
     • Weselím tím kteréž se Bohu libí 128v, seq, CN
   • O Božím krztění 131r
    • /// rození slawnost pamatuge Krysta 131r, in, CN
     • Chwalmež Boha z té milosti 131r, in, CN
    • Giný introit 131r, in, CN
     • Ay toť przissel gest do chrámu swého 131r, in, CN
     • Bože genž Králowské srdce rácžils zprawowati 131v, in, CN
    • Ay gižť gest przissel mezy swé wlastní y w Jordáně 131v, in, CN
     • Dal gemu wotec wesskerén saud 131v, in, CN
    • Kyrie o témž 132r, ky, CN
     • Pane Bože králi nebeský 132r, ky, CN
    • Et in terra jako o narození páně 132v, gl, CN
    • Chwalmež krále wiecžného 133r, all, CN
     • Trzii králowé když do Geruzaléma 133r, all, CN
    • Próza 133v, seq, CN
     • Pana Krysta Swatky wssecko křesťanstwo cti 133v, seq, CN
    • Responsorz Illuminare 135r, re, CN
     • Oswětiž se swětlem wíry 135r, re, CN
   • O s. Pawlu Obrácení 137r
    • /// pomoc a racž se smilowati. 137r, kytr, CN
    • Et in terra zpiway na ten den Paschale, a nebo když neděle na ten den, tehdy Summum 137r, gl, CN
    • Alleluya chwalmež wssickni pána Boha 137r, all, CN
     • Nádoba vywolena z Ssawla w Pawla 137r, all, CN
    • Próza 138r, seq, CN
     • Sláwa wotcy nebeskému 138r, seq, CN
   • O hromnicých 141r
    • /// rození Krystus 141r, in, CN
     • Weliký pán a prziliss chwály 141r, in, CN
    • Kyrie fons bonitatis 141r, ky, CN
    • Przigali sme wděcžnie Bože 141r, gr, CN
     • Tak yakož gsau židé 141v, gr, CN
    • Radug se panno Marya kteráž sy přikladem 142r, trc, CN
     • Neb gsy panno rzecži Božské 142r, trc, CN
     • A když gsy panno przecžista 142v, trc, CN
     • Kterýž gsa z tebe narozený 142v, trc, CN
    • Alleluya wotcy nerozenému 143r, all, CN
     • Cžistá panna Marya gsaucy pannau 143r, all, CN
     • Wzdaymež Bohu chwálení 143r, all, CN
   • W Prwní Neděli po narození 143v
    • Když upokogení swé držal 143v, in, CN
     • Pán Bůh kralowal 143v, in, CN
    • Alleluyá welebmež wssickni pána swého 144r, all, CN
     • Pán Bůh náss a král 144r, all, CN
    • Offertorz 144v, off, CN
     • Pán Bůh náss wssemohúcý 144v, off, CN
   • Neděle druhá po Wánocých 145r
    • Introitus In Excelso 145r, in, CN
     • Na naywyžssim Trůnu králowstwí 145r, in, CN
     • Chwálu wzdáwagte Bohu 145r, in, CN
     • Sláwa wosmého tonu 145r, in, CN
    • Alleluya wzdaymež Bohu chwálenij 145v, all, CN
     • Wssecka zemie wesel se pánu 145v, all, CN
    • Offertorz 146r, off, CN
     • Plésagte pánu a weselte se Bohu 146r, off, CN
   • Neděle I. Po ocht. Božího krztěnij 146v
    • Wssecka zemie y wsseliké wssech žiwotcžichůw 146v, in, CN
     • Plesagte pánu Bohu wssecka zemie 146v, in, CN
    • Alleluya prozpěwugmež píseň 146v, all, CN
     • Chwalte pána Boha swého wssickni andělé 146v, all, CN
   • Neděle 2. po Božím krztění 147r
    • Klaniegte se pánu bohu 147r, in, CN
     • Pán Bůh kralowal 147r, in, CN
    • Alleluyá chwalmež wssickni Boha Krále 147r, all, CN
     • Pán na pány král nad krály 147r, all, CN
    • Offertorz 148r, off, CN
     • Prawice pánie kteráž zdržuge wssecky 148r, off, CN
  • [Tempore Quadragesimae] 148r
   • Officium o Prawém pokání 148r
    • Wssecka zemie bog se tebe pane 148v, in, CN
     • Pane Bože račiž nás hrziisné 148v, in, CN
    • Giný introitus o Prawém pokánij 148v, in, CN
     • O milosrdný a dobrotiwý pane Bozie 148v, in, CN
     • Synu Boží pane Gezu Kryste nasse 149r, in, CN
    • Kyrie 149v, ky, CN
     • Hospodine wssemohúcý wotcže 149v, ky, CN
    • Nuže lidé chwalmež wssickni pána 150r, sss, CN
     • … acž sme yako pohané rozpustile žiwi sauce o Masopustě diáblu slaužit… 150r, sss, CN
    • Próza gest prwé notowaná folio 138 150v, seq, CN
    • Giná próza 150v, seq, CN
     • Wzdaymež cžest Bohu swému nde wssecky požehnanému 150v, seq, CN
    • Patrem v dewitník a w půstie 152r, cr, CM
     • Wotce wssemohúcýho stworzitele nebe y zemie 152r, cr, CM
    • Antiffony 153v, ant, CN
     • Wyznáwámeť se Bože milý, žeť gsme proti tobie zhrzessili 153v, ant, CN
    • Smilug se nad námi náss milý pane 154R, ant, CN
    • Spasyteli Kryste gediný 154R, ant, CN
    • Spasyteli wsseho swěta pane Gežíssi 155r, ant, CN
    • Poznáwáme pane Bože že sme zhrzessili 155v, ant, CN
    • Ziwť sem pán Bůh gest rzekl 155v, ant, CN
    • Upokog a ukroť se hniew 156r, ant, CN
    • O Bože náss genž wssecku moc máss 156r, ant, CN
    • Poprzeg nám pokoge pane 156v, ant, CN
    • Antifona Vigilate 156v, ant, CN
     • Krystus welí abychom o swee spasení pécži 156v, ant, CN
   • Officium za hrziichy 157r
    • Introitus 157r, in, CN
     • Gestli nás budess sauditi wedlé nassich neprawostí 157v, in, CN
     • Blahoslawený komuž hrziichůw 157v, in, CN
    • Sláwa III. Kyrie folio 157v, ky, TI
    • Graduale 157v, gr, CN
     • Racžiž milostiwý a lítostiwý nad neprawostmi nassimi býti 158r, gr, CN
     • Spomoziž nám pane Bože 158r, gr, CN
    • Tractus 158v, trc, CN
     • Pane Bože náss genž sy milosrdný 158v, trc, CN
     • O pane Bože náss wssecky 159r, trc, CN
     • Spomozyž nám hrziissným a mizerným 159v, trc, CN
   • Giné officium za hrziichy a w Cžas auzkosti 159v
    • Introitus 159v, in, CN
     • Shrzessili sme proti tobě 160r, in, CN
     • Pane nesuď nás wedlé nassich neprawostii 160r, in, CN
    • Graduale 160v, gr, CN
     • Obránce náss pane Bože 160v, gr, CN
     • Hospodine Bože nebeských 160v, gr, CN
    • Gežissi pane kterýž gsy na tento swět 161r, trc, CN
     • Racžiž nám biídným 161v, trc, CN
     • O ucžiniž prosýmeť 162r, trc, CN
    • Alleluya chwalmež wssickni 162r, all, CN
     • O ukažiž nám 162r, all, CN
   • W cžas nebezpecženstwí budiž obránce grad ty sy sám Bůh 162v
    • Tract Pane Bože náss, Alla O ukažiž ut supra 162v, all, TI
    • Off Ramenoma twýma 162v, off, TI
   • Officium za pokog 162v
    • Pokog cžsaný pane Bože náss 162v, in, CN
     • Tiessit se milosti pána 163r, in, CN
     • Sláwa prwní 163r, inps, TI
    • Grad Potěssen sem 163r, gr, TI
    • Tract Pohnul sy ku pokání 163r, trc, TI
    • Offertorz Ramenoma swýma 163r, off, TI
   • Officium o Swatém duchu [w |Dewitnik a w půstě] 163r
    • Pan Bůh rzekl ne pro wás ucžiním 163r, in, CN
     • Pane Bože racž nás od hrziichůw 163v, in, CN
    • Kyrie Omnipotentissime 164r, kytr, CN
     • Pane Bože wssemohúcý 164r, kytr, CN
    • Graduale 164v, gr, CN
     • Duch swatý genž gest gedna osoba 164v, gr, CN
     • Protož prosýme Bože wotcže 165r, gr, CN
    • Trakt 165v, trc, CN
     • Wypustiž pane Bože náss genž wssecky wiecy w swé mocy máss 165v, trc, CN
     • Troff 165v, trc, CN
     • K toběť wzdycháme Bože 165v, trc, CN
     • A tak obnowiti rácžiss 166r, trc, CN
   • Officium o Swatém duchu [recte: O s. Trogicy w dewitnik a w půstě] 166v
    • Požehnané swietlo wiecžné 166v, in, CN
     • Chwalmež wotce y syna 167r, in, CN
    • Sláwa VIII. Kyrie 167r, ky, TI
    • Požehnaný gsy pane Bože wotcže 167r, gr, CN
     • Versus 167v, gr, CN
     • Požehaný weleslawný král 167v, gr, CN
    • Chwalte a welebte pána gemuž gest moc dána 168r, trc, CN
     • Neb gest utwrzeno 168r, trc, CN
   • Officium o Božím Tiele w dewitník a w půstě 168v
    • Chléb z nebe dal gest židům wotec 168v, in, CN
     • Wssickni lidé plésagte rukama 169r, in, CN
    • Chléb nebeský král andělský 169r, in, CN
     • Zpiiwagtež pánu píseň 169v, in, CN
    • Slawa I. Tonu, kyrie folio 334 169v, ky, TI
    • Wocži wssech twých milých 169v, gr, CN
     • Otwiráss sám ty mocný 170r, gr, CN
    • Mistr nebeský pán Krystus 170v, trc, CN
     • Kterziž wděcžní gste 170v, trc, CN
     • K naywyžssimu děkowání 171r, trc, CN
     • Gežissi Kryste synu Boha wotcze 171v, trc, CN
    • Offertorium 172r, off, CN
     • Kniežii wiernii genž gsau zpráwce lidu 172r, off, CN
   • Neděle prwní w dewitník 172v
    • Obklíícžila gsau mne lkání 172v, in, CN
     • Z hlubokosti wolal 173r, in, CN
    • Sláwa pátého tonu, Kyrie 173r, ky, CN
     • O pane wssemohúcý Bože wiecžný 173r, ky, CN
    • Spomocník naymocněgssi 174r, gr, CN
     • Neboť nebudeť 174v, gr, CN
    • Z hlubokosti srdce swého 175r, trc, CN
    • Offertorz 179r, off, CN
     • Dokonág a utwrď wssecky 179r, off, CN
   • W neděli masopustní 179v
    • Budiž obránce náss mocný 179v, in, CN
     • W tebe dauffáme 179v, in, CN
    • Ty gsy sám Bůh gediný 180r, gr, CN
     • Wyswobodils pane Bože 180r, gr, CN
    • Plesagte a tiesste se pánu 181r, trc, CN
    • Próza 182r, seq, CN
     • Wssickni spolu wzdagmež 182r, seq, CN
    • Giná próza o Masopustie 183v, seq, CN
     • Pomni krzesťane na Boha wzdyczky 183v, seq, CN
   • Officium w neděli [prwnij w půstě] 186r
    • Ktož wzýwá mne 186r, in, CN
     • Ktož wzýwá gméno 186r, in, CN
    • Sláwa Wosmého tonu. Kyrie 186v, ky, CN
     • O bože wotcže nerozený 186v, ky, CN
    • Ay andělům swým bph wotec 187r, gr, CN
     • A že na ruce swé wezmau 187v, gr, CN
    • Ktož przebýwá w pomocy 188r, trc, CN
    • Ramenoma swýma 190r, off, CN
   • Druhá nediele w půstě jenž slowe Reminiscere 190r
    • Rozpomeniž se na slitowání 190v, in, CN
     • W tobě pane pozdwiiháme 190v, in, CN
    • Zarmutkowé przilissnij 191r, gr, CN
    • Rzekl gest Gežiss pán welebný 191r, trc, CN
    • Przemysslowati budeme 192v, off, CN
   • Neděle Trzeti w půstě Oculi 192v
    • Wocži nasse wzdycky 192v, in, CN
     • K tobě pane pozdwiiháme 193r, in, CN
    • Powstaniž pane Bože 193r, gr, CN
    • K tobie pane sylný 193v, trc, CN
    • Sprawedlnosti gistě prawé 195r, off, CN
   • Cžtwrtá neděle postní genž slowe Letare 195r
    • Wesel se a těss se Geruzaléme 195r, in, CN
     • Weselil sem se a rzekl 195v, in, CN
     • Sláwa V tonu 195v, inps, CN
    • Potěssen sem a rozweselil 195v, gr, CN
    • K tož magii w pána Boha daufání 196v, trc, CN
    • Patrem w půstie 197v, cr, CM
     • Wotce wssemohúcýho stwořitele nebe 197v, cr, CM
    • Chwalte y wyznáwagte pána 199r, off, CN
   • Neděle Iudica genž slowe smrtedlná 199r
    • Sudiž ty mne sprawedliwý 199v, in, CN
     • Wypusť swětlo slowa 199v, in, CN
    • Gloria žádné 199v, gl, TI
    • Kyrie o Božím umučení 200r, kytr, CN
     • Naymocněyssi pane náss králi 200r, kytr, CN
    • Wyswoboď wssecky 200v, gr, CN
    • Cžasto nassii neprzátelé 201r, trc, CN
    • Chwáliti tie budem 202v, off, CN
   • Officium w kwétnú neděli 203r
    • Pane Bože neodgímag a necžiň 203r, in, CN
     • Pane Bože náss wzhlédniž 203v, in, CN
    • Gloria žádné 203v, gl, TI
    • Když se Gežís k smrti przibližowal 203v, ky, CN
    • W kwětnú neděli 204v, kytr, CN
     • Smrt nesmírnie bolestná a przewelmi žalostná 204v, kytr, CN
    • Uchopil gsy ruku prawú 205r, gr, CN
    • Bozie náss bože náss /// 205v, trc, CN
    • Praecesyo w kwětnú neděli 205v, sss, CN
     • ///hodinu. Když mnohý lid uslyssal že by Gežiss po vzkrzisseni Lazara přissel do Miesta Geruzalemského 210r, sss, CN
     • Sebrali gsau newiernii a nesslechetnii 211r, sss, CN
     • Geden pak z nich znamenitěyssi 212r, sss, CN
     • Przed ssesti dny totiž w kwětnú neděli toho swátku slawného welikonočníího 213r, sss, CN
     • Sláwa buď tobě y pocžestnost králi Kryste 213v, sss, CN
    • Potkal se zástup s kwítíím 214r, ant, CN
    • Dítky lidu židowského nabrawsse wietwij 214v, ant, CN
    • Zástup mnohý kterýž scházel 214v, ant, CN
    • Psáno gest zagisté že bijti budu 215r, ant, CN
    • Responsorz Po processi 215r, re, CN
     • Když wcházel pán ze wssech naymocněyssi 215r, re, CN
   • O umučení pána Krysta 217r
    • /// sme. Pane Bože racž se smilowati 217r, in, CN
    • Kyrie 217r, kytr, CN
     • Wssemohúcý a náss milý pane 217r, kytr, CN
    • /// Pohleďme a wyssetrzme a welmi pilnie powažme 219r, sss, CN
    • Próza 220r, seq, CN
     • Stála matka žalostiwá wedlé kržíže bolestiwá 220r, seq, CN
    • Giná próza takowá 221r, seq, CN
     • Když pán Gežíss milostiwý wisel na krziži 221r, seq, CN
    • Rozpomeň se gedinorozený synu 222v, off, CN
   • Giné officium o umucžení pána Krysta 223r
    • We gméno pána Gežísse klekag 223r, in, CN
     • Bože smilug se nad námi 223v, in, CN
    • Giný introitus 223v, in, CN
     • We gméno pána Gežísse klekag 223v, in, CN
     • Pane Bože smilug se 223v, in, CN
    • Kyrie, list 217. 224r, ky, TI
    • Krystus Gežiss pán náss 224r, gr, CN
    • O pane Kryste Gežissi pane náss 225r, trc, CN
    • Versus 225r, vrs, CN
     • Skrze tebe poslaného k nám od Boha wotce 225r, vrs, CN
    • S Z O 226r, sss, CN
     • Chwalmež wssickni pána Boha neb nás rácžil stworziti 226r, sss, CN
    • Offertorz 226v, off, CN
     • Rozpomeň se naymilostiwieyssi pane 226v, off, CN
   • W weliký pátek 227r
    • Wytrhni mne pane neb gsy ty mocy 227r, trc, CN
     • [in margine] Proces. Spiwaný weliký patek: Trakt ty. Collecti presbiter, Concio, Passio, Oraciones, Consecratio, Popule meus, Agios, Ecce Corpus, Zialoby, Tenebre, Nesspor, Sepultura 227r, trc, CN
    • Druhý tract rzekli gsau newiernii a neb O pane Kryste Gežissi pane náss ut supra 228v, trc, CN
     • Agios 228v, trc, CN
     • Gežissi newinný židům zrazený 228v, trc, CN
     • Swatý Bože náss wotcže 229r, trc, CN
     • Tielo a krew pána nasseho 229r, trc, CN
     • Swátost welebná 229r, trc, CN
     • Ay swátost tiela a krwe Krysta 229r, trc, CN
     • /// nezahánieg mniee od przikazanií twých. Protož smrt. W srdcy mém skryl sem rzecži twé. Swátost welebná. Požehnaný gsy pane. 231r, trc, CN
    • Crux fidelis 231v, hy, CN
     • Umucžený pane Kryste nasse spasenij gisté 231v, hy, CN
    • Pange lingua 231v, hy, CN
     • Zpiwag yazyk přeslawného 231v, hy, CN
    • Žaloba 232r, imp, CN
     • Poslacuhagte žaloby nebeského wotce 232r, imp, PN
    • Když stworzitel swieta Bůh mauky tiežké smrti trpěl 234v, ant, CN
    • O przediwné za nás a przedrahé zaplacení 236r, ant, CN
    • Temnosti staly gsau se po wsseliké 236v, ant, CN
     • A opona chrámowá roztrhla se gest 237r, ant, CN
    • Pilát wssed s Gežissem do Rathausu 237v, ant, CN
     • Tehda rzekl gim pilát 238r, ant, CN
   • Nesspor w weliký pátek. Těchto pět Žalmůw pořád rziká se bez Tonu. 238v
    • Chwáliti tebe budu pane w celém srdcy mém. 238v, ps, SN
    • Hospodine zkusyl sy mne 239r, ps, SN
    • Wyswoboď mne pane od cžloweka 239v, ps, SN
    • Pane wolal sem k tobě 240r, ps, SN
    • Hlasem mým ku pánu sem se modlil 240v, ps, SN
    • Na posledy tento žalm 241r, ps, SN
     • Smlug se nade mnau Bože, podlé welikého milosrdenstwí twého 241r, ps, CN
  • [Tempore paschali] 241r
   • Processý na welikú noc 242r
    • Sláwa wěcžná buď tobě Trogice Swatá 242r, ant, CN
     • Chwálu cžest wzdáwagte 242r, ant, CN
    • Chwalte Pána wssickni národowé 242v, ant, CN
    • Werssiiky 242v, vrs, CN
     • Tentoť gest den kterýž ucžinil pán Alleluia 242v, vrs, CN
   • Processý Weliká, Vidi aquam 242v
    • /// geho brány wssech pekených kniižat otwrcy a otewrziti przikázal gest 244r, sss, CN
    • Swítězyl milý syn Boží 244v, sss, CN
    • Vstalť gest gistě z mrtwých yakož sám przedpowěděl 245r, sss, CN
    • Versus gest napsany post laudem mezy ginymi 245v, vrs, CN
    • Slawně zpijwayme tento den nad giné dni 245v, sss, CN
    • Ay obnowení swěta nám to wyswědcžuge 245v, sss, CM
     • /// li sám pán swé zmrtwých wstaání ráčil oznamowati 247r, sss, CN
     • Ukrzižowaného genž gest trpěl w tielesenstwí 247r, sss, CN
    • Regina coeli 248r, ant, CN
     • Krále Krysta natko wesel se o panno Maryá 248r, ant, CN
     • Wersus 248v, ant, CN
     • Radug se a wesel se panno matko Krystowa 248v, ant, CN
    • Domine Rex deus Abraham 248v, ant, CN
     • Pane králi Bože genžs rozmnožil Abrahamowo plémie 248v, ant, CN
    • Werssik za cžas 249r, vrs, CN
     • Genž wywozugess chléb 249r, vrs, CN
   • [Dominica resurrectionis] 249r
    • Antifony 249v, ant, CN
     • Zacžněmež Alleluyá wstalť gest z mrtwých 249v, ant, CN
    • Giná antifona před introitem 249v, ant, CN
     • Wstalť gest Krystus pán a oznámil se sám 249v, ant, CN
    • Wstalť gest z mrtwých král náss 251r, ant, CN
     • Pán Krystus ten zawržený 251r, ant, CN
    • Giný introitus 251v, in, CN
     • Rozuměti práwě day nám pane slawnému wzkrzissení 251v, in, CN
     • Dayž nám wotcže nebeský 251v, in, CN
    • Giný introit 252r, in, CN
     • Syn Boží umrzew z mrtwých wstal 252r, in, CN
     • Milý pane bože racž swým slúhám srdce nábožné 252v, in, CN
    • Gloria 252v, gl, TI
    • Kyrie Welikonoční 252v, kytr, CN
     • Pane Bože stworziteli wsseho swěta 252v, kytr, CN
    • Giné Kyrie 253v, kytr, CN
     • Slawnost welikonocžní radost gest urocžní 253v, kytr, CN
    • Sláwa na wýsostech Bohu 255r, gl, CN
     • A na zemi yakož gest na nebi budiž pokog 255r, gl, CN
    • Giné Et in terra 256v, gl, CN
     • A na zemi yakož gest na nebi budiž pokog 256v, gl, CN
    • Gradual 257v, gr, CN
     • Tentoť gest den slawný 257v, gr, CN
     • Chwálu wzdáwayte pánu Bohu swému 258r, gr, CN
    • Alleluya chwalmež pána Boha hodowé 258v, all, CN
     • Beránek náss welikonocžní 258v, all, CN
     • Protož hodugme wssickni spolu 259r, all, CN
    • Alleluya budiž Bohu chála. Swátkové se nám skwěgii 259r, all, CN
     • Beránek náss welikonocžní 259v, all, CN
     • Hodugmež s ním 259v, all, CN
    • Alelluyá píseň przeradostná 260r, all, CN
     • Beránek náss milostiwý syn Boha wotce 260r, all, CN
     • Hodugmež giž wssickni wespolek 260v, all, CN
   • W ponděli Welikonoční 261r
    • Uwedl gest wás pán Bůh 261r, in, CN
     • Chwaltež pána z geho dobrodiní 261r, in, CN
    • Sláwa, Kyrie jako wcžiera 261r, ky, TI
    • Alleluyá slussiť aby každý wesele 261r, all, CN
     • Dwa z ucžedlniikůw se pánem cestau gdouce 261r, all, CN
   • W úterý welikonoční 261v
    • Wodau maudrosti nebeské 261v, in, CN
     • Chwaltež pána Boha 262r, in, CN
    • Alleluyá buď bohu chwála slawnost 262r, all, CN
     • Ay anděl przekrásný 262r, all, CN
     • A když gsau przissly ženy k hrobu 262v, all, CN
    • Alleluyá zpijwaymež píseň weselú 262v, all, CN
     • Wstalť gest radostně z mrtwých 263r, all, CN
    • Alelluyá chwála cžest y sláwa 263v, all, CN
     • Krystus pán milostiwý 263v, all, CN
    • Alleluya máme slawně zpěwati 264r, all, CN
     • Pán Krystus smutným učedlníjkům 264v, all, CN
   • Prózy o Božím wzkrzissení 264v
    • Nuž welikonocžní chwálu krzesťané 264v, seq, CN
    • Nuž wssickni krzesťané wěrnii buďmež /// 265r, seq, CN
    • /// sem widěla y sláwu geho. 265r, seq, f. 266 chybí
    • Radugme se wssickni w Bohu 267v, seq, CN
    • Surgit Christus cum Tropheo 268v, seq, CN
     • Wstalť gest Krystus wítěz 268v, seq, CN
    • Dokonayte z té Prózy, fo. 266 My chwálu wzdayme krzesťané, przewrhauce zase na zpátek VII listůw zpiiwagte odtud až do konce 270r, seq, TI
    • Giná próza 270r, seq, CN
     • Když syn boží w neděli wstal gest 270r, seq, CN
    • Giná próza o témž 271v, seq, CN
     • Wotce wssemohúcýho syna ducha swatého 271v, seq, CN
    • Bohu wotcy y synu y milému duchu 273v, seq, CN
    • Nuž krzesťané wěrnii chwálu cžest pánu wzdáwayme 275r, seq, CN
    • Swieta giž obnowení nowé obweselení 276v, seq, CN
   • Patrem welikonční 277v
    • Wierzmež w Boha wotce nebeského 277v, cr, CM
    • Giné Patrem welikonočzní s Melodyemi 279r, crtr, CM
     • Wotce wssemohúcýho wtworzitele mocného 279r, crtr, CN
    • Giné patrem welikonční 281r, cr, CM
     • Wotce nebského wsseho stworzitele stworzení 281v, cr, CM
    • Giné. Iako Spasytel náss pán Bůh 282r, cr, PN
     • Wierzmež wssickni w wotce nebeského 282v, cr, CM
    • Iako Wzkrzissení spasytele swého 283r, cr, CM
     • Wierziime w Boha gednoho w pána a w wotce nasseho 283r, cr, CM
   • Regina coeli. O wzkřissení pánie 284r
    • Pan Krystus genž byl pro nás hřiissné umrzel 284r, ant, CN
  • [De sanctis] 284r
   • Na swatého Woytiecha 285v
    • Obránil sy mne mocý swau 285v, in, CN
     • Milosrdný Bože uslyss modlitbu mau 285v, in, CN
    • Kyrie et in terra welikonocžní. 285v, ky, TI
    • Alla tento swatý, Giné alla wstalť gest radostně 285v, all, TI
   • O swatém Girzi 285v
    • Obránil sy mne ut supra, Kyrie et in terra welikonoczní, alla. Weseliť se bude, Giné alla. Krystus pán nás, próza 285v, in, TI
   • Na w. Marka 285v
    • Obránil sy. Alla. Tento swatý, druhé alla Pán Krystus 285v, in, TI
   • Na sw. Filipa a Jakuba 285v
    • Zawolali gsau k tobě neb gsau složili w tobě 286r, in, CN
     • Weselte se w pánu 286r, in, CN
    • Kyrie, et in terra. Alla. Rzekl sám pán. Druhé alla. Pán Krystus sm. 286r, ky, TI
   • O nalezení s. Krziže 286r
    • My zagisté 286r, in, TI
    • Alleluyá chwalmež pána Boha 286r, all, CN
     • Tak Bůh rácžil nás milowati 286v, all, CN
   • [O wstaupení pána Krysta] 286v
    • /// neb sám máss moc hrziichy swěta prosýmeť 291r, sss, CN
    • Alleluyá prozpěwugmež giž wssickni spolu 291v, all, CN
     • Wstaupil gest Bůh náss 291v, all, CN
    • Alleluyá píseň radostná kterúž zástup 292r, all, CN
     • Wssemohúcý pán náss genž umrzel 292r, all, CN
    • Alleluyá zpiway cýrkew krzesťanská 292v, all, CN
     • Pán Krystus po swém slawném zmrtwých wstání 293r, all, CN
    • Alleluyá zpiíwaymež wssickni 293r, all, CN
     • Maryá magdaléna przesslechetná žena 293v, all, CN
    • Prózy 294r, seq, CN
     • Dnessního dne Krystus král 294r, seq, CN
    • Giná próza o wstaupení páně 296r, seq, CN
     • Swrchowaného krále pochwalmež 296r, seq, CN
    • Patrem o wstaupení na nebe pána Krysta 297v, cr, CM
     • Wierzmež wssickni w wotce nebeského 297v, cr, CM
    • Regina coeli o Božím wstaupení 298r, ant, CN
     • Krále Krysta matko blahoslawená 298r, ant, CN
    • Giné Regina 299r, ant, CN
     • Krystus spasytel wstaupil na Nebe 299r, ant, CN
  • [Per annum] 299r
   • [De Spiritu sancto] 299v
    • Antifona před Introitem O duchu swatém 299v, ant, CN
     • Zawítag Swatý Dusse naplň 299v, ant, CN
    • /// alleluyá a ten kterýžto zdržuje 301r, in, CN
     • Potwrď toho pane Bože 301r, in, CN
    • Slawa VIII. Giný introit 301r, in, CN
     • Den padesátý pán Krystus po swém zmrtwýchwstání 301r, in, CN
     • Wzdaymež cžest a chwálu 301v, in, CN
    • Kyrie Fons bonitatis 302r, kytr, CN
     • Pane Bože studnice dobroty 302r, kytr, CN
     • Tie prosýme smilug se nad námi 302r, kytr, CN
    • Sláwa na wýsostech pánu bohu 303r, gl, CN
     • A na zemi racž pane dáti pokog 303v, gl, CN
    • O duchu swatém alleluya 305r, all, CN
     • Alleluya k rzecži Boží nakloňmež ucha 305r, all, CN
     • A wolaymež nábožně 305r, all, CN
    • Alleluya chwalmež boha 305r, all, CN
     • Zawitag a nawsstěw nás 305v, all, CN
    • Alleluyá píseň slawná budiž 305v, all, CN
    • /// cýho wětru prudkého 307r, all, CN
    • Alleluyá buď wěcžnému pánu 307r, all, CN
     • Pán Krystus swým ucžedlníjkům 307r, all, CN
    • Prózy o témž 307v, seq, CN
     • Swatého Ducha milost racž býti 307v, seq, CN
    • Giná próza 309r, seq, CN
     • Slawnost pamatugme swatého ducha 309r, seq, CN
    • Zawitag dusse swatý a nám ten dar nebeský 310v, seq, CN
     • Nawsstěw nás dusse swatý 311v, seq, CN
    • Patrem 314r, cr, CM
     • Wierzijme wssickni w Boha gednoho 314r, cr, CM
   • W pondělí o Letnicých 315r
    • Pán Bůh gehož chwálij ut supra 315r, in, CN
    • Et in terra all. Proza jako wcžiera 315r, gl, CN
    • Kyrie 315r, kytr, CN
     • Stworziteli dusse swatý božské rowné podstaty 315r, kytr, CN
   • W auterý o letnicých 315v
    • Przigmietež potěssení wy wssickni 315v, in, CN
     • Pozorug lidé můg 316r, in, CN
    • Slawa cžtwrtého tonu 316r, gl, TI
    • Kyrie iako summum 316r, kytr, CN
     • Slawme seslání Ducha swatého 316r, kytr, CN
    • Et in terra, alla, próza, to wssecko jako na den ducha swatého 316v, gl, TI
    • Regina celi 316v, ant, CN
     • Krystus zaslibil ucžedlnijkům když zde s nimi bydlel 316v, ant, CN
    • Giné Regina celi 317v, ant, CN
     • Blahoslawená pokorná cžistá panno Maryá 317v, ant, CN
   • [O svaté trojici] 319r
    • /// Bůh wotec y Bůh syn y Bůh duch swatý 319r, in, CN
     • Chwalmež Boha wotce 319r, in, CN
    • Slawa 8. Giný introitus 319r, in, CN
     • Swietlo wěcžné rodi swětlo wiecžné 319r, in, CN
     • Bože z Boha swětlo z swětla 319v, in, CN
    • Sláwa wosmého tonu. 319v, gl, TI
    • Kyrie o témž 319v, kytr, CN
     • Pane Bože wssemohúcý genž gsy neobsáhlé mocy 319v, kytr, CN
    • Et in terra 320r, gl, CN
     • Sláwa na wýsostech pánu Bohu 320r, gl, CN
     • A na zemi budiž pokog tiem wssem 320r, gl, CN
    • Alleluyá chwála cžest y sláwa 321v, all, CN
     • Požehnaný mocný welebný 321v, all, CN
    • Alleluyá cýrkew krzesťanská 322r, all, CN
     • Požehnaný gsy pane panugicý 322r, all, CN
    • Alleluyá píseň weselá kteráž w nebi 322v, all, CN
     • Požehnayž nás Bůh wotec 322v, all, CN
    • Prózy o swatee trogicy 323r, seq, CN
     • Požehnaná wzdycky swatá buď 323r, seq, CN
    • Chwalmež wssickni wzdycky swatú Trogicy 325r, seq, CN
    • Wyznáwagijce trogiho ctěmež Boha gednoho 326v, seq, CN
    • O przeblahoslawená wssij chwály hodná welebná důstogná swatá trogice 328v, seq, CN
   • O slawnosti Tiela a Krwe páně 329v