Manuscript items:

Rorate

 

Mladá Boleslav; Okresní muzeum, Staroměstské nám. 1 - Hrad, sign. př. č. 4/70a, sign. II A 4

Rukopis obsahuje: 222 položek.

Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
    • [Prázdná stránka] 1r
    • Te DEUM LAUDAMUS 1v, hy, CN
     • Tě Boha chwalijme 1v-2r, hy, SN
    • Čenek Kraus v 71. roku svého věku.; František Merkl maje 57 roků svého věku. 2v, sss, CN
     • [Znak Mladé Boleslavi] 3r, sss, CN
     • [Andělské zvěstování Marii] 3v, sss, CN
    • LIteratorVM fraternVs ChoraLIs neXVs, aVspICIa naCtVs, non eXIgVa CVra operaqVe d. martini kasparskii de kaiova coadiutore, vito policeno cantore, seD CasV teMporIs attrItVs, seniorum hoc anno electorum studio, m georgy keczeli bydczowini, nicolai p miliczini pauli, alexi, strakoniczini, jsaiae, segeni, planiczeni 4r, sss, CN
    • Renovatus dum rudolphus, secundus hungariae, &, bohemiae, rex, romanorum; Caesar VItaM DeposVIt, ; efLVXo attaMen gInIceVI ; CVrsVabVtroqVe seXV pIeDeo ; cratIas soLVente; XXIII decembris, republicatus est; TANDEM; pro senatu sedentibus praenobilibus senerosis ac consultissimis; Domino, Joanne, Rudolpho, diak, suae caesareae regiae qve apostolicae majesta 4v, sss, CN
    • Tis judice protunc chori literati jnspectore. 5r, sss, CN
    • Domino Antonio Bossi primate; domino, Josepho, Renner. 5r, sss, CN
    • Accessente fratrum sororumqve in numero consignatorum, nempe; dno, wenceslao, wrba, seniore, plebis 5r-5v, sss, CN
    • Wysoce důstogný Pán Pán Wáclaw Beranek starobylého chrámu Páně swarých [...] na Wyssohradě w Praze kanownjk, [...] a toho času duchownj pastýř a děkan Mlado-Boleslawský. ]...] ; Tyto rorate byly w Mladé - Boleslawy w roce 1812 w cýs, král. kragské tiskárně Pána Pána Frantisska Geřábka pod spráwau Pána Jozefa Zwickla, too času Faktora, spolu auda Pána Jozefa Richtra nowě přetlačené, též také gména Pánů ctjtelů těchto pobožných spěwu a zdeyssjch Pánů měsstanů do této knjhy wtisstěná. 6r, sss, CN
    • [Prázdná stránka] 6v
    • Přepravil podle nového způsobu dne 11. Prosinče 1847 Čarel Nechanský toho času řiditel Choru, a učitel děvčat.; S warhanama byla doprovázka hned roku 1846 skrze Čarla Nechanského zavedena. 7r
    • [Klečící David a další proroci] 7v
 • [Rorate] 8r
   • Officium [o Wtieleni Panie] k Neděli 8r
    • Mnozy Sprawedliwi Prorocy y kraly 8r-8v, in, CN
    • Stup doluow Mesyassi, tak Swaty wolali, 8v-9v, tr, CM
    • Nebesa wyprawugi Čest a Slawu Boži 9v-11r, w, CM
     • INTROIT se opakuge 11r, w, CN
    • Dnes počzatek nasseho Spaseni, kdež bilo Zawedeny 11v-12r, kytr, CM
     • Wssemohuczy Otecz milosrdenstwy 12r-12v, kytr, CM
     • Gabryele ArchAngela Ctneho, Zdrawas plna Milosti 12v-13v, kytr, CM
     • Panna Mislila, Tagnost Božskau neznala, 13v-14r, kytr, CM
     • Nebog se panno Marya, Milost Božis Nalezla, 14r-15r, kytr, CM
     • Krysta porodiss, wssecken swět obweseliss, 15r-15v, kytr, CM
     • Duch Swaty mocz w tobiě zastini, 15v-16r, kytr, CM
     • Dať gemu pan Bůh stoliczy dawida Otcze geho, 16v-17r, kytr, CM
     • Gakž swolila, hned gest počzala, 17r-19r, kytr, CM
    • Alleluya, chwalmež wssickni pana Boha, 19v-20v, alltr, CM
     • Od negwyssyho Trunu Nebeskeho, 20v-22v, allv, CM
    • Prosa 22v, seq, CN
     • Pan Buh Wssemohauczy, z welike Milosti, 22v-23v, seq, CM
     • Y wssed k pannie cžiste, 23v-25r, seq, CM
     • Kteražto slisseczy, w swe Ussy ta Slowa 25r-26r, seq, CM
     • Což gest Bůh Uložil, a tie k tomu zwolil, 26r-27r, seq, CM
     • Gakžs Uložila pannau aby wždysky byla, 27v-28v, seq, CM
     • Angel Ržecž dokonal, Tehdy Marya 28v-30r, seq, CM
     • Budiž pochwalen, Buh Otecz Syn y Duch 30r-31v, seq, CM
    • [Prázdná stránka] 32r
     • [Modlící se proroci] 32v
   • Officium [o Wtieleni Panie] k pondieli 33r
    • Prolom Pane Nebesa a zstup na Zemi 33r-33v, in, CN
    • Prorokowe Otczowe Swatij gsau žadali, 33v-34v, tr, CM
    • Rosa Milosti Boži Racž s Nebe zstaupiti, 34v-36r, w, CM
     • INTROIT se opakuge 36r, w, CN
    • Pane Bože Otcže wssemohauczy, 36r-37r, kytr, CM
     • Gemuž Matku cžistau pannu Wywolil, 37r-38r, kytr, CM
     • Kteražto když gest pozdraweni od Angela pržigala 38r-38v, kytr, CM
     • Kryste gediny z Boha Otcze Rozeny 39r-39v, kytr, CM
     • Uslyss nasse spiwani, y nabožne Modleni 40r-40v, kytr, CM
     • Pržissels k nam Na Swiet z panny, 40v-41v, kytr, CM
     • Utiessyteli Dusse Swaty Racžil gsy mile 41v-42v, kytr, CM
     • Nawsstiew nas swau Milosti, 42v-43v, kytr, CM
     • Tys pusobil ten skutek diwny, 43v-45v, kytr, CM
    • Alleluya, Otcowe Swaty w Temnostech 45v-46v, alltr, CM
     • O gake, mieli Welmi Radostne, w Bohu 46v-48v, allv, CM
    • Prosa 48v, seq, CN
     • Zawiteg Mesyassy, odegmi wssecku Bidu 49r-50r, seq, CM
     • Mnozy take Kralowe y wssyckni Swaty 50r-51v, seq, CM
     • A když se cžas Naplnil, 51v-53r, seq, CM
     • Wierny Pobožny toho docžkali, 53r-54r, seq, CM
     • Zawiteg swau Milosti wzhledni na nas 54v-56r, seq, CM
     • Rcemež wssyczkni Amen 56r-57r, seq, CM
    • Pjseň: Děkugemeť o Bože Numero 00.; nápotom: Zdráwa buď Panno Maria N 0.; posledně: Eyhle Hospodin přigde. 57r, ca, TI
    • [Prázdné stránky] 57v-58r
     • [Andělské zvěstování Marii] 58v
   • Officium [o Wtieleni Panie] Auterni 59r
    • Wtieleni pržeradosteho Syna Božiho 59r-59v, in, CN
    • Wssychni Wierni Kržestiane, 59v-60v, tr, CM
    • Chwalu Boži Wiprawugte Angele Nebessti, 60v-62v, w, CM
     • INTROIT se opakuge 62v, w, CN
    • Pane Bože Krali wssemohauczy, 62v-63v, kytr, CM
     • Skrze tie Bože hybeme se, dychame, 63v-64v, kytr, CM
     • Hospodine Bože wssemohauczy, 64v-65v, kytr, CM
     • Kryste Pane nass, genž sam srdce 65v-66v, kytr, CM
     • Kryste spraw nasse spiwani, 66v-67v, kytr, CM
     • Kryste slauham twým, acžkoliwiek nehodnym, 67v-68v, kytr, CM
     • Rozumnym gazykem spiwegme, 68v-69v, kytr, CM
     • Bože Wiecžny Dusse Swaty, 69v-70v, kytr, CM
     • Dusse swatý racž zawytati, 70v-72v, kytr, CM
    • Alleluya, stworžiteli Mocznemu, Otczy Synu maudremu, 73r-74r, alltr, CM
     • Mnozy Kralowe y Proroczy, sedicze w temne 74r-76r, allv, CM
    • Prosa 76v, seq, CN
     • Buďmež wdiecžni nyni toho dobrodini, 76v-77v, seq, CM
     • Racžils se zgewiti, sebe Lidem dati 77v-79r, seq, CM
     • Nebo gest, wzal žiwot Pržewelmi zpusobny, 79r-80v, seq, CM
     • Když se cžas naplnil w kteremž Buh Uložil 80v-82r, seq, CM
     • Když poslal Angela Tu kdaž Panna byla, 82r-83v, seq, CM
     • Hned se zradowali Boha Welebyli, 83v-85r, seq, CM
     • Gsa s tebau w slawnosti 85r-86v, seq, CM
     • Protož se pržiprawme, 87r, seq, CM
    • [Prázdné stránky] 87v-88r
     • [Zamyšlený Izajáš s andělíčkem nesoucím nápis Emanuel] 88v
   • Officium Středni 89r
    • Prorok Ewangelicky Yzayass prorokowal, 89r-89v, in, CN
    • Yzayass prorok swaty, 89v-90v, tr, CM
    • Buh Racžil Cyra k wykaupeni swym poslati, 90v-92v, w, CM
     • INTROIT se opakuge 92v, w, CN
    • O Stworžiteli wssemohauczy, 92v-94r, kytr, CM
     • Nechťe bychom na Wieky zahynuli, 94r-94v, kytr, CM
     • O laskawy Otcže nass mili, 95r-96r, kytr, CM
     • O Messyassy, Kryste sliss prozbu nassy, 96r-97r, kytr, CM
     • Kryste Synu gediny, aby Lid zbyl wssy wynny, 97r-98r, kytr, CM
     • Znal sy nemožnost, pro Lidu sweho zasslost, 98v-99r, kytr, CM
     • Dusse Swaty gedne podstaty, 99v-100v, kytr, CM
     • Zstaupil sy z Nebe w Pannu, 100v-101v, kytr, CM
     • Syn Boži byl, w Swietie Cžlowiekem, 101v-104r, kytr, CM
    • Aleluya, Rczem Bohu k chwale, a spiwegme 104r-105v, all, CM
     • Pan Buh skrze Proroky Lidske pokoleni 105v-108r, allv, CM
    • Prosa 108r, seq, CN
     • Z wysokosti Nebeske wysslo swietlo pržegasne, 108v-109r, seq, CM
     • Hržichuw temnost zahnalo, 109v-110v, seq, CM
     • To Swietlo gest Krystus pan, 110v-111v, seq, CM
     • Zdrawa ržekl: gest Angel k ni, 111v-112v, seq, CM
     • Když to Panna Uslyssela 113r-114r, seq, CM
     • Ey Ga diwka pana meho, 114r-115r, seq, CM
     • Z Marye nam narozeny prawy Messyass 115r-117r, seq, CM
     • Protož Cžiste Matky synu Gežissy, 117r-118v, seq, CM
     • Buh Otecz buď chwalen Syn y Duch Swyty 118v-119v, seq, CM
    • Děkugemeť o Bože náš; N 00. potom; Zdrawa buď panno Maria; Nr: 0. potom; Eihle Hospodin přigde 119v, ca, TI
    • [Prázdná stránka] 120r
     • [Bůh sesílá déšť z mraků na muže] 120v
   • Officium Stwrtečni 121r
    • Rosu degte Nebesa, genž gste držiw byla Mediena, 121r-121v, in, CN
    • Nebesa Rosu dala, Zemie gi pržigala, 121v-123r, tr, CM
    • Pržigmiž Rosu Nebeskau, o Panno Marya, 123r-124v, w, CM
     • INTROIT se opakuge 124v, w, CN
    • Hospodine, genž tak Swiet Milowal, 124v-126v, kytr, CM
     • Hospodine, nechtiels nas shladiti, 126v-127v, kytr, CM
     • Hospodine, kdybi twe Milosti, nebilo z wysosti, 127v-128v, kytr, CM
     • Kryste Krali spasyteli a nass Pane Gediny, 129r-130r, kytr, CM
     • Pane Kryste genž czesta prawda, žiwot, 130r-131r, kytr, CM
     • Pane Kryste Gežissy synu Boha Neywysssyho, 131v-132v, kytr, CM
     • O dusse Swaty, genž to diwnie zržidil, 133r-134r, kytr, CM
     • O Dusse Swaty, ržekls že chcess wzbuditi, 134r-135v, kytr, CM
     • O dusse Swaty, Racžils powiediti, 136r-137v, kytr, CM
    • Rcemež Alleluya, ysauc wdiecžny Krystowa wTieleni 137v-139r, alltr, CM
     • Zdrawa Marya Blahoslawena, genž Božskych 139r-142r, allv, CM
    • Prosa: 142r, seq, CN
     • Rcemež Alleluya, etc. 142r, seq, NI
     • Otecz wssemohauczy, bohaty w swe Moczy, 142r-143v, seq, CM
     • Diabel Mdlobu geho znage 143v-146r, seq, CM
     • Moczneho, Sylneho, krasneho Angela, 146r-147v, seq, CM
     • A prw než ržecž zacžness 147v-149r, seq, CM
     • Ona to slisseczy pocžne k niemu Ržecži: 149v-150v, seq, CM
     • Repetycze 150v, seq, CN
     • Ay alžbieta Pržibuzna twa 150v, seq, CM
     • Znagiczy to Panna že gi Milost dana, 151r-152v, seq, CM
    • Pjseň: Chwalu wzdeyme Nr. 4. potom; Zdráwas buď Panno Nro. 0. 152v, ca, TI
    • [Prázdná stránka] 153r
     • [Čtyři patriarchové hledící do nebe] 153v
   • Officium Patecžni: 154r
    • Patryarchowe Swaty Abraham y Giny Muži 154r-155r, in, CN
    • Wssyckni Prywy Boži Milowniczy, 155r-155v, tr, CM
    • Když od Stworženi Swieta Cžtyry Tisycze Let Prosslo, 156r-158r, w, CM
     • INTROIT se opakuge 158r, w, CN
    • Pane Bože Otcže wssemohaucy, twe pomoczy žadame, 158v-159v, kytr, CM
     • Pane Bože ať nezhyne twe stworženi, 159v-161r, kytr, CM
     • Deg nam ať z Srdcze Praweho, 161r-162r, kytr, CM
     • Kryste Cžiste Panny Synu odpust Winuu 162r-163r, kytr, CM
     • O Gežissy Negwisssy, genž radiss Ržka: 163r-164r, kytr, CM
     • A protož s Nebe zstaupil, a na Kržiž wstaupil, 164r-165r, kytr, CM
     • Myli Pane Utiessyteli Dusse Swaty, 165v-166v, kytr, CM
     • Nawsstiew nas swau Milosti, 166v-167v, kytr, CM
     • Když budem Mržiti Racž pržispieti Pane 167v-169r, kytr, CM
    • Alleluya Krali wiecžnemu, sladkau Piseň 169v-170v, alltr, CM
     • Sladke Owotcze wydal gest Cžerstwy zeleny Prautek Jesse, 170v-172v, allv, CM
    • Prosa:; O prawem Božstwi a Cžlowiecženstwi Pana Jezu Krysta 172v, seq, CN
     • Alleluya Krali wiecžnemu, etc. 173r, seq, NI
     • Pržipominegme sobie Pana Krysta wTieleni, 173r-173v, seq, CM
     • Neb Krystus gsa Bohem Prawym, 174r-175r, seq, CM
     • Repepetyce 175r, seq, CN
     • Angeli cžiste opustil, zhury dolu zstaupil 175r-175v, seq, CM
     • Onť gest sprawedliwy Kmen, 176r-177r, seq, CM
     • Služ take se Gmenowawsse Adonay Buh 177r-178r, seq, CM
     • Swiedcži Prorok Micheass že wzessel z Betlema 178r-179r, seq, CM
     • Negni spasytel giny kromnie Pana Boha 179r-180r, seq, CM
     • Krystus Pan spysytel gest, za swietlo 180r-181r, seq, CM
     • Krystus to Gmeno gest dano, 181r-183r, seq, CM
     • Buh Slawy swe neda ginemu, 183r-185r, seq, CM
     • Neb Krystus gest Wssechniech nadiege, 185r-186v, seq, CM
     • Kdo ma w Krystu swe dauffani, 187r-188v, seq, CM
     • Krystus Wierne obžiwuge, 188v-190r, seq, CM
     • On sam byl bez wssy Posskwrny, 190r-192r, seq, CM
     • O racž byti s nami odpust 192r-192v, seq, CN
     • Konec; Patecžni Officzium 192v, seq, CN
    • [Prázdná stránka] 193r
     • [Noemova archa na hoře, holubička s ratolestí a s nápisem: Zdrawas Maria Milosti plna] 193v
   • Officium Sobotni 194r
    • Rosu degte Nebesa a tau swlaž Srdcze Lidska 194r-195r, in, CN
    • Rosu degte Nebesa Boži Milosti, 195r-196r, tr, CM
    • Nebesa wyprawugi Slawu Boži, 196r-198r, w, CM
     • INTROIT se opakuge 198r, w, CN
    • Bože Otcže wssemohaucy, když nicz nemohlo spomoczy, 198r-199r, kytr, CM
     • Bože genž tak Swiet Milowal, 199r-200r, kytr, CM
     • Neracžils Syna poslati, 200r-200v, kytr, CM
     • Kryste z Ducha swateho, 200v-201r, kytr, CM
     • Cžisty Wyssels z Cžisteho, 201r-202r, kytr, CM
     • Owczy pržissels hledati, 202r-203r, kytr, CM
     • Dusse Swaty Utiessil gsy, 203r-203v, kytr, CM
     • Ržekls že má symie pržigiti, 204r-204v, kytr, CM
     • Protož Kralowe proroczy, 204v-205r, kytr, CM
    • Alleluya, budiž Panu Bohu Chwala, 205v-206v, alltr, CM
     • Zdrawas Marya Milosti Plna, 206v-209v, allv, CM
    • Prosa 209v, seq, CN
     • Alleluya, budiž Panu Bohu Chwala etc. 209v-210r, seq, NI
     • Poslal Buh z Nebe sam od sebe, 210r-211v, seq, CM
     • Když Panna Uslyssela od Angela 211v-213v, seq, CM
     • Ržekl gi Angel nuž Panno Cžista 213v-215r, seq, CM
     • A My Hržissny buďmež Wdiecžni, 215r-217v, seq, CM
     • O deg Nam Wssem Wiecžne Utiesseni, 217v-218r, seq, CM
     • Konecz 218r, seq, CN
    • Pjseň: Dekugemeť o Bože Nr. 00.; Na den početi P. Marie zpjwa se Pjseň: Chwalu wzdeyme Nr. 4. 218r, ca, TI
     • [Betlém-jesličky] 218v, ca, CN
   • Pisen Wanocžni 219r
    • Wssechno plesa zde na zemi, zde na zemi Raduge se Wsse Stworženi: Wsse Stworženi 219r-224r, ca, CM
    • [Prázdná stránka] 224v
    • Dokonana gest tato Kniha, ke cti a chwale, Boži, tež Neposskwrniene Rodicžki Boži Marge Panny [genz Officium O wtieleni Panie] Skrze Waczlawa sesemiczkyho, ten Cžas Kniharže, a Obywatele, w Kralowskem, Kragskem Miestie, Mladeho, Boleslawa Nadgizerau, Z Cžehož Pan Buh buď nawieky pochwalen stalo se kne 1. Novembris, A: 1773 225r
    • Ambroziansky zpěw 225v, hy, CN
     • Bože, chwalime Tebe! Pane, moc Twau welebime 225v-227v, hy, SN