Manuscript items:

Graduál či spíše sbírka zlomků různých graduálů

 

Praha; Národní knihovna, sign. XVII B 8

Rukopis obsahuje: 519 položek.

Ručka ukazuje na místo, kde se skrývá Vámi hledaný text: Vidi aquam. Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
 • Gradual neb kniha chwal boz... op.sup.
    • Tato modlitba panie zpivse jako prziprawme se k... 1r, ca, CM
     • Prziprawme se wiernii k pokornemu 1r-3r, ca, CN
    • Dwanacte czlankuw wiry krzestianske tauž notau 3r, ca, SN
     • Prwni czlanek wiry wyznani krzestianskeho 3v-4v, ca, CN
    • Swatii Aposstole tuto wiru složili 4v-6r, ca, SN
    • Kdož w swětie ziw gsa 6r-8r, ca, SN
    • Ssestero Bozi przikazanii 8v, ca, SN
    • Sprawedliwost krzestiansku 8v-10v, ca, SN
    • Otczie nass Genž w nebii 11r-12r, ca, SN
    • Zdrawa gsy Milosti plna 12r, ca, SN
    • Wierzim w pana Boha Pod tuž notu 12r, cr, SN
     • Wiru Obecznau krzestiane 12v-14r, cr, CM
    • Desatero Božii przikazani pod tauž notu 14r, ca, SN
     • Boh wieczny a nebesky 14r-15v, ca, CN
    • Ssestero Bozi przikazanii Pod tuz notu 15v, ca, SN
     • Ssestero przikazani nam wydawage 15v-17r, ca, CN
 • [Antiphonale] 18r
    • Pomoc nasse we gmeno paně 18r, ca, SN
    • Responsorium Ecce dies veniunt 19r, re, CN
     • Prawi pan Buoh skrz proroka 19r-19v, re, CN
    • Duch swaty čista panno 19v-20r, ant, CN
  • [Tempore nativitatis] 20r
    • Invitatorium Nativitatis. Christus natus 20r, inv, CN
     • Gežiss krystus syn Boží 20r-20v, inv, CN
    • Hymn presepe iam fulgit 20v, hy, CN
     • Giž se gesličky zaskwěly 20v, hy, CN
    • Responsorium verbum caro 20v, re, CN
     • Syn Boha Otce genž gest slowo 20v-21v, re, CN
    • Intonationes ad psalmos 21v, ps, CN
     • Pane kryste s tebiet gest 21v-22r, ps, CN
     • [...] 22r, ps, CN
    • Dnessniho dne pan Krystus 22v, ant, CN
    • Benedicamus 22v, ben, CN
     • Pochwalen bud pan Bůh 22v, sss, CN
    • Epiphanie responsorium illuminare 22v, re, CN
     • Oswěť se Geruzaleme nebť 22v-23v, re, CN
    • Dnessni den krystus pan pokoru 23v, ant, CN
    • Responsorium k libosti času postniho y gineho Audi domine 23v, re, CN
     • Uslyss nass pane O těť prosyme 23v-24v, re, CN
    • Wssyckni my wěrnii modlme se 24v, ant, CN
  • [Tempore paschali] 25r
   • Pasche in matuti. Gloria tibi trinitas. Et post orationem Laudem dicite 25r
     • Chwalu čest wzdawegte 25r
    • Krystus slawně z mrtwych wstal 25r-25v, inv, CN
    • Versus primus pueris. Radost učedlnicy z toho měli 25v, w, SN
    • Responsorium DUm transisset 26r, re, CN
     • Dyž gest byl pominul 26r-26v, re, CN
    • In vesperis in primus canitur kyrie 26v, w, CN
     • Radugme se dnes křestiane 26v-28r, w, CN
    • Stalť gest w mrtwych tak yakž 28r, ant, CN
    • Krystus wstaw z mrtwych 28r-29r, sss, CN
    • Benedicamus 29r, ben, CN
     • Dobrořečime krystu w teto slawnosti 29r, sss, CN
    • Regina coeli 29r, ant, CN
     • Krale Nebeskeho matko čista 29r-29v, ant, CN
    • Gine regina 29v, ant, CN
     • Krystus z mrtwych wstal genž 29v-30r, ant, CN
    • Responsorium Surrexit christus 30r, re, CN
     • Swau mocy te slawne nocy 30r-30v, re, CN
   • Ascensionis domini ad primas vesperas 31r
    • ... posawad řekl pan Gežiss 31r, sss, CN
    • Otče nebesky ya syn twuog mily 31r, ant, CN
    • Alleluia chwalmež krysta pana 31r-31v, inv, CN
    • KRystus po slawnem swym wzkřisseni 31v-32r, re, CN
    • In secundo vesperis intonationes ad psalmos ... 32r, ps, CN
     • O krystowo zmrtwychwstani 32r-33v, ps, CN
    • Regina coeli 33v, ant, CN
     • Krystus spasytel wstaupil 33v-34r, ant, CN
  • [Per annum] 34r
   • Spiritus sancti Veni sancte 34r
    • Swaty pčigdiž dussi Naplň 34r, sss, CN
    • Rzekl pan Gežiss učedlnikuom 34r-34v, ant, CN
    • Alleluia shury ode pana milost 34v-35r, inv, CN
    • Aposstoluom čekagicym 35r-35v, re, CN
    • Intonationes ad psalmos 35v, ps, CN
     • Dyž měl od giti krystus 35v-36v, ps, CN
    • Odowe tii letničnii takto 36v-37r, ant, CN
    • Benedicamus emite spiritum 37r, ben, CN
     • My prosme krysta pana wssyckni 37r, sss, CN
    • Krystus zaslibil učedlnikuom 37r-37v, ant, CN
   • Sancte et benedicte Trinitatis 37v
    • Slawa wěčna buď tobě 38r, sss, CN
    • Tě Boha naymocněgssyho 38r-38v, inv, CN
    • Super psal in vespe 38v, ps, CN
     • Welika hlubokost z Božy maudrosti 38v-39r, ps, CN
    • Responsorium Benedicamus 39v, re, CN
     • Požehnany sy pane Bože 39v-40r, re, CN
    • Te boha neymocněgssyho chwalii 40r, ant, CN
   • Corporis christi sacerdos 40v
    • Krystus biskup a kněz 40v-41r, sss, CN
    • Krystus pan mage se z tohoto 41r-41v, inv, CN
    • Wssecko se dalo v ffigurach pro nas 41v-42r, re, CN
    • Eliass prorok když se gest 42r-43r, re, CN
    • Krystus Buoh a člowěk 43r-43v, re, CN
    • A Pawel Aposstol Gezu 43v-44r, ant, CN
   • Dedicationis templi 44r
    • Poswětil gest pan stanku 44r, ant, CN
    • Duom chramu tohoto swateho 44v, inv, CN
    • Intonationes super psalmos 45r, ps, CN
     • I muž gmenem Zacheus 45r-45v, ps, CN
    • Račyž požehnati ty sam 45v-46v, re, CN
    • Zachee řekl pan Gežiss 47r, ant, CN
    • Rzekl pan panu memu seď 48r, ps, CN
    • Wierniiť sau wssyckni slibowe geho 48v-49r, ps, CN
    • Wiečně w paměti bude bohu 49r-49v, ps, CN
    • Buď gmeno paně pochwaleno 49v, ps, CN
    • Když lid židowsky wychazel 49v-51r, ps, CN
    • Chwaliž o dusse ma se mnau 51r, ps, CN
    • Chwaliti budu boha meho 51r-51v, ps, CN
    • Bohu nassemu buď wesele zpiwani 51v-52r, ps, CN
    • Požehnal gest pan Buoh 52r-52v, ps, CN
    • Chwalte wssyckni lide 52v-53r, ps, SN
    • Zpiwegte hospodinu piseň 53r, ps, SN
 • [Graduale] 54r
  • [Tempore adventus] 54r
   • Officzyum Rorate k Neděli 54r
    • Mnozy sprawedliwii 54r-54v, intr, CN
     • Prorokowe Otczowe swatii sau žadali 54v-55r, intr, CM
     • Nebesa wyprawugi cžest a slawu 55r-56v, inps, CN
    • Dnes počatek nasseho spaseni 56v-57r, kytr, CN
     • Wssicknii wiernii kržesťané 57r-57v, kytr, CM
     • Když wěkowe pržeběhli sau 57v-58r, kytr, CN
     • Pocžness z Ducha swateho cžistoty nezrussyss 58v-59r, kytr, CN
     • Panna Marya pokorna 59v, kytr, CN
     • Neboj se nestrachug se 60r-60v, kytr, CN
     • Blahoslawena panno toběť 61r, kytr, CN
     • Z wysosti Nebeske zasliibeny 61v-62r, kytr, CN
     • Prziwolila uwierziila ržeczi posla 62v-63r, kytr, PN
     • Radugme se wssycknii wěrnii 64r-65r, kytr, CM
    • Syn Božii z neywyžssyho nebe 65r-66r, gr, CN
     • Tě pokorně prosyme 66r-66v, grv, CM
   • Druhe Rorate ... to gest o přissti Krystov 66v
    • Mnozy sprawedliwii 66v-67r, intr, CN
     • Prorokowe Otczowe swatii sau žadali 67r-67v, intr, CM
     • Nebesa wyprawugi cžest a slawu 67v-68r, inps, CN
     • Nebesa wyprawugii swětle 68r-69r, inps, CM
    • Dnes počatek nasseho spaseni 69r, kytr, CN
     • Wssycknii wěrnii křesťane 69v, kytr, CM
     • Wiekowe když přeběhli sau 70r-70v, kytr, CN
     • Poczness z Ducha swateho 70v-71r, kytr, CN
     • Panna Marya pokorna 71v-72r, kytr, CN
     • Nebog se nelekeg se 72r-72v, kytr, CN
     • Blahoslawena panno toběť 73r, kytr, PN
     • Z wysosti Nebeske zasliibeny 73v-74r, kytr, CM
     • Prziwolila uwěrzila řeczi posla 74r-75r, kytr, CN
     • Radugme se wssycknii wěrnii 75v-76v, kytr, CN
    • Syn Boži z naywyssiho nebe 76v-77v, gr, CN
     • Chwalu Boha wssemohaucyho 77v-79r, grv, CN
    • Alleluya chwalmež 79r-79v, alltr, CN
     • Syna Marye Panny 79v-80r, alltr, CM
     • Do naywyssiho Trunu nebeskeho 80r-81r, allv, CN
     • Pane gežissi Kryste tys Syn 81r-81v, allv, CN
    • Pan Buh wssemohaucy 82r-82v, seq, CN
     • Ta dobrota přenesmirna 82v-83r, seq, CM
     • Milosti od Pana kteraž 83v-84r, seq, CN
     • Panna od anděla wyslissewssi 84v-85r, seq, CN
     • Buh wěčny což vložil 86r-86v, seq, CN
     • Přeslawne to semeno od wěkuw 86v-87v, seq, CN
     • O przessťastna hodina 88r-89r, seq, CN
     • Z milosti tak hoyne 89r-89v, seq, CN
     • [Tempore nativitatis] 89v, seq, CN
    • Pane gezu kryste synu panny 90r-93r, kytr, CN
    • Prosa o Bozym narozeni 94r, seq, CN
     • Diky giž nyni wzdaweymež 94r-98v, seq, CN
    • Chwalmež geho z toho 98v-99r, sss, CM
    • Nastal nam den przeutiesseny 99r-106v, seq, CN
    • Kyrye o Božym narozeni 107r, kytr, CN
     • Hospodine otcze wssemohuczy 107r-108v, kytr, CN
 • [Graduale veterrimum - vetustissimum] 109r-111r
  • [Kyriale] 109r-111r
    • Hospodine studnice dobroty 109r-111r, kytr, CN
    • A na zemi pokoy lidem 111v-113r, gl, CN
    • Otce wssemohucyho 113r-115v, cr, CM
    • A na zemi pokoy lidu bozimu 116r-119r, gltr, CN
  • [graduale] 119v
   • Introit o Apostolich 119v
    • Mneť su gistie prziliss 119v-120r, in, CN
     • Hospodine zkusyl sy mie 120r, inps, CN
    • Alleluia chwala bohu 120r-120v, alltr, CN
     • Rzekl sam pan gežiss 120v, allv, CN
    • Gizť se po narozeni berze ke krztu 121r, in, CN
     • Chwalmež boha z te milosti 121r-121v, inps, CN
    • Alleluia chwala otcy 121v, all, CN
     • Trzii kralowe od wychodu 121v-122v, allv, CN
    • Pana krysta swatky wssecko 122v-126v, seq, CN
   • Itroit Rorate im Adventu domini 126v
    • Rosu dayte s huory 126v-127r, in, CN
     • Nebesa wyprawugi chwalu boži 127r, inps, CN
    • Kyrye angelorum domina 127r, kytr, CM
     • Hospodine pane wssemohucy 127r-129v, kytr, CN
    • Swata trogice buoh geden 130r-131v, sss, CN
    • Stworziteli mocnemu otcy 132r, alltr, CN
     • Mnozy kralowe y prorocy 132r-132v, allv, CN
   • Introit na hromnice 133r
    • Prziyali sme bože milosrdenstwi 133r-133v, in, CN
     • Weliky gest pan a chwalitebny 133v, inps, CN
    • Kyrie angelorum domina 134r, kytr, CN
     • Hospodine pane wssemohucy 134r-136r, kytr, CN
    • Prziyali sme bože milosrdenstwi 136r-136v, gr, CN
     • Yakož slysseli sme tak y widieli 136v-137r, grv, CN
    • SLyssyž dcerko a wizyž 137r-138v, trc, CN
    • Budut obietowany krali 138v-139r, off, CN
  • [Tempore quadragesime] 139r
   • [De corpore christi] 139r
    • Chleb z nebe dal nam 139r, in, CN
     • Wssickni narodowe plesayte 139r-139v, inps, CN
    • Hospodine wssemohucy pro twe 139v-141v, kytr, CN
    • Oczi wssech w tebet dauffagi 141v-142r, gr, CN
     • Otwirass ty ruku twu 142r, grv, CN
    • Tielo me kterežť sem wam 142v-143v, trc, CN
    • Kniežii obiet boži a chleby 143v-144v, off, CN
    • Bdietež narodowe lidssti 145r-145v, sss, CN
    • Rozpomen se naymilostiwieyssii pane 146r-147v, sss, CN
   • Officium 148r
    • Kdoz wzywa mne a w den 148r, in, CN
     • Neb kdoz wzywa gmeno panie 148v, inps, CN
   • Druhe officium postnii nedělnii 148v
    • Swate pismo welii nam 148v-149r, in, CN
     • Takowy pust pan Buoh 149r, inps, CN
    • Kyrye O Bozie otcze, trakt, proza 149r, seq, CN
     • Krzestiane mame se postiti 149v-151v, seq, CN
   • Introit w dewitnik a w postie 152r
    • Gestlizie hrzichuw a neprawosti 152r-152v, in, CN
     • Smiluy se na nami 152v, inps, CN
    • Nebesky pane smiluy se 152v-154r, kytr, CN
    • Racz milostiw byti pro sebe 154r-154v, gr, CN
     • Spomozyz nam Pane Bozie 155r-155v, grv, CN
    • Pane Bozie wssemohuczy 155v-158v, sss, CN
    • Wssickni spolu wzdaymez chwalu 158v-161r, seq, CN
    • O nowe rozpustilosti magici 161v-163v, sss, CN
    • Zpiwa se yako Gežiiss krystus milostiwy 163v, sss, CN
     • Wssrezkni genžto kagiczyho 163v-165v, sss, CN
    • Pan geziss po swem pokrztieni 166r-168v, hy, CN
    • Audi benigna con. 168v, sss, CN
     • Geziss krystus gsa buh 168v-171v, sss, CN
    • Pan krystus syn bozi wieczny 171v-173r, sss, CN
    • Ut vox tenebris obsita 173r, sss, CN
     • Bozie nepostihly a wssemohuczii 173r-175r, sss, CN
   • W prwni nedieli w postie introit 176r
    • Wziwal gest mne a ia uslyssym 176r, in, CN
     • Ktoz przebywa w pomoczy 176r, inps, CN
    • Andieluom swym przykazal 176r-176v, gr, CN
     • Na rukau ponesau tie 176v, grv, CN
    • Ktoz obywa w pomoczy 176v-177v, trc, CN
    • Ramenoma swyma zastinil tobie 177v, off, CN
    • Ramenoma swyma zastinil tobie 178r, co, CN
   • Nediele druha w postie 178r
    • Rozpomen se na milostiwosti twe 178r, in, CN
     • K tobie pane bozie 178r-178v, inps, CN
    • Zamutkowe srdce meho 178v, gr, CN
     • Pohled na ponizeni 178v-179r, grv, CN
    • Rzekl czest pan buoh 179r-179v, trc, CN
    • Przemysslowal sem w przykazanich 179v, off, CN
    • Srozumiey wolani memu 179v-180r, co, CN
   • Nediele treti w postie 180r
    • Oci me wzdyczky by ku panu 180r, in, CN
     • K tobie sem pane pozdwihl 180r-180v, inps, CN
    • Powstaniz hospodine aby 180v, gr, CN
     • Kdyz obratiss neprzytele 180v, grv, CN
    • K tobiet sem pozdwihl oczy 180v-181v, trc, CN
    • Sprawedlnosti panie prawe 181v, off, CN
    • Wrabec uhledal sobie duom 181v-182r, co, CN
   • Nediele cztwrta druzebna 182r
    • Weseliz se geruzaleme 182r-182v, in, CN
     • Weselil sem se z tiech wieczy 182v, inps, CN
    • Weselil sem se z tiech wieczy 182v, gr, CN
     • Budiz pokoy w moczy twe 182v-183r, grv, CN
    • Ktoz dauffagi w pana 183r-183v, trc, CN
    • Chwaltez hospodina nebo dobry 183v, off, CN
    • Geruzalem genz se wzdielawa 183v-184r, co, CN
   • Nediele smrtedlna 184r
    • Sudiz mne hospodine a rozeznay 184r, in, CN
     • Wypust swietlo swe y prawdu 184r-184v, inps, CN
    • Wyswobod mie hospodine w neprzatel 184v, gr, CN
     • Wyswoboditeli muoy hospodine 184v-185r, grv, CN
    • Cziasto gsu wyboyowali 185r-185v, trc, CN
    • Chwaliti tie budu hospodine 185v-186r, off, CN
    • To tielo kterez za was 186r, co, CN
   • Nediele ssesta kwietna 186r
    • Hospodine nedaleko uczyn 186r-186v, in, CN
     • Bozie bozie muoy wzhledniz 186v, inps, CN
    • Uchopil sy ruku prawu 186v-187r, gr, CN
     • Kterak dobry gest buoh 187r-187v, grv, CN
    • Bozie muoy bozie muoy 187v-188r, trc, CN
    • Pohanenieni ocziekawalo srdcze 188r-188v, off, CN
    • Otczie gestli nemuz tento kalich 188v, co, CN
   • Nedieli prwni w pustu 189r
    • Wzywal gest mne stworzitele 189r, in, CN
     • Kto przebywa w pomoczy 189r-189v, inps, CN
    • Andieluom swym przykazal 189v, gr, CN
     • Na rucze wezmau tie aby snad 189v-190r, grv, CN
    • Ktoz prziebywa w pomoczy 190r-194r, trc, CN
    • Ramenoma swyma zastinil tobie 194r, off, CN
   • Druha nediele w postie remiscere 194r
    • Rozpomeniz se na slitowani twa 194r-194v, in, CN
     • K tobie pane pozdwihl sem 194v, inps, CN
    • Zamutkowy srdcze meho 195r, gr, CN
     • Pohled na ponizeni 195r, grv, CN
    • Rzekl gest geziss pan 195r-197v, trc, CN
   • Nediele trzeti w postie Okuli introit 197v
    • Oczi me vzdyczky 197v-198r, in, CN
     • K tobie pane pozdwihl sem 198r, inps, CN
    • Powstaniz pane bozie aby nas 198r-198v, gr, CN
     • Kdyz obratiss neprzytele 198v, grv, CN
    • K tobie pane sylny nass 198v-201r, trc, CN
    • Sprawedlnosti panie prawe 201r-201v, off, CN
   • Cztwrta nediele w postie letare introit 201v
    • Wesel se geruzaleme 201v-202r, in, CN
     • Weselil sem se z tiech wieczy 202r, inps, CN
    • Potiessen sem w tiech 202r, gr, CN
     • Wobydli swych Geruzaleme 202v, grv, CN
    • Ktoz magi w pana boha dauffani 202v-205r, trc, CN
   • Pata nediele w postie Iudica me dei introit 205v
    • Sudiz mnie bozie 205r-205v, in, CN
     • Wypust swietlo twe 205v, inps, CN
    • Wyswobod mne pane bozie 205v-206r, gr, CN
     • Wyswoboditeli muoy hospodine 206r-206v, grv, CN
    • Cziasto nassi neprzatele 206v-209v, trc, CN
    • Chwaliti tie budu pane bozie 209v, off, CN
   • Nediele ne longe ta ginak kwietna 209v
    • Pane bozie neodgimay daleko 210r, in, CN
     • Pane bozie mug wzhledni 210r-210v, inps, CN
    • Uchopil sy ruku prawu 210v, gr, CN
     • Kterak dobry gest buoh 210v-211r, grv, CN
    • Bozie nass Bozie nass 211r-214v, trc, CN
    • Pohanieni ocziekawalo srdce 214v, off, CN
   • Introit o bozim umuczeni ma se zpiwati od smrtedlny nediele az do welkyho patku 215r
    • We gmenu pana gezisse klekey 215r-215v, in, CN
     • Bozie smiluy se nad nami 215v, inps, CN
    • Grad. KRystus syn bozi mily, V weliky patek trakt 215v, trc, CN
     • Wytrhni mne pane neb sy ty 215v-218v, trc, CN
    • Druhy trakt 218v, trc, CN
     • Ržekli sau nemilostiwi zide sami 218v-220v, trc, CN
    • Rozpomeň se gednorozeny synu 220v-222r, off, CN
    • Agios 222r, imp, CN
     • Gezissi zrazeny Gezissi 222r-225v, imp, CN
    • Wiernemu každemu k wirze krzestianske 226r-226v, in, CN
     • Smilug se nad nami 226v-227r, inps, CN
    • Naymocnieyssii Pane nass krali 227r-228v, kytr, CN
    • Budiž chwala Bohu 229r, all, CN
     • Sladke držewo sladke 229r-229v, allv, CN
    • Krystus Syn bozii mily 229v-230r, gr, CN
     • A protoz Buh otecz poweyssil 230r-231r, grv, CN
     • Rzekli sau nemilostiwi zide ten trakt hleday zase na spatek na viiii listu od toho gest pocziatek geho 231r, grv, CN
    • Swaty Pan Buh aby nas wykupil 231r-233r, satr, CN
    • Beranku Bozi czisty 233r-234r, agtr, CN
    • Umuczienii Gezisse Krysta 235r-240r, seq, CN
    • Stala matka zialostiwa 240v-243v, seq, CN
    • Probuď se giž dusse wěrna 243v-246v, seq, CN
    • Když pan Geziss milostiwy wisel 246v-250r, seq, CN
    • Tato procesy spiwa se powelmkuii Asperges me 252r, ant, CN
     • Pokropils mne pane 252r, ant, CN
    • Smiluy se nademnau 252r, ps, CN
  • [Tempore paschali] 252v
   • [Dominica resurrectionis] 252v
    • Vidi aquam 252v, ant, CN
     • Swaty Jan widiel an woda czista 252v-253v, ant, CN
    • Chwalmež Pana Boha 253v, ps, CN
    • Cum Rex glorie Christus infernum debelburg 254r, re, CN
     • Gizť pan nad pany krystus Buoh prawy 254r-257v, re, CN
    • Switiezyl mily syn bo po tomto se muze zpiwati gestli se libii 257v, re, CN
     • Wstalť gest gistie z mrtwych 257v-258r, re, CN
    • Salue ffesta dies Cžesky 258v, hy, CM
     • Tento przeslawny den 258v-260r, hy, CN
    • Laudem dicite 260r, seq, CN
     • Chwalu wzdaweyte panu Bohu 260r-261r, seq, CN
    • Exultet iam Angelica turba celorum 261r, seq, CN
     • Weseliž se srdce každeho wierneho 261r-266r, seq, CN
    • Prosa o Wzkrzisseni Pana Krysta 266r, seq, CN
     • Když syn Bozi w nedielii wstal 266r-270r, seq, CN
    • Prosa Welikonocznii 270v, seq, CN
     • Nuž wssiczkni kržestiane wiernii 270v-272r, seq, CN
  • [Per annum] 273r
   • Officium o swatem duchu 273r
    • Duch Bozii Bohu Otcy y Synu 273r-273v, in, CN
     • Krali slawny dusse 273v-274r, inps, CN
    • Alleluya Chwalmež wssiczkni pana Boha 274r-274v, alltr, CN
     • Zawitay k nam Dusse 274v-275r, allv, CN
    • Potwrdiž toho hospodine czos 275r, off, CN
    • Stal se gest z Nebe zwuk 275r-275v, co, CN
    • Swateho Ducha milost racz 275v-279v, seq, CN
   • Officium o swate Tro 280r
    • Poziehnana buď welebna 280r-280v, in, CN
     • Chwalmež Boha Wotcze y Syna 280v, inps, CN
    • Alleluya Bohu 280v-281r, all, CN
     • Požehnay nas Buoh wotecz 281r-282r, allv, CN
    • Požehnany buď Pan Buoh 282r, off, CN
    • Dobrorzeczte Pana Boha Nebesa 282v, co, CN
    • Požiehnana wždycky Swata 282v-286r, seq, CN
    • Kyrye swatodussni 287-289v, kytr, CN
     • Slawne seslani ducha swateho 289v, kytr, CN
   • Yanu krztitely 290r
    • Dnes gest slawnost z krztitele boziho 290r-290v, ca, CN
    • Gezu kryste genzs raczil Jana 290v-292v, kytr, CN
    • A na zemi racz pan Buh dati 293r-296v, gltr, CN
    • O tiele Bozim Kyrye 297r, kytr, PN
     • Pane Bozei wotczie Nebesky 297r-297v, kytr, CN
    • Et in terra wobecznii a muž se zpiwatii když se koli libii notau wobecznii a zwlasst ktera nota kteremu cžasu neb swatku gest przihodna 297v, gltr, SN
     • A na zemi budiž pokoy dobre wuli 298r-298v, gltr, CN
    • Zawitay k nam swaty Dusse 299r-301r, kytr, CN
     • VBysorz... posla ssynom ... 302r, kytr, CN
    • ...nenii wyznawame tie 303r-304v, gltr, CN
    • Alleluya 304v, all, CN
     • Chwalmez wssyckni wesele 304v-305r, allv, CN
    • O kryste wieczny ziwy chlebe 305r-308r, seq, CN
    • At bychom hodnie pamatowaly 308r-308v, seq, CN
    • Teto nediele pamatne od trogicze 309r, sss, CM
     • Ne nediele dessate potrogiczy swate 309r-317v, sss, CN
    • Otce wssemohaucyho pana 318r-322r, cr, CM
    • Otcze wssemohaucyho stworzitele 322r-325r, cr, CM
    • Srdcii czistych Choti kryste 325v-330v, seq, CN
    • Domine rex Deus 331r, re, CN
     • Pane mocny Krali nad krale 331r-331v, re, CN
    • Genž swlažugess 331v-332r, rev, CN
    • Tez za dessť kk libosti 332r, sss, CN
     • Smilug se nad namii pane Gezu 332r-333r, sss, CN
    • Ut Cum sanctis omnibus yako O Swatosti welebna 333r, sss, PN
     • Sewssemii swatymii y s Anděli 333r-333v, sss, CN
   • [Officium aliud] 333v
    • Mnieť gsau gistie prziliss 334r, in, CN
     • Pane Bože zkusyl sy mne 334r-334v, inps, CN
    • Alleluya 334v, all, CN
     • Chwala Bohu wieczna 334v, allv, CN
     • Rzekl sam Pan Geziss krystus 334v-335v, allv, CN
    • Na wsseczku zemi wyssel 335v-336r, off, CN
    • Zagiste prawim wam ze wy 336r, co, CN
    • Slawne pamieti wždycky miegme 337r-339v, seq, CN
    • A swate aposstoly krystowy 340r-341v, seq, CN
   • Introit o poswieczeni chramu 342r
    • Chram židowsky w geruzalemie 342r, in, CN
     • Ani na te huorze ani w geruzalemie 342v, inps, CN
    • Kyrie dnes poswieczeni budiž 342v-343v, kytr, PN
    • Na zemi andiele su zpiwali 343v-346r, gltr, CN
    • Alleluya chwala wieczna bud 346r-346v, all, CN
     • Hlas utiesseny wnitrzniho 346v-347v, allv, CN
    • Chwaliž czyrkew swata 347v-349v, seq, CN
    • Račiž poziehnati ty sam 349v-352v, re, CN
    • Otcze wssemohuczyho nebe y zemie 352v-356r, cr, CM
    • Bozie wieczny wssemohuczy 356r-357r, satr, CM
    • Beranku bozi pane gezissii 357r-358v, agtr, CM
    • Miesto to blahoslawene geruzalem 360r-361v, hy, CN
    • Wssemohuczy pane wotczie 362r-365r, cr, CN
    • Jazyk lidsky pisek morzsky prach 365r-365v, hy, CN
    • Kdo chce s Bohem kralowatii 366r-370r, sss, CN
    • Patrem Czieske 371r, cr, CM
     • Otce wssemohaucyho pana 371r-373r, cr, CN
    • Gine Patrem Czieske 373r, cr, CM
     • Otce wssemohaucyho stworzitele 373r-374v, cr, CM
    • Poczina se proza Czieska welmy pyekna Srdczy 374v, seq, CN
     • Srdcy czistych choti kriste 374v-378r, seq, CN
    • Domine Rex deus abraham Jazykem Czieskym 378r, re, CN
     • Pane mocny Krali nad krale 378r-379r, re, CN
   • [Pro defunctis] 379r
    • Odpoczinuti wieczne racz dati 379r-379v, in, CN
    • Odpoczinuti racziz dati 379v-380v, gr, CN
    • O pane gezu kryste 380v, off, CN
    • Hospodine aby spomohl nam 381r, ant, CN
    • Z radosti me hospodinu 381r, ant, CN
    • Uwierzil sem protož sem mluwil 381r, ps, CN
    • Do domu Boziho 381v, ant, CN
    • Rozweselil sem se z tiech wieczy 381v, ps, CN
    • Lecz ty sam budess pane ostrzihati nas 381v, ant, CN
    • Nebudelit pan wzdielawati 382r, ps, CN
    • Przed oblicziegem tiech wssech 382r, ant, CN
    • Chwaliti tie budu hospodine 382r-382v, ps, CN
    • Nebot gest pewnie utwrdil 382v, ant, CN
    • CHwal geruzaleme pana 382v-383r, ps, CN
    • Zachee rzekl pan Geziss spiessnie 383r-383v, ant, CN
    • Welebii Dusse ma hospodina 383v, ps, CN
    • Prozpiewugme wesele panu 383v, sss, CN
    • Raczis poziehnatii ty sam 384r-384v, re, CN
    • Zachoway a z milosti swe choway 384v-385r, rev, CN
    • Do chramu tohoto Bohem swateho 385r-385v, inv, CN
 • [Kyriale] 386r
  • [Kyrie, gloria] 386r
    • Na nowe leto kyrie 386r, kytr, CN
     • Nowe leto giz dnes poczyname 386r-386v, kytr, CN
    • Na bozy wstaupeni 386v, kytr, CN
     • Dnes na nebe zgewnie ten wstaupil 386v-387r, kytr, CN
    • O swatym dusse 387r, kytr, CN
     • Zawitay k nam swaty Dusse 387r, kytr, CN
    • O bozim tiele 387r, kytr, CN
     • Kyrie swatost welebna 387r-387v, kytr, CN
    • O aposstolech 387v, kytr, CN
     • Hospodine twogi apposstole 387v-388r, kytr, CN
    • O marigi magdalene 388r, kytr, CN
     • Maria magdalena od boha wolena 388r-388v, kytr, CN
    • O poswiczeni 388v, kytr, CN
     • Kyrie dnes poswieczeni budiž 388v-389r, kytr, CN
    • W nediele postni Kyrie 389r, kytr, CN
     • O bozie otczie nerozeny 389r-390v, kytr, CN
  • [Sanctus, agnus dei] 390v
    • Swaty buoh otecz wssemohucy 390v, satr, CN
    • ...te o S ... že ... o aposstol... 391r, sss, CN
     • Kdoz su tito henz letagi iakozto oblak 391r-392r, sss, CN
    • Swati Otecz nass 393r-394r, satr, CM
    • Beranku Buozii pane kryste 394v-395v, agtr, CM
 • [Additamenta] 396r
  • [Officium pro defunctis] 396r
    • Mrtwych pamatka gest nam 396r, in, CN
     • Tobie pane Bozie 396r-396v, inps, CN
    • Ospoczinuti wěczne 396v, in, CN
     • Na tě slussy chwala 396v, inps, CN
    • Pane Bozie smilug se nad namii 396v-397r, kytr, CN
    • Odpoczinutii wěszne sey nam 397r-399v, sss, CN
    • Pane Gezissi kryste 399v-400r, off, CN
    • O pane gezu kryste 400v-401r, off, CN
    • Swaty wotec swaty syn 401r-401v, satr, CN
     • Twe dobroty wssemohaucy 401v-402v, satr, CN
    • Beranku Bozii genž sam 402v-403r, agtr, CN
    • Aniz mame na lydske wymysslenii 403r-403v, ant, CN
    • Na mrtwe pamatugicz sami sebe 403v-404r, ant, CN
    • Zdraw buď krali nebesky 404r-405r, sss, CN
    • Wierzim w boha wotcze wsseho 406v-409r, cr, 2v
    • Wssemohucy a wsseho mocny 410r-412v, satr, 3v
    • Kteražto gest naykrazssi 412v-413r, tr, 3v
     • Požehnany genžs 413v-416r, tr, 3v
    • Očež poslan dokonal když gest 416v-417r, tr, 3v