Manuscript items:

Graduál Krolmusův

 

Praha; Národní muzeum, Knihovna, sign. IV B 9

Rukopis obsahuje: 572 položek.

Ručka ukazuje na místo, kde se skrývá Vámi hledaný text: Vidi aquam. Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
     • [Různé nápisy různých vlastníků: wen. krolmus 1819, B. P. 1569, 1570] op.sup.
    • Kancyonal anno 1556-7 1r
 • [Kyriale] 1r
  • [Kyrie cum gloria] 1r
    • Wssemohucy otcže wiecžny 1r-2v, kytr, CN
    • Magne deus 2v, kytr, CN
     • Hospodine wssemohucy pane 2v-4r, kytr, CN
    • Kyrie fons bonitatis 4r, kytr, CN
     • Pane bože studnice dobroty 4r-6v, kytr, cm
    • Slawa buď na wysostech bohu 6v-8r, gl, CN
    • Kyrie welikonocžniie 8r, kytr, CN
     • Hospodine stworziteli wsseho swieta 8r-9r, kytr, CN
    • Druhé kyrie welikonocžnii 9r, kytr, CN
     • Pane nass switiezyl za nas nad smrtí syn twuy 9r-11v, kytr, CN
    • Paskale 11v, gl, CN
     • Slawa buď na wysostech bohu 11v-13r, gl, CN
    • O pannie marygi w adwent y gindy 13r, kytr, CN
     • Dnes pocžatek nasseho spasenii 13r-15r, kytr, CN
    • Kyrie angelorum domina pod tuž notu 15r, kytr, cm
     • Hospodine pane wssemohucy 15r-17r, kytr, CN
    • Slawa buď na wysostech bohu 17r-19v, gltr, CN
    • O aposstolych 19v, kytr, CN
     • Hospodine wssemohucy 19v, kytr, CN
     • [Vacuum] 20r, vac, SN
    • [Rce]mež spolu amen 20v, gl, CN
    • Epitaphus s. martyr. magistr ioannes hus [...] 20v
    • [K epifanii] 21r, kytr, ni
     • Kyrye dnes trzij zemskij krali 21r, kytr, CN
    • A na zemi pokoy 21r-22v, gltr, CN
    • Postnii kyrie toto gest 23r, kytr, CN
     • O bože otcže nerozeny krali 23r-23v, kytr, CN
    • W smrtedlnu nedieli 23v, kytr, CN
     • Když se gežíss k smrti přibližowal 23v-24v, kytr, CN
    • O swatem mistru janowi z husynce 25r, kytr, CN
     • [In margine] o swatém mistru jeronomi z husynce 25r, kytr, CN
    • Kyrie hod slawny pamatugem 25r-27r, kytr, CN
    • O zwiestowanij pannie marigi 27r, kytr, ni
     • Kyrie otcže nebesky dals z welike lasky 27r, kytr, CN
    • O božim narozenij 27v, kytr, ni
     • Kyrie narozenii božiiho dočzkawsse 27v, kytr, CN
    • O nowem letu 27v, kytr, sn
     • Nowe léto giž dnes pocžíname 27v, kytr, CN
    • Na božii krztieniie 28r, kytr, sn
     • Kyrie dnes trzii krali 28r, kytr, CN
    • O nanebewstupenii pana christa 28r, kytr, sn
     • Dnes na nebe zgewnie ten wstupil 28r-28v, kytr, CN
    • De corpore christi 28v, kytr, sn
     • Kyrie magne deus quando placet 28v, kytr, CN
     • To z wijry wyznawáme 28v, kytr, CN
    • Zawítay k nam swaty dusse 29r, kytr, ni
    • Kyrie swatost welebná w prawdie božstwij plná 29r-30r, kytr, ni
    • Kyrie slawnost radostná krztitele božieho narozenii jana swateho eleyson 30r-31r, kytr, ni
    • O apposstolych 31r, kytr, ni
     • Hospodine twogi apposstolee 31r-31v, kytr, CN
    • Marya magdalena od boha wolena 32r-32v, kytr, CN
    • Welikonocžnije 32v, kytr, ni
     • Otcže welebnosti wiecžné 32v-33r, kytr, CN
    • O wssech swatych 33r, kytr, ni
     • Hospodine genžs wssech swatych koruna 33r-34r, kytr, CN
    • O poswiieczenii 34r, kytr, ni
     • Kyrie ... poswijcenij budiž obnowen 34r-34v, kytr, CN
     • Konec kyrie o poswijcenij 35r, kytr, CN
    • [Vacuum] 35v, vac, SN
  • [Sanctus et Agnus dei] 36r
    • Wssemohucy stworziteli 36r-37r, satr, cm
    • Beranku božii 37r-37v, ag, CN
    • Ginee agnus tu druhe 37v, ag, CN
     • Beranku božii 37v-38r, ag, CN
    • Ad placitum gine sanctus 38r, satr, CN
     • Stworziteli otcže bože 38r-38v, satr, CN
    • Beranku božii 39r-39v, agtr, CN
    • Sanctus quando placet 39v, satr, CN
     • Každy duch chwal boha wssemohucyho 39v-41v, satr, CN
    • Sanctus angelicum 41v, satr, CN
     • Wssemohucy stworziteli 41v-43r, satr, CN
    • Gine angelicum sanctus 43r, satr, CN
     • Swaty swaty swaty 43r-44r, satr, CN
     • Na predepsane sanctus troff 44r, satr, cm
     • Buoh otecz mocny od wiecžnosti 44r-45r, satr, CN
     • Osanna na prwnii sanctus troff gest tuto 45r, satr, CN
     • O milostiwy spasyteli andielowe w nebi 45r, satr, CN
     • Druhe sanctus 45v, satr, CN
     • Zskutkuow geho a zdiwuow chwalece swaty 45v, satr, CN
     • Trzetij sanctus 45v, satr, CN
     • Nesmírné trogicy božské 45v, satr, CN
     • Osanna 45v, satr, CN
     • Andielee y archandielee 45v, satr, CN
     • Osanna druhe 46r, satr, CN
     • Tobie cžest y chwala 46r, satr, CN
    • Mozny buoh otecz swaty 46r-48r, satr, 2v
     • Mudrosti nestworzena 48v-50v, satr, 2v
    • Scolasticum 51r, satr, CN
     • Stworziteli otcže swaty 51r-51v, satr, CN
    • Beranku božii 51v-52r, agtr, CN
    • Postnii 52v, satr, CN
     • Swaty buoh otec 52v-53r, satr, CN
    • Beranku božii 53v, agtr, CN
    • Stworziteli otcže bože 54r-54v, satr, CN
    • Beranku božii 55r-55v, agtr, CN
    • Swaty otcže nass 55v, satr, CN
     • Otce welebné božské swatistí 56r, satr, sn
     • Druhé sanctus 56r, satr, sn
     • Swatý synu božii 56r-56v, satr, CN
     • Swaty dusse kteryž 56v-57r, satr, CN
    • Dominus deus hospodin pan 57r-58r, satr, CN
     • Trzi osoby ale geden sy pan buoh 58r, satr, CN
    • Swaty bože otcže 58v-59v, satr, CN
     • Plna su nebesa 59v, satr, CN
     • O kterak gest zwelebeno gmeno geho przedrahé 59v, satr, CN
     • Leta mcvii z rozkazanie hierarže zigmunda a legatuow galilegských w tomto kostele hlasseno český latine uhersky a niemecky že czechowé a morawane tielo božie a krew pod dwogi zpuosobu pržigimagicz gsu wierni kržestané a prawi synowé czierkwe 59v, satr, sn
  • [Patriamina] 60r
    • Solemne patrem 60r, crb, cm
     • Otcze wssemohucýho 60r-61r, crb, CM
    • Otce wssemohuczyho 61r-63r, crb, cm
     • Sicut krali slawny 63r, crb, CN
    • Stworzitele nebe y zemie 63v-65v, crb, cm
    • Otce wssemohuczyho 66r-67v, crb, cm
    • Dominikalnij 67v, cr, CM
     • Otce wssemohuczyho 67v-69v, cr, CM
    • Otce wssudy przytomneho 69v, cr, CM
 • [Graduale] 70r
  • [Tempore nativitatis] 70r
   • [Nativitatis domini] 70r
    • Krystus narodil se gest nam 70r, inv, CN
     • Podte a klanieyme se 70r, inv, CN
     • Podte klanieyme se hospodinu 70r-72r, inv, CN
     • Podte klanieyme se hospodinu 72r-73v, inv, CN
  • [Tempore adventus] 74r
   • [Antifony času adventního] 74r
    • Hospodin rzekl gest ke mnie 74r, ant, CN
    • Jakozto zenijch wychazy 74r, ant, CN
    • Rozlita gest milost we rtech twych 74r, ant, CN
    • Slowo tielo ucžinieno 74r-74v, ant, CN
    • A na poczatku bijesse slowo a slowo bijesse v boha 74v, ant, CN
    • S tebu poczatek hospodine 74v-75r, ant, CN
    • Rzekl pan panu memu 75r, ps, NI
     • Primi toni 75r, ps, CN
    • Wykupenij poslal gest hospodin 75r, ant, CN
    • Wyznawati se 75r, ps, NI
     • Septimi toni 75r, ps, CN
    • Wysslo gest gistie w temnostech swietlo 75r-75v, ant, CN
    • Blahoslaweny muž 75v, ps, NI
     • Septimi toni 75v, ps, CN
    • U hospodina gestit milosrdenstwij 75v, ant, CN
    • Z hlubokosti wolal sem 75v, ps, NI
     • Quarti toni 75v, ps, CN
    • Ay z plodu hrzicha tweho 75v, ant, CN
    • Rozpomen se pane 75v, ps, NI
     • Quinti toni 75v, ps, CN
    • Na magnifficat antiffona 75v, ant, CN
     • Dnessnij den krystus narodil se gest 75v-76r, ant, CN
    • Welebij dusse ma hospodina 76r, mg, NI
    • Tie boha chwalíme 76r-79v, hy, CN
   • Antyffony o pannie marygi czasu adwentnijeho 79v
    • Ay ty poczness a porodiss syna 79v, ant, CN
    • Zdrawa marya milosti plna 79v-80r, ant, CN
    • Raduy se czista panno marya 80r-81r, ant, CN
   • [Officium tempore adventus] 81r
    • Introit rorate celi desuper 81r, in, CN
     • Prorok swaty yzayass 81r-81v, in, CN
    • Mnozý zprawedliwíj 81v-82r, in, CN
    • Swata trogice buoh wssemohuczy 82r-82v, gr, CN
    • On syn bozij tak wyssed z naywyssýeho nebe 82v-83v, seq, CN
    • Alleluia 83v, all, CN
     • Otczy nepřemozene mocy y synu nestižene múdrosti 83v, all, CN
     • Zdawna prorokowe swieti ohlassowalisu 83v, all, CN
   • [Prosae] 84r
    • Z nebeské wysosti nesmírne milosti 84r-86r, seq, CN
    • Gina proza 86r, seq, CN
     • Pan buoh wssemohucy 86r-87v, seq, CN
    • Gežiissy krali milostiwy 88r-91r, seq, CN
    • Gina proza w adwent 91r, seq, CN
     • Poslal búh s nebe od sebe andiela 91r-92r, seq, CN
    • Ave preclara maria 92r, seq, CN
     • Zdrawa przeyasna hwiezdo morzská 92r-95v, seq, CN
    • Area virga 95v, seq, CN
     • Z prutu vschleho prwníj matky ewy 95v-98v, seq, CN
  • [Tempore nativitatis] 99r
   • [Ad missam in nocte] 99r
    • Hospodin wecze ke mnie 99r, in, CN
    • Alleluya 99r-99v, all, CN
     • Hospodin wece ke mnie 99v, all, CN
    • Kyrie paschale 99v, kytr, sn
   • Na druhe mssy na božije narozenije 99v
    • Swietlo zastkwij se dnessni den 99v-100r, in, CN
    • Alleluya 100r-100v, all, CN
     • Hospodin kralowal gest 100v, all, CN
   • [In summa missa] 100v
    • Dietie narodilo se gest nam 101r-101v, in, CN
    • Tento gest den slitowanij božijho 101v-103r, gr, CN
    • Alleluya 103r-104r, all, CN
     • Tento den poswatny 104r, all, CN
    • Dijky nynij wzdawayme 104r-104v, seq, CN
    • O božiem narozenij 104v, seq, CN
     • Buď chwala bohu otcy 104v-107r, seq, CN
   • O swatem stiepanu msse 107r
    • Zagiste sedijchu kníjžata 107r-107v, in, CN
    • Alleluya 107v-108r, all, CN
     • Widím nebesa otewrzína 108r, all, CN
   • O swatem janu milacžku božím 108r
    • W prostrzedku zboru otewrzel gest vsta geho 108r-108v, in, CN
    • Alleluya 108v-109r, all, CN
     • Totoť gest ucžedlnik ten 109r, all, CN
   • Na mladiatka 109r
    • Z ust malych nemluwníatek bože 109r, in, CN
    • Pane gezu kryste synu panny cžiste 109v-111v, seq, CN
   • O božim krztienij 111v
    • Ey toť przisstije gest panugiczij pan 111v-112r, in, CN
    • Alleluya 112r-112v, all, CN
     • Widieli gsme hwiezdu geho 112v, all, CN
    • Pana krysta swatky wssecko krzestianstwo 112v-115v, seq, CN
    • Comunio wo mladiatkach 115v, co, CN
     • Hlas na wysosti slyssan 115v, co, CN
   • O hromnicych 116r
    • Przyiali sme bože milosrdenstwij twe 116r-116v, in, CN
    • Gradual w dewietnik 116v, gr, CN
     • Prziyali sme bože milosrdenstwi twe 116v-117r, gr, CN
    • Alleluya 117r-117v, all, CN
     • Otcy neprzemožené mocy 117v, all, CN
     • Po porodu panno neposskwrniena sy zústala 117v, all, CN
    • Wesele welmi raduy se 117v-119v, seq, CN
    • Rozlita gest milost w vstech twych 119v-120r, off, CN
    • Odpowied prziyal gest symeon 120r, co, CN
    • Otce wssudy przytomneho 120r-123v, cr, cm
  • [Tempore quadragesime] 123v
   • Dominica prima 123v
    • Invocavit me 123v, in, CN
     • Wziwal gest mie a ya vslyssim geho 123v-124r, in, CN
    • Andieluom swym przikazal o tobie 124r-124v, gr, CN
    • Ktož obywa w pomocy naywyssijho 124v-126r, trc, CN
   • Dominica reminiscere 126r
    • Rozpomeň se na milostiwosti twe hospodine 126r-126v, in, CN
    • Zamutkowe srdce meho rozmohli gse 126v-127r, gr, CN
    • Rzekl gest hospodin 127r-128r, trc, CN
   • Dominica tertia 128r
    • Oculi mei semper 128r, in, CN
     • Očzi mee wzdyczky k hospodinu 128r-128v, in, CN
    • Powstaniž hospodine 128v-129v, gr, CN
    • K tobie sem pozdwíhl ocžij mych 129v-130v, trc, CN
   • Dominica letare jherusalem 130v
    • Weseliž se geruzaleme 130v-131r, in, CN
    • Weselil sem se z tiech wiecy 131r-131v, gr, CN
    • Ktož douffagij w pana boha 131v-132v, trc, CN
   • Dominica judica 132v
    • Sudiž mie hospodine 132v-133r, in, CN
    • Wyswoboď mie hospodine 133r-133v, gr, CN
    • Cžasto gsu wyboyowali mie od mladosti 133v-134v, gr, CN
   • Dominica in palmis 134v
    • Domine ne longe 134v, in, CN
     • Hospodine nedaleko ucžín pomoczy twe 134v-135r, in, CN
    • Uchopil gsy ruku 135r-136r, gr, CN
    • Bože muoy bože muoy wzhledníž na mie 136r-137r, trc, CN
    • Regina celi 137r, ant, CN
     • Kralowno nebeska y panii přeslawna 137r-138v, ant, CN
  • [Tempore paschali] 139r
    • Vidi aquam 139r, ant, CN
     • Wjdiel sem krew a wodu 139r-139v, ant, CN
    • Gistieť gisti wstal iakoz gest powědiel pan 139v, inv, CN
    • [Cum rex gloriae christus] 140r, hy, CN
     • Když kral slawnosti a wssíje swietlosti 140r-142r, ant, CN
    • Salve ffesta die toto venera 142r, hy, CN
     • Zdraw buď swatecžní a slawny dni 142r-143r, hy, CN
    • Sedit angelus 143r, re, CN
     • Sediel gest andiel v hrobu 143r-144v, re, CN
     • Nam neday toho pan buoh bychom se cžim ginym chlubili 145r-145v, re, CN
    • Krystus hospodin vcžínien gest pro nas 145v-146v, ant, CN
    • Qua ese ista quae ascendit per desertum 147r-147v, ant, CN
    • Chwalu wzdawayte panu bohu 148r, ant, CN
   • [Officium pasche] 148r
    • Wstal gsem z mrtwych 148v-149r, in, CN
    • Syn božij vmrzew z mrtwych wstal 149r-149v, gr, CN
    • Alleluya 150r-150v, all, CN
     • Swatkowe se nam sktwiegi iasnie welikonocžnij 150v, all, CN
     • Beranek nass welikonocžni 150v, all, CN
    • Alleluya 151r-151v, all, CN
     • Každá dusse wierna welebiti má otce nebeskeho 151v, all, CN
     • Radugmež gíž wssickní wespolek 151v, all, CN
   • [Ascensionis] 151v
    • Mužie gallileyssti 152r, in, CN
    • Wssickníi narodowe plesayte 152v, gr, CN
    • Alleluya 152v, all, CN
     • Wstupil gesti buoh v weselem zpiewanii 152v-153r, all, CN
  • [Per annum] 153r
   • [De spiritu sancto] 153r
    • Duch panie naplnil gest okrsslek zemsky 153r-153v, in, CN
    • Alleluia 153v, all, CN
     • Mocny wssemo 153v, all, CN
   • O swatem duchu 154r
    • Duch božíj bohu otcy y synu rowny 154r-154v, in, CN
    • Alleluya 155r, all, CN
     • Mocy wssemohucy pane 155r, all, CN
     • Zawítay swaty dusse 155r, all, CN
    • Alleluya 155v, all, CN
     • Každa dusse wierna chwal míleho swateho ducha 155v, all, CN
   • [De s. Trinitate] 155v
    • Požehnana buď swáta trogice 156r-156v, in, CN
    • Alleluya 156v, all, CN
     • Chwalmež boha mocneho 156v, all, CN
    • Alleluya 157r-157v, all, CN
     • Požehnany a wssii chwaly hodny 157v, all, CN
   • [De corpore Christi] 157v
    • Nakrmil gest ge z bieli pssenícžne 158r-158v, in, CN
    • Alleluya 158v-159v, all, CN
     • O gežíjssi pane a pastyrzi dobry 159v, all, CN
   • Za dussicžky msse 159v
     • Requiem 159v
    • Odpocžínutíj wíecžne 159v-160r, in, CN
    • Pane smilug se 160r-160v, ky, CN
    • Odpocžínutíje wíecžné 160v-161v, gr, CN
    • Pane gezu kryste krali slawy 161v-162r, off, CN
    • Swaty swaty swaty 162v, sa, CN
    • Twé dobroty prosyme 162v-163r, co, CN
     • [In margine] tielo a krew 163r, w, CN
    • Beranku božii 163r-163v, ag, CN
     • [In margine] dwakrat zpieway 163v, ag, CN
    • Lux eterna 163v, re, CN
     • Swietlo wieczne 163v, re, CN
  • [Proprium sanctorum] 164r
   • O swatem jánu krztiteli 164r
    • Z žiwota matky mé 164r-164v, in, CN
    • Swateho jana krztítele krystowa 165r-167r, seq, CN
    • Alleluya 167r-167v, all, CN
     • Wssíj welebné trogicy budíž wíecžna chwala 167v, all, CN
     • Zacharyass swaty naplnien gsa duchem 167v, all, CN
   • O swatem petru 168r
    • Nynij wííem gistie že gest poslal hospodin angela 168r, in, CN
    • Alleluya 168r-169r, all, CN
     • Ty gsy petr a na tee skale 169r, all, CN
     • Blahoslaweny sy ssymone petrze 169r, all, CN
    • Swateho petra a pawla dnes cztíj hod cyrkew swatá 169r-170r, seq, CN
   • Na den upálenj jana husa 170v
    • Radugme se wssiczkni w hospodinu 170v-171r, in, CN
    • Alleluya 171r-171v, all, CN
     • Dnes gest hod pamatny mistra jana z husynce a jeronyma knieze michala y wssech kterziž su pro krysta trpieli 171v, all, CN
    • Pamatugmež radostníe tento den zpííwagíce 172r-175v, seq, CN
  • [Commune sanctorum] 175v
   • O swatych aposstolych officium 175v
    • Mnieť zagisté przieliss w pocztiwostí gsu 175v-176r, in, CN
    • Alleluya 176r-176v, all, CN
     • We wssiczku zemi wyssel zwuk 176v, all, CN
    • O krzestíané chwalmež boha kteryž moha 176v-180v, seq, CN
    • O aposstolych swatych 180v, seq, CN
     • Když swrchowana zpiewanij pro zwuk take zemské 180v-182v, seq, CN
    • O mucžedlnicych swatych 182v, seq, CN
     • O blahoslaweny hod dnessni 182v-184v, seq, CN
    • O wyznawacžích 184v, seq, CN
     • Nuž spasytele chwalmy po kornu ho myslí 184v-187r, seq, CN
   • O poswííeceníí 187r
    • Pržehrozne gest míjesto toto 187r-187v, in, CN
    • Alleluya 187v-188v, all, CN
     • Chwalmež wssiczkni boha 188v, all, CN
     • Hlas radostny gednostayny 188v, all, CN
    • Chwaliž cyrkew swata matka 188v-190r, seq, CN
    • Nastawa den milostiwy 190r-192r, seq, CN
  • [Proprium sanctorum] 192r
   • De assumcione gloriose virginis marie 192r
    • Radugme se wssiczkni w hospodinu 192r-192v, in, CN
    • Radugme se wssiczkni aby to bylo wzdyczky 192v-193v, in, CN
     • Nativitatis marie 193v, in, CN
     • Narozena sy panno marya na radost lidem 193v, in, CN
     • Wisitationis 193v, in, CN
     • Pro twe nawsstíweníj 193v-194r, in, CN
     • Magdalene 194r, in, CN
     • Odpausstíegíť se gíj hrzíchowe 194r, in, CN
     • De virginibus 194r, in, CN
     • Wyrzklo srdce mee slowo dobré 194r, in, CN
     • Katherine 194r, in, CN
     • Radug se newiesto božíj 194r, in, CN
     • Narozeníí panny marye 194v, in, CN
    • Alleluya 194v-195v, all, CN
     • Každa dusse chwalítí ma boha 195v, all, CN
     • Panna cžista matka swata marya 195v, all, CN
    • Alleluya 195v-196r, all, CN
     • O marya swietla ruože z tebe wysslo rayské 196r, all, CN
    • O narozeni panny marie matky božíj 196v, all, CN
     • Alleluya bohu otcy wssemohucymu 196v-197v, all, CN
     • Narozeníj wssudy pokrzestíanstwu 197v, all, CN
    • O swate marigi magdalenie 197v, all, CN
     • Alleluya chwalmež wssiczkni 197v-198v, all, CN
     • Marya magdalena tať gest pana 198v, all, CN
    • Druhe alleluia 198v, all, CN
     • Alleluya 198v-199r, all, CN
     • Marya to gest ta žena 199r, all, CN
  • [Prosae] 199r
   • [De beata virgine] 199r
    • Prosa o wzetij panny marie na nebe 199r, seq, CN
     • Radugi se andielsstíj kuorowé 199r-201v, seq, CN
    • O narozenij panny marie 201v, seq, CN
     • Z rodu marya kralowskeho 201v-203r, seq, CN
    • Stasse matka žalostiwa 203r-205r, seq, CN
    • Slowo dobré a przesladké od boha 205r-206v, seq, CN
    • O swaté katherzinie pannie 206v, seq, CN
     • Welmi swatee katherziny panny cžísté hod pamatugme 206v-208v, seq, CN
    • Hospodine wssemohucy 208v-211r, seq, CN
    • Antiffona miserere 211r, ant, CN
     • Smilug se nad nami 211r-211v, ant, CN
   • [Paschalis] 211v
    • Nyž welikonocžní chwalu krzestiané 212r-212v, seq, CN
    • Otce wssemohuczyho 212v-214v, seq, CN
    • Bohu otcy y synu y milemu swatemu duchu 215r-216v, seq, CN
    • Dnessnijho dne pan krystus wssemohucy 217r-219r, seq, CN
   • [Per annum] 219r
    • Prosa o swatem duchu 219r, seq, CN
     • Zawítay swaty dusse 219r-220v, seq, CN
    • Prosa druha o swatem duchu 220v, seq, CN
     • Swateho ducha milost racž s nami byti 220v-223v, seq, CN
    • Prosa o welebné trogicy swaté 223v, seq, CN
     • Požehnáná wzdy buď swata trogíce 223v-226r, seq, CN
    • Gina o teež slawnosti 226r, seq, CN
     • Wzdayme cžest chwalu bohu 226r-228r, seq, CN
    • O božim tiele prosa 228r, seq, CN
     • Chwaliž dusse spasytele 228r-232v, seq, CN
    • Prosa o swate marzi magdalenie 232v, seq, CN
     • Chwala buď tubie kryste stworziteli wykupiteli y spasyteli 232v-236r, seq, CN
  • [Proprium sanctorum] 236r
   • Introit o swatem waczlawu 236r
    • W syle nesmiirné hospodine 236r-236v, in, CN
    • Alleluya 236v-237r, all, CN
     • Blahoslawený gsy božíj muczedlnícže 237r, all, CN
    • Prosa o swatem waczlawu 237r, seq, CN
     • Kryste tweho staleho rytírze 237r-238v, seq, CN
   • O wisnawaczých 238v
    • Ustawil gest hospodín wyznawacži 238v-239r, in, CN
    • Usta sprawedliweho budau mysliti mudrost 239r-239v, gr, CN
    • Alleluya 239v-240r, all, CN
     • Ey toť kniez weliky 240r, all, CN
    • Alleluya 240r, all, CN
     • Tento swaty gest kteryz před bohem 240r, all, CN
    • Alleluya 240r-240v, all, CN
     • Weselte se a radugte se 240v, all, CN
    • Alle[luya] 240v, all, CN
    • Weseliti se bude sprawedliwy 241r, all, CN
   • Prosa o wssech swatych se zpííwa 241r, seq, CN
     • Wssiczkni swieti seraffín 241r-242v, seq, CN
  • [Varia] 243r
   • [Vesperae] 243r
    • Rzekl gest hospodin 243r, ant, CN
    • Rzekl pan panu memu 243r, ps, CN
    • Wíernať wsseczka przikazani geho 243v, ant, CN
    • Chwaliti tie budu hospodine 243v-244r, ps, CN
    • W przikazani geho chtiw budu 244r, ant, CN
    • Blahoslaweny muz kterýz se bogí pana 244r, ps, CN
    • Magistri johannis hus 244v
    • Pange lingua gloriosi 244v, hy, sn
    • Lucis creator optime 245r, hy, sn
    • Berhinkowa nota obecnj 245r
     • W niemž gest gen odpocziwati 245r
    • Epitaph. j. marty. mag. joan. hus 245r
    • Swietlo uprzimým 245v, ps, sn
    • Buď gmeno panie pochwaleno 245v, ant, CN
    • Chwaltež dietky hospodina 245v-246r, ps, CN
    • Duom yakobuow z lidu 246r, ant, CN
    • Wychodu izrahele z egipta 246r-247r, ps, CN
    • Rozpomen se pane na dawida 247r-247v, ps, sn
    • Blahoslaweny muž kterýž neodssel w radě newierných 247v-248r, ps, sn
    • Hospodine procž gsu rozmnoženíj 248r, ps, sn
    • Z hlubokosti wolal gsem 248r-248v, ps, sn
    • Chwalte hospodina neb gest dobra chwala 248v-249r, ps, sn
    • Chwal geruzaleme pana 249r-249v, ps, sn
    • Chwalte hospodina wssiczkni narodowee 249v, ps, sn
    • Mag. joan. hus funerale 249v
    • Procz gsu prchali narodowe 250r-250v, ps, sn
    • Nebesa wyprawugij chwalu bozie 250v-251v, ps, sn
    • Wyrzklo srdce me slowo dobre 251v-253r, ps, sn
   • Nesspor za dussyczky poczýna se tuto 253r
    • Libitiť se budu hospodine w kralowaníj žiwých 253r, ant, CN
    • Milowal gsem že vslyssý pan hlas 253r-253v, ps, CN
    • Bieda mnie nebo bydlo me 253v, ant, CN
    • K hospodinu když gsem se rmutil 253v-254r, ps, CN
    • Hospodin ostrzieha tebe ode wseho zleho 254r, ant, CN
    • Pozdwihl gsem ocžij mých 254r, ps, CN
    • Acž neprawosti zachowawati budess 254v, ant, CN
    • Z hlubokosti wolal gsem 254v, ps, TI
    • A dilý ruku twu hospodine nepohrzey 254v, ant, CN
    • Chwaliti tie budu hospodine 254v-255r, ps, CN
    • Slyssal sem hlas z nebe 255r, w, sn
    • Wsseczko co da mi otecz 255r-255v, ant, CN
    • Welebii dusse ma hospodina 255v, mg, CN
    • Kyryeleyson 255v, ky, TI
     • Kryste smiluy se nad nami 255v, ky, CN
    • Otče náš. ale zbaw nas od zleho 255v, or, TI
    • Pane newstupuy w sud s služebníkem 255v, w, sn
    • Veni redemptor gencium 256r, hy, sn
     • Przid wykupiteli lidsky 256r, hy, CN
    • A solis ortu 256v, hy, sn
    • De nativitate christi 256v, hy, CN
     • Od wychodu sluneczneho 256v, hy, CN
    • Raduy se rzíjsse nebeska 257r-257v, ca, sn
  • [Cantiones variae] 257v
    • O poswííeceníí 257v, ca, CN
     • Chwalmež nyní boha sweho 257v-258v, ca, sn
    • Zacheus na drzewo wstupil 258v, ca, sn
    • Co zachyassek 258v
    • Corus noue gerusalem 259r, hy, CN
     • Zborowe noweho geruzalema 259r, hy, CN
    • Epitaphium ioannis žiščce aquitis bohemia [...] hic ego žiška [...] elaboret mathias fluecius illiricus. descripsit wenc. krolmus bohemus 259v-260r
    • Propasti pekelne 260v-261r, hy, CN
  • [Varia: hymny, antifony, cantia] 261r
    • Responsor o wzkrzissenij bozijm 261r, re, CN
     • Surexit cristus 261r, re, CN
     • Wstal gesti krystus 261r-261v, re, CN
    • Gdiete po okrsslku wsseho swieta 261v-262r, re, CN
    • Ukazali gsu se apposstoluom rozdielení yazykowe 262r-262v, re, CN
    • Hod slawný nynícý 263r, ca, CN
    • Funerale mag. hyeronymi pragensis [...] rubigal. panon. 263v
    • [Verše] 264r
     • [...] nad hospodine yakozto [...] 264r
    • Epitaphium v. mar. hieronymi pragen. [...] w krolmus descripsi 264r
    • Veni creator spiritus 264v, hy, CN
     • Przidiz stworziteli dusse swatý 264v-265r, hy, CN
    • Antifona ad magnificat 265r, ant, CN
     • Hodie completi sunt 265r, ant, CN
     • Dnessnij den naplnili su se dnowe 265r-265v, ant, CN
    • Swrchowane a slawne trogiczy gednomu bohu 265v-266r, re, CN
    • O swietlo trogice swate 266r-266v, ca, CN
    • Czlowiek geden ucžinil gest weczerzi weliku 267r-267v, re, CN
    • Zpieway yazyk tee taynosti 267v-268r, hy, CN
    • Swatych zasluzenij slawnee 268v-269r, hy, CN
    • Tato ymna o muczedlniczych bozijch pod tauz notu yako swrchnii zpiewa se 269r, hy, sn
     • Swatych muczedlnikuow 269r-269v, hy, CN
    • Piesniczka o swatych 269v, ca, sn
     • S swatymi se raduyme 269v, ca, CN
  • [Cantiones duorum vocum, trium vocum] 270r
    • O przediwne rozeni krystowo 270r-271r, ca, 2v
     • Splnilo se pismo swate 271r, ca, 2v
    • Raduyme se 271v-273r, ca, 2v
    • Wssiczkni wesele chwalte 273v-274r, ca, 2v
     • Zaczniem nowa zpijwanij 274r, ca, 2v
    • O przediwnu wiecz slysste 274v-275r, ca, 2v
    • Nowa radost kazdemu przissla 275v-276r, ca, 3v
    • Zpiway kazdý wesele 276v-277r, ca, 3v
    • Giz weliku radosti wsse stworzeni 277v-278v, ca, 2v
    • Wesele nyni kazdy kuor 279r, ca, 3v
    • Wstupil pan krystus na nebe 279v-280r, ca, 3v
    • Radostnie wssickni zpiwayme 280v-281v, ca, 2v
    • Zdrawa plna milosti 281v-283r, ca, 2v
    • Przysslot nam vtiessenij 283v-284r, ca, 2v
     • Z dawidowa rodu przysslo 284r, ca, 2v
    • Naymoczneyssyho krale 284v, ca, 2v
    • O smrti pod notu obecnii yako: zdrawa genz sy pozdrawena 285r, ca, sn
     • Natot gest nam wzdy przigiti 285r, ca, CN
    • Pane buozie dey swobodu wssem 285v, ca, sn
    • Spiwa se yako: widim ranu z wysosti 285v, ca, sn
     • My nynij czias kagiczy 285v-286r, ca, CN
    • Hymnus rythmicus in die ioannis hus [...] martyris 286r, hy, sn
     • Pange lingua gloriosi 286r, hy, CN
   • [Cantiones polyphonicae, additamenta] 286r
    • Stala se gest wiecz diwna 286v-287r, ca, 2v
    • Prosa nativitatis sociorum 287v-288r, ca, 3v
     • Dijky wssyczknij a to wzdyczky 288r, ca, CN
    • Pan nass gežijss 288v-289r, ca, 3v
     • Zdawna prorokowe prorokowalj 289r, ca, 3v
     • Trzy kralowe ptali su se 289r, ca, 3v
    • W den sudný 289v, ca, sn
    • Otcze pana wssemohuczýho 290r, ca, 3v
    • Krystus syn božij 290v, ca, 3v
     • [Vacuum] 291r, vac, SN
    • Wesel se wesskeren zbor 291v-292v, ca, 2v
    • Předijwne rozeni krystowo 293r-294r, ca, 2v
     • Splnijlo se pijsmo swate 294r, ca, 2v
    • Stupet primo geniti natura 294v-295r, ca, 2v
    • Porodila nowe a nowe a nowe 295v, ca, 2v
    • Stala se gest wiecz diwna 296r, ca, 2v
    • Alleluia panna syna porodila 296v-297r, ca, 4v
    • Od pocziatku swieta dobrotu 297v-299r, ca, 2v
    • Pochwalmež pana boha 299v, ca, na
     • [Vacuum] 300r, vac, SN
    • Sanctus 300v-301r, sa, 4v
     • [Vacuum] 301v, vac, SN
     • [Obrázek jelena] 302r, vac, SN
     • [Různé nápisy] 302v, vac, SN
     • 1558 feciis iohannus [obrázek myslivce se psem]. Wawra z motossina op.inf., vac, SN