Manuscript items:

Cantionale (Druhý díl chval božských)

 

Praha; Národní muzeum, Knihovna, sign. I A 15

Rukopis obsahuje: 424 položek.

Seznam užívaných zkratek
 • [Front matters]
   • 1587 op.sup.
    • [Vacua] 1r-4r, vac, SN
    • [Insignia veteris urbis pragensis] 4v
   • [In margine] conventus sancti michaelis archangeli veterae pragae ord. servorum bmae mariae virginis liber prohibitus B100 1. classis 5r
 • Píjsně o slawnem wzkříssení pana krysta 5r
    • Utiessený nam den nastal 5r-6v, ca, cm
    • Giná o wzkrzíssení pana krysta 6v, ca, cm
     • Buoh náss wssemohúcý 6v-8r, ca, CN
    • Tauž notau 8r, ca, NI
     • Krystowo wzkrzíssení 8r-8v, ca, CN
    • Jako: utěssený nam den nastal 8v, ca, NI
     • Utiessený nam hod nastal 9r, ca, CN
    • Jako: bůh wssemohúcý 9r, ca, NI
     • Bože wssemohúcý otče náss 9r-11r, ca, CN
    • Jako: swítězyl milý syn boží 11r, ca, cm
     • Proroctwí giž naplněno 11r-13r, ca, CN
    • Krystus bůh wssemohúcý 13r-14r, ca, cm
    • Zpíwá se yako: hoc festum 14r, ca, cm
     • Wzkrzíssení spasytele swého 14r-15v, ca, CN
    • Gednostaynau notau zpíway 15v, ca, NI
     • Krále nebeského pána chwál 15v-16v, ca, CN
    • Giná przedse tauž notau 16v, ca, NI
     • Giž se wssecko wyplnilo 17r-26v, ca, CN
    • Resurgenti nazareno 26v, ca, cm
     • Krystus gežíss nazaretský 26v-28v, ca, CN
    • Giná píseň: zpíwá se tauž notau 28v, ca, NI
     • Radugíc se krystu pánu 28v-29r, ca, CN
    • Weselýť nám den nastal 29r-30r, ca, cm
    • Taž nota 30r, ca, NI
     • Radostně boha chwalme 30r-31v, ca, CN
    • Wstalť gest krystus z mrtwých král 31v-32v, ca, cm
    • Giná takowá, tauž notau 32v, ca, NI
     • Tiess se srdce čzlowieka 32v-33v, ca, CN
    • Gezu kryste wykupiteli 33v-34v, ca, cm
    • Tauž notau zpíway 34v, ca, NI
     • Wotce syna y ducha swatého 35r-35v, ca, CN
    • Giná jako: surrexit christus dominus 35v, ca, cm
     • Trzetího dne wstal stworzitel 35v-37r, ca, CN
    • Giná píseň o zmrtwých wstání syna božího, zpíwá se jako: octo syllabarum 37r, ca, cm
     • Prozpěwugmež wssickni nyní 37v-39v, ca, CN
    • Leto chwíle této weselé 39v-41r, ca, cm
    • Zpíwag tauž notau przedse 41r, ca, NI
     • Tento čzas naněyssi 41r-42v, ca, CN
    • Próza swěta giž obnowení w píseň obrácena, jako: krystus bůh wssemohucy 42v, ca, NI
     • Swieta giž obnowení 42v-44r, ca, CN
    • Místo s... jako: angeli et archangeli 44r, ca, CN
     • Spasytel náss krystus milý 44r-45v, ca, CN
    • Spasytel náss pán bůh 45v-50r, ca, cm
    • Giná przedse tauž notau 50r, ca, NI
     • Po wzkrzíssení yal se zgewowati 50r-51v, ca, CN
    • Taž nota 51v, ca, NI
     • Gezu kryste náss přeslawný 51v-52r, ca, CN
    • Jako: en morte pater divinus 52r, ca, cm
     • Od smrti wotec nebeský 52r-54r, ca, CN
    • Jako: surgit in hoc die christus 54r, ca, cm
     • Wstalť gest trzetího dne 54r-55v, ca, CN
    • Przedse tauž notau 55v, ca, NI
     • Swiet se wssim stworzením 55v-57r, ca, CN
    • Radugme se wssickni nyní 57r-58v, ca, cm
    • Giná tauž notau 58v, ca, NI
     • Wstalť gest krystus slawnie 58v-59r, ca, CN
    • Salve festa dies 59r, hy, CN
     • Spasyteli pane gezu kryste 59r-61r, hy, CN
    • Tys wssecky pekelnee mocy 61r, tr, cm
    • Ey nuž nyní wesele 61r-62v, ca, cm
    • Wesel se této chwíle lidské pokolení 62v-64r, ca, cm
    • Regina celi a nayprwé canticum i. wersus a druhý versus trof 64r, ca, cm
     • Pan krystus z mrtwých wstal 64r-66v, ca, CN
    • Hymna vita sanctorum 66v, hy, CN
     • O pane gežíssi wzkrzissený 66v-68r, hy, CN
   • [Preces ut pluant, ut sol etc.] 68r
    • Modlení za dessť przewrz 68r, ca, CN
     • Smilug se nad námi pane 68v-69r, ca, CN
    • Giná za dýssť, jako: bůh wssemohucý 69r, ca, NI
     • Bože abrahamůw králi pane 69r-70r, ca, CN
    • Obecni notau 70r, ca, cm
     • Pane bože wssemohúcý 70r-71v, ca, CN
    • Jako: léto chwíle této 71v, ca, cm
     • Bože od wěčznosti nestihlýs 71v-72v, ca, CN
    • Zpíway przedse tauž notau 72v, ca, NI
     • Stworziteli wěčzný 72v-73v, ca, CN
    • Modlitba za cžas a za jasno 73v, ca, CN
     • Smilug se nad námi pane 73v-75r, ca, CN
    • Responsorz za déssť y za cžas 75v, re, CN
     • Pane králi bože genžs rozmnožil 75v-76v, re, CN
    • [Vacua] 77r, vac, SN
 • [Cantia polyphonica] 77v
    • Salve festa dies 77v, ca, 3v
     • Slawně a wesele prozpěwugmež 77v-80r, ca, CN
    • Píjsňe dwauhlasůw 80v, ca, 2v
     • Naymocňeyssiho krále 80v-81r, ca, CN
    • Salve festa dies 81v, ca, 2v
     • Zdráw buď swatecžníj 81v-85r, ca, CN
    • Giž welikau radosti wssecko stwořeni 84v-87r, ca, 2v
    • Radugme se weselme se 87v-89v, ca, 2v
    • Radugíjc se krystu pánu wítězyteli 89v-90r, ca, 2v
    • Píjsně trzííhlasníí 90v, ca, 3v
     • Pan krystus ráčil mocňe 90v-91r, ca, CN
    • Swítězyl milý syn boží 91v-93r, ca, 3v
    • Dnessního dne wstal stwořitel 92v-93r, ca, 3v
    • Ay giž zyma pomigíj 93v-95r, ca, 3v
    • [Vacua] 95v-110r, vac, SN
    • [Erb ševcovský přes celou stránku] 110v
 • Píjsně o božim wstaupení 111r
    • Bože wtcže z weliké milosti 111r-112r, ca, cm
    • Giná zpíwá se gednostaynau notau 112r, ca, NI
     • Chwalmež wssickni krále nebeského 112r-113v, ca, CN
    • Zpíwá se przedse tauž notau 114r, ca, NI
     • Wesele zwučzným hlasem 114r-114v, ca, CN
    • Giná píseň o wstaupení páňe jako: wzkrzisseni spasytele swého 114v, ca, NI
     • Wstaupení spasytele swého 115r-116r, ca, CN
    • Jako: trzetího dne wstal stworzitel 116r, ca, NI
     • Pan gežíss milý syn boží 116r-116v, ca, CN
    • Wstaupení krystowo pamatugme 117r-118r, ca, cm
    • Mocňe krystus w utiessení 118v-119r, ca, cm
    • Ad honorem infantuli 119r, ca, cm
     • Wstaupil gest krystus na nebe 119r-120v, ca, CN
    • Pana gežísse wstaupení 120v-122v, hy, CN
    • Giná jako: modulemur die 122v, ca, NI
     • Po swém umucžení 122v-123v, ca, CN
    • Giná jako: gezu kryste wykupiteli 123v, ca, NI
     • Matka nasse cýrkew laskawá 123v-126r, ca, CN
    • Giná jako: ad honorem infantuli 126r, ca, NI
     • Po swém przeslawném wzkrzíssení 126r-128r, ca, CN
    • Giná jako: wzkrzíssení spasytele swého 128r, ca, NI
     • Wzdaymež chwálu welebnému pánu 128r-129r, ca, CN
    • Jako: wstalť gest této chwíle 129r, ca, NI
     • Wstaupil krystus wzhůru 129r-131r, ca, CN
    • Týto dwie píjsňe spolu gedna po druhý, 1. zpíwá se yako: utěsseny nam, druha jako: deus omnipotens 131r, ca, NI
     • Zpíjwagmež wssickni wesele 131r-133r, ca, CN
     • Krystus wssemohúcý wstaupil gest 133r, ca, CN
    • Giná o wstaupení pana krysta 133r, ca, cm
     • Krystus běh swého poselstwí 133r-134v, ca, CN
    • Wstaupil pán krystus 134v-135v, ca, cm
    • Giná takowá 135v, ca, sn
     • Wstaupil pán krystus 135v-136r, ca, CN
    • Zpíjwaymež wssickni wesele 136v-138r, hy, ni
    • Giná jako: modulemur die hodierna 138r, ca, NI
     • Wiecžná chwála tobě 138r-139r, ca, CN
    • Giná jako: bůh wssemohúcý 139r, ca, NI
     • Krystus pro nás sebe zmarzil 139r-140r, ca, CN
    • Na introit viri galilei, ecce renascent 140r, ca, NI
     • Przi slawném na nebe wstaupení 140r-141r, ca, CN
    • Na episstolu jako: asdendit christus hodie 141r, ca, NI
     • Swatý lukáss geden z píjsarzůw 141r-142v, ca, CN
    • [Vacua] 143r-154v, vac, SN
 • Píjsně o duchu swatém bohu prawem 155r
    • Witag swatý dusse těssiteli 155r-156v, ca, cm
    • Tauž notau 156v, ca, NI
     • Pane kryste myť k tobě 156v-158r, ca, CN
    • Jako: wzkrzíssení spasytele swého 158r, ca, NI
     • Seslání ducha swatého 158r-159r, ca, CN
    • Zpíwag przedse tauž notau 159r, ca, NI
     • Padesáte dníj když wysslo 159r-160r, ca, CN
    • Taž nota 160r, ca, NI
     • Hod slawný ducha swatého 160r-161r, ca, CN
    • Stworziteli dusse swatý 161r-162v, ca, cm
    • Giná takowá, tauž notau 162v, ca, NI
     • Zawítag k nám drahý hosti 162v-163v, ca, CN
    • Giná píseň 163v, ca, CN
     • Nawsstěw nás dusse swatý 163v-164v, ca, CN
    • Zpíwag przedse tauž notau 164v, ca, NI
     • Z té milosti nesmírné 164v-166r, ca, CN
    • O sedmi daříjch ducha swatého 166r, ca, cm
     • Tiessiteli milý swatý dusse 166v-170r, ca, CN
    • Giná o duchu swatem 170r, ca, cm
     • Prziprawme se ku przigetí ducha 170r-171v, ca, CN
    • [Vacua] 172r-186r, vac, SN
    • [Imago S. Trinitatis] 186v
 • Píjsňe o swaté trogicy 187r
    • Swaté trogicy zpíjwayte 187r-188v, ca, cm
    • Giná zpíwá se yakž notowáno 188v, ca, cm
     • Geden bůh w bytu trog w osobách gest 188v-190v, ca, CN
    • Zpíwá se yako: ades pater super me 190v, ca, cm
     • Každý duch chwaliž pána 190v-192v, ca, CN
    • O lux beata trinitas 192v, hy, CN
     • O swětlo nebeské trogice 192v-193r, hy, CN
    • Giná hymna, tauž notau 193r, hy, ni
     • Chwalmež wssickni nebeského hospodina 193r-194v, hy, CN
    • Giná o témž o nowém rodu 194v, ca, cm
     • O welikéť gest potrzebi ptáti se 194v-197v, ca, CN
    • Giná takowá 197v, ca, NI
     • Kterak se gest dobré ptáti 197v-199v, ca, CN
    • Giná octo syllabarum 199v, ca, NI
     • O maudrosti boží slawná 199v-200v, ca, CN
    • Jako: trzetího dne wstal z mrtwych 200v, ca, 2v
     • Swaté trogicy zpíjwagme 200v-202r, ca, CN
    • Giná jako: wzkrzissení spasytele 202r, ca, NI
     • Swaté trogicy welebné 202r-202v, ca, CN
    • [Vacua] 203r-218r, vac, SN
    • [Imago ecclesiae communicantium sub utraque] 218v
 • Píjsňe o slawné wečeři páňe 219r
    • Gežíssi twáť gest památka 219r-221v, ca, cm
    • Giná o božím tiele 221v, ca, cm
     • Christus aeternalia 221v, ca, CN
     • Krystus wěčné radosti 221v-222v, ca, CN
    • Giná jako: divus panis angelorum 222v, ca, cm
     • Ziwý chlebe synu boží 222v-223v, ca, CN
    • Giná o božím tiele zpíwaay przedse tauž notau 223v, ca, NI
     • Ziwý chlebe kterýž z sebe 224r-225r, ca, CN
    • Giná o tiele a krwi božího syna 225r, ca, cm
     • Buď bohu chwála čzest 225r-226v, ca, CN
    • Giná píseň nebo hymna jako: pange lingua 226v, hy, CN
     • Wyprawug yazýk w potiessení 226v-228v, hy, CN
    • Gina píseň o těle a krwi paně zpíwa se pod tu notu: jesus christus nostra salus 228v, ca, cm
     • Wotcže bože wssemohucý 229r-230r, ca, CN
    • K chwále giž bohu zpíjwáyme 230r-233r, ca, cm
    • Giná stárá 233r, ca, NI
     • Biblí nayprw otewrauce 233r-235r, ca, CN
    • Giná píseň 235r, ca, cm
     • Buoh z nesmírné swé dobroty 235r-238v, ca, CN
    • Gina píjseň o témž 238v, ca, cm
     • Bohu wotcý budiž chwála 238v-240r, ca, CN
    • Giná píjseň o božím těle zpíjwá se pod tu notu: jesus christus nostra salus 240r, ca, NI
     • Wotcže bože wssemohucý 240v-241v, ca, CN
    • Píjseň o mocý krwé krystowý a o mocy y užitka slowa božího 242r, ca, NI
     • Zpíjwá se pod tu notu jako: stworžiteli wotcže wssi 242r, ca, CN
     • Wzhlédníž na nás páne 242r-244v, ca, CN
    • Gina píseň o těle božím, zpíwa se yako: vigilanter 244v, ca, cm
     • Radugme se s swátými 244v-245v, ca, CN
    • Giná o božím tiele jako: ave maris stella dei 245v, ca, ni
     • Wotcže wssemohúcý 245v-247r, ca, CN
    • Giná o témž 247r, ca, cm
     • Prziprawil sy přede mnú pane 247r-249r, ca, CN
    • Yako: králi nebeský 249r, ca, NI
     • Gežíssy mily 249r-251r, ca, CN
    • Bratrzíj milíj píjlnie znamenayme 251r-253r, ca, cm
    • Yako: kyrye summum 253r, ca, ni
     • Diekugeme tobě milý páne 253r-253v, ca, CN
    • Yako: kyrye genitor alme 253v, ca, ni
     • Diký bohu wzdayme 253v-254v, ca, CN
    • Yako: gezus christus nostra salus 254v, ca, cm
     • Spasytel náss gežíss krystus 254v-256r, ca, CN
    • Jako: krystus wiecžné radosti 256r, ca, cm
     • Když krystu nastawala 256r-258r, ca, CN
    • Zpíjwá se yako: žiwý chlebe, kterýžs z sebe 258r, ca, NI
     • Kterak se máss prziprawiti 258r-259v, ca, CN
    • Przed przigiimanjm tiela a krwe krysta pana zpíwa se yako: gežíss krystus spasytel náss, genž hniew 259v, ca, NI
     • A...wech tiežce gsme sauženi 259v-261r, ca, CN
    • Po przigímaníu tiela a krwé pána krysta tauž notau 261r, ca, NI
     • Diekugemeť bože wotcže 261r-262r, ca, CN
    • Giná píseň aneb hymna o božím tiele a krwi pana 262r, hy, ni
     • Jako: pange lingua gloriosi 262r, hy, CN
     • Zpiwag yazýk ke cti a k chwále 262r-263v, hy, CN
    • Giná fortis ecce leo ille 263v, ca, NI
     • Krystus kniez chtě swé oběti 263v-265r, ca, CN
    • Jako: pange lingua gloriosi 265v, hy, ni
     • Zpíwag yazyk w potěssení 265v-266v, hy, CN
    • [Vacua] 267r-281v, vac, SN
 • [Písně ke svatým a k svátkům] 282r
   • O swatém janu 282r
    • Swatého jana krztitele 282r-285r, ca, cm
    • Giná tauž notau 285r, ca, ni
     • Stwrzeno rzečzmi božskými 285r-286v, ca, CN
    • Przedse taž nota 286v, ca, NI
     • Dnes sobě przipomíjnáme 286v-288r, ca, CN
    • Giná pjseň aneb hymna o swatém janu 288r, hy, CN
     • Jako: ut queant laxis 288r, hy, CN
     • Proroka jana krztitele 288r-290r, hy, CN
    • Giná hymna zpíwá se jako: ut queant laxis ... z latinské wyložena s swázanými ... 290r, hy, sn
     • Tobě zpiewati bychom mohli 290v-291v, hy, CN
   • O nawsstíwení swaté alžběty 291v
    • Zpíwá se jako: assunt festa iubilea in mariae 291v, ca, CN
     • Nastala nám památka utěssená 291v-294r, ca, CN
    • Giná píjseň o témž, zpíwá se jako: zdráwas neyswětěyssij králowno 294r, ca, NI
     • Swatý lukáss ewangelista 294r-296r, ca, CN
   • Na den swatých petra a pawla aposstolůw páně 296r
    • Jako: przessťastní sau to wssichni hrzissníjcy 296r, ca, NI
     • Taká gest byla wíjra swatého petra 296r-297v, ca, CN
    • [Vacua] 298r-305r, vac, SN
    • [Imago Iohannis Hus] 305v
   • O mistru janu husovi 306r
    • W naděgi boží mistr hus jan z cžeské zemie swatý 306r-307v, ca, cm
    • Giná o témž jako: o quam per contrarium 307v, ca, cm
     • O swolaní konstanské 307v-309r, ca, CN
    • Giná o témž jako: resurgenti nazare 309r, ca, cm
     • Králi kryste bože wěcžný 309r-310v, ca, CN
    • Giná píjseň též o swatych mistru janovi husovi a jeronymovi yakž notowano 310v, ca, cm
     • Wiěrní cžechowé pána boha chwalme 311r-314r, ca, CN
    • Giná o zawedeni taž nota 314r, ca, ni
     • Wierníj krzesťané 314r-316r, ca, CN
    • Giná píjseň též o témž stará 316r, ca, cm
     • Zpíwá se jako: cýrkew swatá 316r, ca, CN
     • ...sy milá w konstancý 316r-316v, ca, CN
    • Bože wěcžný gezu kryste 317r, ca, NI
   • Na den rozeslání swatých aposstolůw 317r
    • Jako: octo syllabarum 317r, ca, NI
     • Mage na nebe wstaupiti 317r-318v, ca, CN
    • Giná píjseň o témž zpíwá se jako: znameney swěte bludný 318v, ca, cm
     • Krystus gednorozený syn boží 318v-320r, ca, CN
   • Na denswaté marye magdalénské z magdalu 320r
    • Zpíwá se jako: faelici peccatrici 320r, ca, NI
     • Wotcže nebeský racž nám 320r-324r, ca, CN
    • Giná octo syllabarum 324r, ca, NI
     • Pane gežíssi králi náss 324r-327r, ca, CN
    • Giná píjseň o témž, zpíwá se jako: pane kryste milý 327r, ca, NI
     • W dnessním swatém čtení 327r-329r, ca, CN
   • Na den swatého jakuba aposstola páne 329r
    • Jako: octo syllabarum 329r, ca, NI
     • Po cžem naywíjc lidi dychti 329r-330r, ca, CN
   • W proměněníj pána krysta na hůrze tábor 330r
    • Zpíwá se jako: assunt festa iubilea 330r, ca, CN
     • Pogaw sebau krystus petra jakuba a swého miláčzka 330v-332v, ca, CN
    • Giná píjseň o témž jako: modulemur die ho 332v, ca, cm
     • Když se měl pán krystus proměniti 332v-334v, ca, CN
   • Na den swatého laurence a ginák wawřince 334v
    • Zpíway yak notowáno 334v, ca, CN
     • W cýrkwi památak děge se 334v-337v, ca, CN
   • Na den na nebesa wzeti panny marye matky pána krysta 337v
    • Utěssená a radostná nastala nám 337v-339r, ca, CN
    • Giná o témž 339r, ca, NI
     • Matku swého pána gežisse 339r-341r, ca, CN
   • Den narození panny marye 341r
    • Narození panny marye 341r-342r, ca, CN
    • Giná o témž jako: ad honorem et decorem 342r, ca, NI
     • Ke cti chwále krysta krale 342r-343v, ca, CN
    • Giná jako: kržesťané prawdy 343v, ca, cm
     • Utěssenú památku dnes 343v-345v, ca, CN
    • Jako: docžkaliť sme času 345v, ca, sn
     • Smrt sobě předkůw przipominayme 345v, ca, CN
    • [Vacua] 346r-353v, vac, SN
 • O swatych andělích božíjch 354r
    • Kryste genž sy pán 354r-355r, ca, CN
    • Giná o témž 355r, ca, cm
     • Weliká twá láska bože 355r-358r, ca, CN
    • Giná píseň o kůrzíjch andělských 358r, ca, cm
     • Buoh náss stworziw 358r-362v, ca, CN
    • Nikdyž w se uffagíjcých 362v-365v, ca, cm
    • Giná o témž 365v, ca, cm
     • Chwaltež pána andělé 365v-366v, ca, CN
    • Stworzitel náss wssemohúcý 366v-368r, ca, cm
    • Giná pijseň a nebo hýmna o swatých andělých 368r, hy, CN
     • Panu bohu wěcžnému 368r-370r, hy, CN
    • Giná píseň o andělých 370r, ca, CN
     • Ut queant laxis resonare fibris 370r, ca, CN
     • Chwály radostné 370r-372r, ca, CN
   • O wssech swatých 372r
    • Když pán gežíss 372r-374v, ca, cm
    • Giná píseň o wssech swatých 374v, ca, cm
     • Radost hodu przeslawného 374v-375r, ca, CN
    • Jako: narození božího gsauce 375v, ca, cm
     • Radug se zbor krzesťanský 375v-376v, ca, CN
    • Giná píseň o wssech swatých aposstolíjch mučedlníjcích 376v, ca, cm
     • Zpíwá se jako: factor celi et terre 376v, ca, CN
     • Swaté trogicy yasnee 377r-379v, ca, CN
    • Giná o témž 379v, ca, cm
     • Pržikázateli gežissi 379v-382v, ca, CN
    • Giná píjseň o témž zpíwá se jako: smrt se blíjží k každemu 382v, ca, cm
     • Pan gežíss lidu swému 383r-385r, ca, CN
    • Giné wersse o témž 385r, ca, sn
     • Jako: aus dieser not schrey ich zu dire 385r, ca, CN
     • Požehnánj také jasnost 385r-385v, ca, CN
    • [Vacua] 386r-392v, vac, SN
 • O poswieceni chrámu páňe 393r
    • Cyrkew swatau poznáwáti 393r-394v, ca, cm
    • Giná takowá též se zpíwá tauž notau 394v, hy, ni
     • Urbs beata jherusalem 394v, hy, CN
     • Chwalmež nyní boha swého 395r-396r, hy, CN
    • Jako: pange lingua gloriosi 396r, hy, CN
     • Každá dusse žádostiwaa 396r-398v, hy, CN
    • Urbs beata jherusalem 399r, hy, NI
     • Miesto nowé woslawené 399r-400v, hy, CN
    • [Vacua] 401r-403v, vac, SN
   • O swatých aposstolíjch 404r
     • Jako: exultet celum laudibus tak gest y notowáno 404r
     • Weselme se při památce 404r-406v
    • Giná: octo syllabarum 406v, ca, NI
     • Mage na nebe wstaupiti 406v-408r, ca, CN
    • Giná píseň o swatých aposstolíjch 408r, ca, cm
     • Jako: ach ach auwech 408r, ca, CN
     • Na pocžátku cýrkwe swaté 408r-412r, ca, CN
    • W mocy w maudrosti 412r-413v, ca, cm
    • Giná takowá, tauž notau 413v, ca, NI
     • Swatíj magíjc zlého znání 413v-414v, ca, CN
    • Swatých aposstolůw 415r-418v, ca, cm
    • O aposstolích a mučedlníjcích 419r, ca, NI
     • Zpíwá se jako: resurgenti nazaretho 419r, ca, CN
     • Bože wotcže genž z swée mocy 419r-420r, ca, CN
   • O swatých ewangelistíjch 420r
    • Na čzest bohu wzdy zpíjwayme 420r-423v, ca, cm
    • Giná o témž zpíwá se jako: muranský zámek 423v, ca, cm
     • Budiž ode wssech náss pán bůh slawen 423v-426v, ca, CN
   • O swatých božíjch mučedlníjcých 426v
    • Jako: sanctorum meritis 426v, ca, CN
     • Radosti w potěssení 426v-428v, ca, CN
    • Giná píseň jako: we gméno naywyžssiho 428v, ca, cm
     • Swaté božíj slawíjce 429r-431r, ca, CN
    • Jako: w mocy w maudrosti 431r, ca, NI
     • Lidé swatíj prawdu magíjc 431r-432r, ca, CN
    • Prozpěwugmež wssickni k chwále 432r-433r, ca, cm
    • Sanctorum meritis s wázaním 433r, ca, CN
     • Swatého wssech swatých 433r-435r, ca, CN
    • Giná píseň o témž 435r, ca, cm
     • Krzestiané prawdy boží 435r-437v, ca, CN
    • Gežíssi pane naywyssi 437v-439v, ca, cm
    • Poslauchayme znamenagme 439v-442v, ca, cm
    • Ay kto do nebe chtij 442v-449r, ca, cm
    • Hymna o témž, przewrr 449r, hy, CN
     • Památku swatých mucžedlníjkůw 449v-452r, hy, CN
   • Píjsnie o wyznawacžíjch swatých to gest o ucžitelíjch zákona božího wěrných 452r
    • Iste confessor 452r, hy, CN
     • O swatých wyznawacžíjch 452v-454v, hy, CN
    • Giná píseň o wyznawačíích 454v, ca, CN
     • Dnes wyznawačze swatého 454v-456v, ca, CN
    • Giná píseň o wyznawačíích 456v, ca, cm
     • Przeblahoslawený cžlowiek 456v-458v, ca, CN
    • Giná o wyznawačíích 458v, ca, cm
     • Zpíwá se jako: octo syllabarum 458v, ca, CN
     • Swátek nám dnessní wyznáwá 459r-460r, ca, CN
    • [Vacua] 460v, vac, SN
   • O pannách a mučedlnícech swatých 461r
    • Slawná panicůw panen 461r-462v, ca, CN
    • Jesu corona virginum 462v, ca, CN
     • Gežissi kryste tebeť cžistá 462v-464r, ca, CN
    • Jako: katerzino krásná tys 464r, ca, CN
     • Podobno králowstwí nebeské 464r-467r, ca, CN
    • [Vacua] 467v-470v, vac, SN
 • Kyrie 471r
    • K libosti 471r, kytr, CN
     • Ey nuž krzesťané žádaymež 471r-472v, kytr, CN
    • Sláwa na wýsostech bohu 472v-477v, gltr, cm
    • Píseň modlitebná k libosti 477v, ca, NI
     • Se wssechniemi swatými y s anděly 477v-478v, ca, CN
    • [Vacua] 479r-483v, vac, SN