REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1478
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Číselné označení: Urb-III

Opět léta 1478. měsíce srpna 10. dne / byl sněm v Praze v koleji Veliké / pánův, rytířstva a měst pod obojí: ... (in margine) V Praze sněm tištěný česky a latině. 1478.

Tento údaj zachoval Štelcar na fol. 0 2ab (Hanuš str. 350). Zpráva byla přijímána s důvěrou pozdější litaraturou a sněm byl pokládán za nejstarší sněm tištěný a zároveň za nejstarší tisk pražský: Dobrovský, Einführung 232-233, Ungar, Beyträge 205e a s trochou skepse Dobrovský v Geschichte 1818, str. 262: "Nálezové oder Landtagsschlüsse ... Sstelcar will schon gedruckte, einen vom J. 1478 in böhmischer und lateinischer Sprache ... gesehen haben." Ačkoli se nezachoval žádný exemplář, podlehl mínění o nejstarším pražském tisku i Haebler v Typenrepertoriu I, 82, ovšem s poznámkou "zweifelhaft". Údaje Dobrovského a Ungarovy byly pramenem Denisovi I, 99, 679, Panzerovi II, 389, 1 a Hainovi 1879, ale došlo tu k mylnému spojení s artikulemi sněmu Nymburského r. 1483 (Spuria čís. 10, zde čís. Urb-IV) v záznamu "Statuum utraquisticorum Articuli in Comitiis Nimburgensibus conclusi latine et bohemice. Pragae 1478". GW II, Sp. 772 spojuje záznamy o sněmu pražském i nymburském, ale mylně udává, že oba byly tištěny latinsky i česky - Štelcar se zmiňuje o latinském znění jenom u sněmu z r. 1478 - ale GW uzavírá, že "Die Existenz beider Druckwerke ist jedoch nicht bewiesen". V české literatuře byla Štelcarova zpráva přijímána Hankou v jeho Bibliografii str. 19, čís. 29, Jungmannem III, 409 i Hanušem v Dodavcích II, 56-57, čís. 409. Literaturu o nejstarších tištěných českých sněmech srov. v článku Emmy Urbánkové Prvotisky českých sněmovních artikulů v Ročence SK ČSSR 1966, str. 136-153.

Není znám žádný exemplář. Tobolka ve Slovníku str. 70 čís. 4 pochybuje o existenci tohoto tisku. Knihtisk je sice v této době u nás již možný, ale je nepravděpodobné, že v katolické Plzni, kde se tisklo od r. 1476, byly vytištěny artikule sněmu či spíše sjezdu strany podobojí - jedná se tedy spíše o rukopis nebo o tisk kočovného tiskaře.

O sněmu srov. F. Palacký, Dějiny V, 1, 164-167; AČ V, 375-377; Staré letopisy 214-216.

Soupis Spuria 8.