REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1483
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Číselné označení: Urb-IV

Opět léta 1483. měsíce února VI. dne / sněm v městě Nymburce / z strany přijímajících večeře Páně pod obojí: ... (in margine) V Praze sněm tištěný. 1483.

Tento údaj zachoval Štelcar na fol. 0 2b (Hanuš str. 350); artikul byl s důvěrou přijímán literaturou domácí i zahraniční jako další pražský tisk, i když se nezachoval žádný exemplář. Ačkoli u Dobrovského v Einführung 233 se výslovně praví, že sněm "... zu Nimburg ist gehalten worden, in böhmischer Sprache zu Prag gedrucket", v zahraniční literatuře je uváděn text latinský a český: Denis I, 167, 1251; Panzer II, 389, 2; Hain 5612 "Conclusa Comitialia Statuum Utraquisticorum, sive Articuli Numbergenses lat. et Bohemice. Pragae 1483" i v GW II, Sp. 772. V literatuře domácí je uváděn jenom text český: Dobrovský, Geschichte 1818 str. 262, kde je zdůrazněno, že se jedná jenom o český text, Jungmann III, 414 i Hanka str. 19 čís. 30; jenom v Ungarových Beyträge str. 213h se i v r. 1483 uvádí sněm v Praze - "eine Versammlung der Utraquisten zu Prag". - O záměnách sněmů z r. 1478 a 1483 srov. poznámky u čís. Urb-III; literaturu srov. v článku Emmy Urbánkové Prvotisky českých sněmovních artikulů v Ročence SK ČSSR 1966, str. 136-153.

Až dosud není znám žádný exemplář, Tobolka ve Slovníku str. 70 čís. 5 pochybuje o existenci tohoto tisku. Tištěné znění není možno s jistotou odmítnout, ale pro skepsi platí stejné důvody jako při sněmu z r. 1478 (viz Urb-III) - jedná se tedy spíše o rukopis.

Štelcar klade konání sněmu mylně k 6. únoru, konal se teprve 6. března. Srov. F. Palacký, Dějiny V, 1, 224 a Staré letopisy 230.

Soupis Spuria 10.