REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1486
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Číselné označení: Urb-VI

A. Voigt podává ve svém díle Über den Geist der Böhmischen Gesetze str. 187 výklad o sněmovních artikulech, které bývaly dříve zapisovány a šířeny v opisech a od zavedení knihtisku tištěny. Jako nejstarší tištěné artikule - s mylným českým názvem "zřízení zemská" - uvádí artikule z r. 1486, které sám viděl: "Die älteste gedruckte Auflage davon, die mir zu Gesichte gekommen, ist vom Jahre 1486." V dalším chronologickém přehledu sněmů (str. 192) však žádný sněm k tomuto roku neuvádí. Voigtova zpráva přešla do mladší literatury, jenom Dobrovský v Geschichte 1818 (str. 398 dodatek ke str. 310) dodává s mírnou skepsí "will einen gedruckten Landtag vom J. 1486 gesehen haben". Tobolka ve Slovníku str. 70 čís. 6 upozorňuje na Voigtovu nedůslednost. Srov. k tomu také článek Emmy Urbánkové Prvotisky českých sněmovních artikulů v Ročence SK ČSSR 1966, str. 136-153.

Není znám žádný exemplář - je to patrně Voigtův omyl.

Palacký v AČ V, 427-432 zná k tomuto roku jenom jednání o prodeji statků cizozemcům.

Soupis Spuria 12.