REPERTORIUM
Artikule sněmovní - 1486
Autor: Artikulové sněmu Království českého
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1492
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-VII
Usnesení sněmovní o policejním řádu zemském z roku 1492. 4°.

8 listů. A4B4. Zpravidla 27 ř. (odhadem podle vynechaných řádek mezi odstavci), 26 ř. (fol. A 2b), 24 ř. (fol. B 1b, B 2b). Typ 2 : 113G.

Fol. 1a (sign A [1]) ř. 1: Leetha B[ožieho M CCCC XC ij°] // Paani gich milost a páni Ry[tieřstvo, Pražané a poslo] // we z miest ~ Wpondielij po such[ých dnech postn]ijch n[a sně] // mu obecznijem kteryž wty cžasy [držán byl na] Hradie Praz- // ském~ Tyto wieczy dole psa[ne z] gednostayne wuole zrzie // dili a vstanowili gsv aby od kazdeho držany b[y]li // ...

Fol. 3b (sign. [A 3] ř. 11: Nalezli wuobecz za práwo~ Wssyczkni kterzijž v panuow // v Rytijerzstwa y v miest služie že magij honiti zlocžynce // a takowe lidi teež yako gich stawowe a wsseczka honienije cži // niti magij tak yakž zrziezenije zemské vkazuge ... // ... ř. 18: ... pod tiemi pokutami yakž zrziezenije zem // ské ... vkazuge // ...

Fol. 5a (sign. B) ř. 1: ten neb Rytijerzsky cžlowiek otom wiediel neb toho przijcži //

Fol. 6b (sign. B ij) ř. 18: ... a neb ge fedrowal // neb s nimi gezdil na sskodu zemskú že k takoweemu každe- // mu hned maa hledijeno a gmijeno byti yako k zhvbczy zem // skeemu //

Fol. 7ab - 8ab (sign. [B 3-4]): nepotištěná.

Soupis 29. Knihopis I, 23. Jungmann III, 147. Hanka čís. 37. H 6070.

Vydal František Palacký v Archivu Českém V, 440-446 podle rukopisů - odtud jsou také doplňky chybějících slov. Tisk je z počátku 16. stol. - vedou k tomu jak důvody vnitřní, obsahové, tak vnější, typologické. Na fol. A 3b je odvolání na Zemské zřízení vladislavské, první české zemské zřízení vůbec, dotištěné až 18. 7. 1500, text obsahuje i ustanovení sněmu z r. 1494; texty usnesení obou sněmů jsou otištěny v ZZ na fol. s 6b - t 2a (z r. 1492) a fol. t 2a - t 4b (z r. 1494). Na obou sněmech se jednalo o loupežnících a zhoubcích Království českého - tento popisovaný text nemohl být tedy vytištěn před r. 1494, respektive před r. 1500. V tomto tisku jsou na počátku vynechána "knížata", totiž Minstrberská, synové krále Jiřího z Poděbrad, kteří na počátku 16. stol. již ustupovali z českého politického života. V rukopisech, podle nichž pořizoval svou edici Palacký, je tento text zapisován až mezi sněmy z let 1507-1512. Obšírnější rozbor srov. v článku Emmy Urbánkové Prvotisky českých sněmovních artikulů (Ročenka SK ČSSR v Praze 1966, Praha 1967, str. 136-153).

Unikátní exemplář je značně defektní; především je poškozen horní okraj listů, takže některé řádky a slova úplně chybějí a je nutno jejich znění doplňovat podle rukopisů. Tisk není vůbec datován, vodítkem je rubrikátorův přípisek "1492" nad počátkem textu, tištěné datování je vydroleno. Zrcadlo tisku je na různých stranách v různé výšce, tisk je nerovnoměrný, takže dělá dojem tisku zkušebního nebo korekturního.

PRAHA: NK 42 G 64 (dříve Lobkovická knihovna v Praze).