REPERTORIUM
Bible Kutnohorská - bez znaku
Autor: Bible
Místo vydání: Kutná Hora
Rok vydání: 1489
Tiskař: Martin z Tišnova
Číselné označení: Urb-XI

                           

BIBLE Kutnohorská, vydání bez znaku.

(Biblia, boh.). Na Horách Kutnách, Martin z Tišnova, 14/XI 1489. 20. 612 listů. a10 - q10 r12 - t12 v10 - z10 A10 B12 C12 D10 - Z10 ??8 _8 aa10 - mm10 <i ii iii>6. 2 sloupce, v rejstříku 6 sloupců. 50-51 ř. Nadpisy stran. Typ 1 : 92G, 2 : 160G. Minuskulní reprezentanty. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., na dolním okraji stran někde 2 ř., jinak 5-9 ř. Rejstřík. 116 dřevořezů s opakováním. Tištěno černě a červeně.

Fol. 1 (sign. [a 1]): nepotištěné.

Fol. 2a alfa (sign. a ii) nadpis strany: pocžynase przedmluwa // ř. 1: (červeně) Zadosti welike byl nieyaky Paulin× // kniez pocztiwy× aby mohl rozumieti // pismom swatym× a od tohoto se swie // ta odtrhnuti Y psal k swatev Jerony= // mowi× po nieiakem bratru Ambro= // žowi× otazku čynie naniem mohlliby // sam bez vczytele a bez mistra rozum // pisma swateho mieti× oznamuge y to // žeby žadosti te byl chtie s swatym Je // ronymem przebywati~ Aby se pismő // swatym mohl od nieho včiti Gemuž // to odpowieda nato swaty Jeronym // tiemto listem Wniemž czyni zmienku // owssech knihach zakona božieho× A // takto gey počyna~ (černě) Capi ×i× // (b9) Ratr am= // brož twe mi da // ry przynes po // dal mi ... // ...

Fol. 5b alfa (sign. a v) ř. 11 ... kto_ pa= // matuge wždyczky že ma vmrzieti× // (t3) Ato ge gina předmluwa swa // teo yeronyma× kteruž ge psal // desyderyassowi biskupu doma // cziemu swev. ... // ř. 21: (d6) Esideryasse sweo przy // yal sem psanie ktere= // hož sem žadal× ... // ...

Fol. 6a beta (sign. [a 6]) ř. 6: ... wlatinsku ge rzecž przeložiti× // Tak se skonawa předmluwa na pate= // ry knihy moyžiessowy swateo yerony // ma ... // ř. 17: ... y vžitek přelo // ženie tohoto wypwuge a oznamuge //

Fol. 6b: 6 kruhových dřevořezů Stvoření

Fol. 7a alfa (sign. [a 7]) ř. 1: (n8) Apocžatku stwo- // rzyl buoh nebe y // zemi× ... // ...

Fol. 11a alfa (sign. b) ř. 1: rot moczny nasylnik przed pan_ Byl //

Fol. 487a alfa (sign. aa) ř. 1: Przedmluwa swateho Je= // ronyma na zakon Nowy× // (m5) Nozy že su byli kterzyž // čtenie spisowali× swaty lu= // kass ewangelista ... // ...

Fol. 487b beta (sign. aa) ř. 21: ... mrtwym kaczyerzuom nežli žiwym // krzestianuom× // Pocžyna se cžtenie sepsane od× swa= // teho mathusse ewangelisty pana na= // sseho gežisse krysta× // (Dřevořez pod oběma sloupci.) // Capitola ×i× // [6] Niha narozeneho ge // žisse krysta ... // ...

Fol. 596a beta (sign. mm) ř. 18: powssecky wieky wieknow [!] amen // Zgewenie krysta pana swatemu yanu // Capitola ×i× // (z7) Gewenie gežisse kry= // sta kterež dal gev boh // aby oznamil služebni= // kuő ... // ...

Fol. 605b beta (sign. [mm 9]) ř. 35: ... wydawa otiechto wie= // czech× A gyžť przygdu brzo amen× // Przy_ pane gežissy Milost pana na // sseo gežisse krista sewssemi wami amen //

Fol. 606a, tištěno per extensum, (sign. [mm 10]) ř. 1: Skonawa se biblee× genž gest zakon boži nowy y stary× literami wytisstie= // nymi× na horach Cutnach slawnych× skrze mne Martina z tissňowa: Leta // božieho tisyczieho cžtyrsteho osmdesateho dewateho× tu sobotu po swatem // martinie× Za cžasu kralowanie nayiasnieyssieo kniežete a pana pana Wladi // slawa Krale cžeskeho a Markrabi morawskeho et c_× pana nasseho milo= // stiweho× leta kralowanie geho milosti osmnaczteho× //

Fol. 606b: nepotištěno.

Fol. 607a (sign. i) ř. 1: Pocžina se registrum to gest prawidlo na episstoly a nacžtenie kterež se cžtu w ko= // stelech przes rok× (červeně) Prwnie nediele w adwent× // epissto (černě) wieduce že hodina g_ nasseo gežisse krysta (červeně) rzyma xiij // ...

Fol. 612b (sign. <iii iii> 6) ř. 19: (červeně) S× katherzi× epissto (černě) Kto se chlubi w pa čistu wydati kristu (červeně) ij× koryn× x× // cžtenie (černě) Podobno gest kra= newiete dne ani ho (červeně) matuš xxv //

Soupis 35. Soupis 36. (vydání bez signetu). Knihopis I,3. Jungmann III,537. Hanka čís. 171. GW 4324. HC 3162. Schreiber 3468. Schramm VIII,358 - 472. Goff B-621.

Obě vydání se od sebe liší nejen drobnými variantami, uváděnými v literatuře (na

Fol. mm 10a v impresu) a otištěním či vynecháním signetu, ale i přesazbou celých odstavců zvláště ve složkách m- t, V-Y,q,t,~ , aa, mm, kterou již nemůžeme pokládat za pouhé varianty. Přesazby jsou tištěny v iuxtaposicích v Soupisu čís. 35/36 str. 132-144.

Ještě nápadnější rozdíl je u dřevořezů. Jejich přesné umístění a popis je otištěn v Soupisu 35/36 str. 146-151, zároveň s odkazy na literaturu (Schramm VIII) - dřevořezy jsou velikosti 70 x 142 mm, 70 x 66 mm, 6 kruhových o průměru 80 mm. Ve všech exemplářích je rozdílné umístění dřevořezů na Fol. n 5b, n 6ab: ve vydání se znakem je na Fol. n 5b Samson a lišky, na Fol. n 6a Samson nesoucí veřeje, na Fol. n 6b Samson zápasí se lvem; ve vydání bez znaku je na Fol. n 5b Samson zápasící se lvem, na Fol. n 6a Samson a lišky, na Fol. n 6b Samson nesoucí veřeje. V některých exemplářích jsou ještě jiné záměny dřevořezů, patrně štočky příliš opotřebované byly nahrazeny jinými s obdobnými náměty. Např. na Fol. i 4b je obrázek Mojžíše kladoucího ruce na hlavu Jozue, na Fol. o 10a pomazání Davidovo Samuelem: v některých exemlářích bez znaku je na obou místech užito druhého dřevořezu (ex. v Jindřichově Hradci, v KNM v Praze sign. 25 A 2 = Kim. 36). Na Fol. V 8b je vidění Danielovo, na Fol. mm 5b výjev ze Zjevení, sedmihlavé zvíře a drak; často je u Daniela užito dřevořezu ze Zjevení na obou místech - tento štoček je ve velmi špatném stavu s olámanými okrajovými částmi zachován v ex. KPNP sign. S LIX f 2 na Fol. V 8b.

Dřevořezy jsou řezány podle německých předloh, jsou velmi zjednodušené a nedosahují jejich dokonalosti. Vzorem byly dřevořezy hornoněmecké bible, vydané Ant. Kobergerem v Norimberku r. 1483 (GW 4303), které byly převzaty z dolnoněmecké bible, vydané Quentellem v Kolíně nad Rýnem okolo r. 1479 (GW 4307). V kolínské bibli je několik bohatých dřevořezových rámců stran, které nejsou ani u Kobergera ani v naší bibli - v Čechách byla patrně známější bible norimberská. Této závislosti si všimnul i Schreiber 3468. Dřevořezy reprodukuje Schramm VIII,358 - 472. Faksimile bible se znakem: Kuttenberger Bibel. Kutnahorská [!] Bible: bei Martin von Tišnov. Hrsg. von Reinhold Olesch und Hans Rothe. Bd. 1: Faksimile. Bd.2: Kommentare von Vladimír Kyas, Karel Stejskal, Emma Urbánková. (Biblia Slavica: Ser. 1, Tschechische Bibeln, Bd. 1). Paderborn, München, Zürich, Wien, Schöningh 1989.

BRATISLAVA: UK Inc. 9 bez znaku
BRATISLAVA: UK Inc. 375 se znakem (Kotvan 266)
BRATISLAVA: ÚK SAV - Lyc. kniž. V. theol. 59 bez znaku (Kotvan 266).
BRNO: Minoritská knih. Mn P 26 (Dokoupil 252, velmi def.)
BRNO: SVK- UK PT 3-360863 (Dokoupil 251, def.).
BUDAPEST: Bibl. Nat. Inc. 130 se znakem (CIH 679).
CAMBRIDGE: Harvard College Library (Goff B-621).
CHAPEL HILL: Univ. of North Carolina Library (Goff B-621).
FIRENZE: Bibl. Naz. (IGI 1696).
HRADEC KRÁLOVÉ: Muz. I-1008 se znakem (Lánský 11)
HRADEC KRÁLOVÉ: Biskup. knih. se znakem.
JINDŘICHUV HRADEC: Muz. K 18 znaku (Riedl 205, def.).
KLATOVY: Muz. inv. čís. 39437 se znakem (def.).
KROMĚŘÍŽ: Arcibiskup. knih. 21395 (Louda 388, Šimáková 177).
KUTNÁ HORA: Muz., 2 ex., jeden se znakem.
LITOMĚŘICE: Biskup. knih. B II F/5 se znakem.
LONDON: British Lib. JB 51804 bez znaku (BMC III,816).
MOSKVA: Rossijskaja gos. bibl. čís. 26 (Inventar inkunabulov 2, jen Fol. d 6).
OLOMOUC: SVK II 32071 bez znaku (Louda 387).
PÍSEK: Muz. D 8 (Riedl 207 - torzo vevázané do Benátské bible).
PLZEŇ: Západočeské muz. Prv. 4 se znakem (Macháček str. 9).
PRAHA: Františkánská knih. Af 7 se znakem (Balcar 24)
PRAHA: KNM 25 A 2 = Kim. 36 se znakem (Patera str. 215 čís. 81)
PRAHA: KNM 25 A 2 se znakem (ex. J. Smolíka)
PRAHA: KNM 25 A 2 ex. 3 bez znaku
PRAHA: Dušek čís. 31 bez znaku (Vrchotka a kol. str. 17, velmi def.)
PRAHA: KPNP S LIX f 2 bez znaku
PRAHA: Strahovská knih.: D O IV 1 bez znaku (Zahradník str. 7)
PRAHA: NK 41 D 30 bez znaku (dříve 54 C 2)
PRAHA: NK 41 D 32 se znakem.
SAN MARINO: Henry E. Huntington Library (Goff B-621).
STRAKONICE: Muz. bez sign. (Riedl 206, velmi def.).
UPPSALA: UB 35,230 se znakem (Collijn-Uppsala 302).
UTRECHT: UB (Incunabula in Dutch libraries 866, fragm.).
WASHINGTON: Library of Congress (Goff B-621).
WIEN: ÖNB 17 E 19 bez znaku.
WROCŁAW: Kapit. knih. I,42 se znakem (IBP 1049).

Exempláře známé z literatury (Knihopis, GW):
ČÁSLAV: Muz.
PARDUBICE: Muz.
PRAHA: Křižovnická knih. VI C 12; B. Malotín (def.).
ROUDNICE: Muz.
STRÄNGNÄS: Dom. F 11 (Aminson neuvádí).
TŘEBÍČ: Muz.
VSETÍN: Valašské muz.
ŽELIV: Klášterní knih.

BREIDENBACH, BERNHARD VON Kapitulní děkan v Mohuči, † 1497. V letech 1483/84 podnikl cestu do Palestiny, z jejíhož popisu byly do češtiny přeloženy jenom výňatky.