REPERTORIUM
Život Mohamedův
Autor: Bernhard von Breidenbach
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1497
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XIII

   

ŽIVOT Mohamedův.

(Peregrinatio in terram sanctam, boh.). V Novém Plzni, Mikuláš Bakalář 1498. 80.

32 listy, zachováno 29. [A8 B8] C8 D8. 20-21 ř. Typ 1 : 108G. Minuskulní reprezentanta (Fol. C 5b). Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř. 2 dřevořezy s opakováním.

Fol. 1a (sign. [A 1]): dřevořez.

Fol. 1b ř. 1: [3] A Bonifacia papeže cžtw // teo když Kozdroe kral per // sky welmi se protiwil ... // ř. 11: Toho času narodil se ten ffalessny // prorok syn satanassuow machomet // a nebo mahumet ... // ...

Fol. 9 (sign. [B 1]): nezachováno.

Fol. 10a (sign. [B 2]): ř. 1: ky oteklo gest brzicho geho až do= //

Fol. 19b (sign. [C 3]): ř. 19: aby nepoznali prawdy ale- // aby branili zakő podkteryžse narodili //

Fol. 20a (sign. [C 4]): ř. 1: Pocžina se Traktat o rozlicžnych= // narodech lidskych kterzi przebywa- // gi w miestie S Geruzalemie awgi // nych mnohych kraginach na wy- // chod sluncze genž wssichni prawie //že su krzestianee a nayprwe // O Rzecziech // ... // ř. 14: O Latiniech Powię take ožidech // [3] A prwnich cžasuow doka // wad rzekowe trwali ... // ...

Fol. 32a (sign. [D 8] ř. 1: ... Neb gegich zlost gest znama= // wssemu swietu // Tlacženo w Nowem Plzni od Mi // kulasse Bakalarze A to Leta od po // rodu panenskeho T cccc lxxxxviij // Virgo theutunicis multum celebra- // ta sacellis : Virgo quă vngari ma- // ximo thure col_t : Hac de gente or // tus precor sanctissima : Me opere // cepto ruere haud sinas //

Fol. 32b: dřevořez.

Soupis 37. Knihopis I,5. Jungmann III,164. Jungmann III,196. Hanka čís. 8. GW bude v dodatcích 5082/20.

Jungmann uvádí obě části jako samostatná díla; III,164 "Život Mahometa a bludy jeho", III,196 "Traktát o rozličných národech, bydlících v Jerusalémě a ve východních zemích" s poznámkou "jest při životě Mahometa"

Breidenbachovo autorství prokázal Vojtěch Sokol, Život Mohamedův z r. 1498 a jeho předloha (Listy filologické 50, 1923, 35-42).

Závěrečná modlitba tiskařova je ohlasem modlitby, přičítané Piovi II. (Epistolae familiares, Norimbergae, Antonius Koberger 1481, HC 151, na posledním foliu nad impressem), verše 1, 4, 17 a 18: [V] Jrgo theutunicis multum celebrata sacellis. // ... Virgo quam multo gallia thure colit. // ... Ergo meos genitrix semper miserata labores. // Nunc etiam nostris casibus affer opem. // ... Na tuto závislost upozorňuje Josef Hejnic v článku K prvotisku Mikuláše Bakaláře Život Mohamedův (Listy filologické 107, 1984, 41-44), především pro počáteční verše.

Dřevořez velikosti 99 ´ 65 mm v jednoduchém rámečku je otištěn v tisku dvakrát, na Fol. A 1a, D 8b; sedící Mohamed vykládá z knihy svým žákům. O dřevořezu a jeho předlohách srov. článek L. Kohúta ve sborníku Mikuláš Bakalár Štetina, Bratislava 1966, str. 68-72.

PRAHA: Strahovská knih. D R IV 37/c (chybí Fol. A 7-8, B 1).