REPERTORIUM
Trojánská kronika [1476 sqq.]
Autor: Guido de Columna
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1476
Tiskař: Tiskař Arnoštových Statut
Číselné označení: Urb-XIV

 

TROJÁNSKÁ kronika.

(Historia destructionis Troiae, boh.). [Plzeň, Tiskař Arnoštových Statut, po 1476]. 40. 195 listů. [a8+1 b8 - z8 A8 B2]; lichý list ve složce [a] je vložen mezi listy [a 5/6]. Zpravidla 27 ř., 25 na Fol. [i 6a], 26 na Fol. [p 6a]; na líci přidaného listu 23 ř., na rubu 21 ř. Typ 4 : 123G. Rubriky. Dřevořezová iniciála. Ozdůbky. Jediná majuskulní reprezentanta na Fol. [a 1a]. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 2 ř., také 3 ř., 1 ř. na Fol. [B 1a], 4 ř. na Fol. [i 6b, 1 6a], 8 ř. na

Fol. [a 2b], 12 ř. na Fol. [a 1a] s reprezentantou.

Fol. 1a (sign. [a 1]) ř. 1: (J12) Akžkoli dawne wieczy no // winy druhdy zapadagi. W // ssak niektere wieczy dawne daw // no gsu pominuly. ... // ...

Fol. 2a (sign. [a 2]) ř. 1: ... byli su przitomni v // woyskach Aczoz su. Ocžitie s patrzili to su wiernie // popsali s krze mie Sudcze . Gweidona z Colmimy [sic] // Massanske wtyto knihy su sepsani ... // ...

Fol. 2b (sign. [a 2]) ř. 4: ... A protož giž kuporzadu licŐzenie przistupine [sic] // [8] Kralowstwi× Ržeczkem× Tesalia // Genz gest bylo žte wlasti gessto // slula welika. ... // ...

Fol. 10a (sig. [b]): ř. 1: przechutnym rostiesse wlidu wesele× ales wessken z //

Fol. 193a (sign. [A 8]) ř. 4: ... Palamides Dey // pheba syna krale× Pryamowa (dvě ozdůbky) // [2] Ja× Judex× Gwido zkolumny× Messan // ske drzewerzecženeho . Dyta kronikarze // Rzeczskeho temierz wewssech rozprawkach na // sledowal sem. ... // ... ř. 15: ... A // tak z Boži pomoczy toto dielo wetrzech Miesie // cziech sem skonal to od prwnieho dne . Miesie // cze zarzieho až xxvo. dne . Miesiecze . llistopada // potom naporzad przissleho Jakžkoli przedtiem // daleko kžadosti duoystoyneho muže Knieže Ma // thiege zporti. Salerytanskeho. Arczi Bisku // pa ... byl toliko pr // we knihy wobycžey przeložil. ... // ...

Fol. 193b (sign. [A 8]) ř. 7: ... atak skona // no gt toto dielo. lleta od Narozenie syna. Bo // zieho× Mo.CCo.lxxxvijo. xxv . den llistopa // da. Miesiecze // Hector syn. pryámow. ... // ...

Fol. 194a (sign. [B 1]) ř. 7: ... Snad sie dostane cžertom (dvě ozdůbky) // Z rzekow vdatnieyssij Achyles nayrekowniey // ssij ... // ... ř. 25: ... Wniež czti krasy gest dosti // [1] llussiet Zdrawie zbožie ywssie radosti //

Fol. 194b (sign. [B 1]) ř. 1: pilnie znamenati ktož budu wtiechto knihach czi // tati ... // ...

Fol. 195a (sign. [B 2]) ř. 24: ... Aprocž neb kterak gest to // Miesto žkaženo a zahynulo yskralem ysliidem // tato kronika Jasnie oznamuge (tři ozdůbky) //

Fol. 195b (sign. [B 2]) ř. 1: [2] Ze w teto. Kronicze nenie položeno cžas // neb leto odstworzenie swieta too. dobytie // azkaženie. Miesta. Troyanskeo. Protož slussie // wiedieti že sie gest stalo leta ...// ... ř. 17: ... a že giž od Narozenie syna božeo. // pocžyname Mo.cccco. lxviiio. Aprotož secžtucze // ta leta whromadu Tehdy od dobytie Troge až // dosedoby minulo gest dwa tisicze let adewadesa // te a piet lech [sic] //

Soupis 4. Knihopis I.7. Jungmann III,92. Hanka čís. 1. GW 7247. H 5527.

Na přidaném listě ve složce [a] je užší sazba. Vnitřní listy složek [t 4-5, u 4-5] byly otištěny obráceně; byly rozříznuty a vlepeny správně - v ex. NK jsou zachovány použky papíru, v ex. KNM je ve složce [u] filigrán na vnějším okraji listu.

Dřevořezová iniciálka P na Fol. [d 4b] velikosti 48 ´ 53 mm vystupuje z rámce sazby. Ozdobné písmeno s krátkým dříkem, v jehož bříšku jsou v políčkách z propletených linek drobné kvítky, přesahuje vnitřní rámeček a ozdobnými konci sahá až k vnějšímu rámci.

K dataci srv. Emma Urbánková: Nejstarší prvotisky českého původu. in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory. Pořadatel sborníku František Šmahel. Praha, Academia, 1970 str. 15-59 + tb. - Pravoslav Kneidl: Kronika Trojánská a nejstarší prvotisky vytištěné v Čechách. In: Strahovská knihovna 11, 1976, str. 160-188 + tb.

Faksimile, respektive přetisk písmen řezaným podle původního vydání, vyšlo v Praze r. 1918 nákladem Spolku faktorů knihtiskáren a písmolijen v Čechách s doprovodným textem Antonína Dolenského a Josefa Mrkvičky. Černobílé faksimile bylo vydáno jako IV. svazek edice "Cimelia Bohemica" r. 1968 v Praze s úvodem Emmy Urbánkové.

PRAHA: KNM 25 D 10 (Patera str. 204 čís. 1; chybí Fol. [b 2-7, k 4-5, t 2-7, y8, z8, A8, B2])
PRAHA: NK 39 F 30 (dříve 54 C 18).
WIEN: ÖNB 1 H 1.
GW uvádí podle Schuberta (str. 217-219) mylně exemplář v Olomouci; v rukopisu GW již opraveno.