REPERTORIUM
Trojánská kronika [1487]
Autor: Guido de Columna
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1487
Tiskař: Tiskař Žaltáře
Číselné označení: Urb-XV

 

TROJÁNSKÁ kronika.

(Historia destructionis Troiae, boh.). V Starém Městě pražském, [Tiskař Žaltáře], 24/XII 1488 [recte 1487]. 40. 240 listů. a8 - z8 ??8 ??8 t8 A8 - D8. Zpravidla 25 ř., někdy 23, 24 i 26 ř. Typ 1 : 12OG. Doplňky řádek. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 4 ř., také 3, 5 a 6 (na

Fol. a 4a). Tištěno černě a červeně.

Fol. 1 (sign. [a]): nepotištěno.

Fol. 2a (sign.a ii) ř. 1: (červeně) Poczyna se przedmluwa dospieleho muze // Gwidona z Columny z Messanske w Kro // nyku Troyansku w tato slowa // (černě) [5] Akz koli dawne wiecy nowymi // druhdy zapadagi~ wssak niekte- // re wiecy dawne dawno gsu pomi // nuly ... // ...

Fol. 3b (sign. a iii) ř. 21: ... a protoz giz kuporza- // červeně) Poczyuagi [sic] se (černě) du liczenie przistupime // (červeně) kniehy prwe o Krali genz slul Pelleus kte // ryzto vkladnie a zlostnie nawedl Jazona a- // by gel a dobyl Runa Zlateho //

Fol. 4a (sign. a iiii) ř. 1: (černě) [6] Kralowstwie řečenem Tes // sallia genz gt bylo ztee wla // sti gessto slula ... // ...

Fol. 9a (sign. b) ř. 1: gi~ g_miz [sic] a ponichz plawczy morzsstii se- //

Fol. 236b (sign. D ii [recte D 4] ř. 5: ... zabil deyfeba syna krale pryamowa // [4] Ja iudex Gwido z Kalumnij Me // sanske drziewe rzecženeho ~ Dyta // Kronykarze rzeczskeho temierz we // wssech rozprawkach nasledowal sěm // ... ř. 18: ... a tak spomocij božij toto dielo // wetrzech Miesyeczijch sem skonal totiž od // prwnieo dne Miesiecze zarzieho až do piet // meczyetmeo dne miesyecze Ledna Potom // naporzad przissleho yakžkoli przed tiem da // leko kžadosti duostoyneho muže kuieze [sic] Ma- // tiege z Porty Salerytanskeho Arczybi- // skupa welikeo vmienie cžlowieka byl sě toliko //

Fol. 237a (sign. [D 5]) ř. 1: prwe knihy wobycžeg řecži swe przeložil // ... ř. 12: ... A takskonano // gt toto dielo leta od narozenie syna božieo ti // tsyceho dwusteho osmdesateho a sedmeho pie // tmetczietmy den listopada Miesiecze ... / ř. 19: Napis Nadhrobem // Hectorowym byl takowy // Hector syn Pryamuow ... // ...

Fol. 237b (sign. [D 5]) ř. 20: Napis nadhrobem Achy // lowym~ byl gest takowy // z Rzekuow nayvdatniegssij ... // ...

Fol. 239b (sign. [D 7]) ř. 6: [3] Ze w teto Kronycze nenie položen // cžas neb leto ... // ... ř. 25: ... a že ot narozenie syna božieho //

Fol. 240a (sign. [D 8]) ř. 1: pocžitame cžtrnacteset let osmdesate a sedm // let a wstupugem nynie w osme Protož se- // cžtuce ta leta whromadu ... // ... ř. 7: A tak skonawagi se Knihy Kronyky Tro // yanske~ Leta božieho Tisyczeho Cžtrsteho // Osmdesateho Osmeho~ Cžtrmetczytmy ?? // den Miesyecze Prosyncze w pondieli na Sstiedry den wslawnem Miestie Sta- // rem Prazskem~ A to za cžasu Kralowa- // nie Nayiasnieyssieho Knižete a Pana pa // na Wladislawa druheo~ tehdy Krale Cže // skeho a Markrabi [sic] Morawskeho ??cetera- //

Fol. 240b: nepotištěno.

Soupis 12. Knihopis I,8. Jungmann III,92. Hanka čís. 36. GM 7248. H 5528.

Na Fol. B 1b ř. 1 je tisková chyba "Krlowstwie". Ve složce 1 je užíváno různých typů, písmeno i je často tištěno obráceně ("vzhůru nohama", např. v ex. NK sign. 41 F 58 je to v impresu na Fol. D 8a ve slově "Markrabi".

V některých složkách jsou špatně za sebou tištěné strany, v některých exemplářích jsou rukopisná upozornění; ve složce p v tomto pořadí 1a-2a, 7a, 3a-6b, 2b, 7b-8b; ve složce s (na omyl upozornil již Hanka v soupisu z r. 1853) takto 1a-5a, 6a, 5b, 6b-8b; ve složce B 1a-7a, 8a, 7b, 8b. - Složka D má různé označení listů, má být D, D ii, D iii, D iiii, odchylně D, D ii, Diii, D iii (Wroclaw), D, D ii, D iii, D i i (KNM 1. ex., Strahovská knihovna), D, C ii, další list chybí, D i i (NK sign. 41 F 58). - Fol. D 8 často chybí, impresum je různým způsobem dopisováno, ale i v tištěných je rozdíl: v ex. NK sign. 41 F 58 ř. 8 "Cžtrsteho" a v posledním řádku "Markrabi" s obráceným i, kdežto jinde je "Cžtyrzsteo" a s normálním i ve slově "Markrabi". KLATOVY: Muz. 23110 (chybí Fol. a8 - c8, d 1,7,8, f 1,8, g 1, m 1,3-6,8, x 1, y 3, z 8, C 1,7,8, D8).

PETERBURG: Bibl. Rossijskoj akademii nauk (Bobrova čís. 235, chybí Fol. 1-2; čís. 236, chybí Fol. 1 a 240).
PRAHA: KNM 25 D 11, ex. 1 = Klm vitr. 36 (Patera str. 205 čís. 13, chybí Fol. a 1 - nepotištěné)
PRAHA: KNM 25 D 11 ex. 2 (chybí Fol. a8, b8, d 5, D 8)
PRAHA: NK 41 F 58 (dříve 54 C 19, chybí Fol. D 3)
PRAHA: NK 41 G 74 (dříve pražská Lobkovická knihovna, chybí Fol. a 1,8, D 1,8)
PRAHA: Strahovská knihovna D M V 4 (Zahradník str. 17, chybí Fol. a 1, D 1,8,)
PRAHA: ZK AV ČR 2 T G 3 (dříve Kruliš-Randa, chybí Fol. a8, d 7, h 8).
PROSTĚJOV: Muz. S 74 (chybí Fol. a8 - d8, l 1, p 2-7, r8, s8, v 3-6, C 7-8, D 8).
TÁBOR: Okresní archiv bez sign. (Riedl 300a, chybí Fol. a8, o 8, D 8).
WIEN: ÖNB 6 G 29.
WROCŁAW: Ossolineum XV 63 (dříve Lwów, IBP 1664, chybí Fol. a
1,2,4,5,7,8, b8, c8, d 2,3, t 8, D 8).
Exempláře známé z literatury: BERLIN: Ungar. Institut (podle GW).
HALLE: Ungar. Bibl. (podle rkp. GW).