REPERTORIUM
Počet víry
Autor: Confessio
Číselné označení: Urb-XVI

POČET víry 1500.

Jungmann zaznamenává tento tisk v I. vyd. Historie IV,468, ve II. vyd. III,733, vždy velmi stručně podle exempláře u p. Blechy v Praze. Hanka str. 41 čís. 105 pokládá tento tisk za první boleslavský a bratrský a dodává, že nyní je exemplář nezvěstný, p. Blechovi se ztratil; Šafařík v rukopisných poznámkách v exempláři Hankovy bibliografie v KNM sign. 63 C 46 Fol. 1b stručně dodává "Fictum". Obšírnější zprávu má Koráb str. 65 čís. 1 také u boleslavských tisků: "Byl to týž spis br. Lukáše, který vytiskl Klaudian r. 1504 v Normberce"; "jediného exempláře, který se nalézal u Fr. Blechy v Praze, nelze se dopíditi". K předpokladu, že se jedná o bratrský tisk vedl patrně Hanku název - bratrské konfese měly český název Počet z víry buď hned na počátku nebo za latinským stručným označením Confessio Fratrum Bohemicorum nebo jenom Confessio (srov. Knihopis 1599 seq.); ze zkušenosti Hanka věděl, že bratrské tisky bývaly tištěny v Boleslavi a tak patrně vznikla tato rozšířená charakteristika - v Boleslavi se však tisklo až o dvacet let později. Na to poukazuje i Tobolka ve Slovníku str. 75 čís. 18.

Pokud je nám známo, v roce 1500 nebyla vydána žádná bratrská konfese - srov. k tomu Müller- Bartoš str. 333-334.

O konfesi z r. 1503 se zmiňuje Historia Fratrum k r. 1503 (Šafaříkovo vydání v ČČM 1862 str. 110): "Bratří přinuceni učiniti počet z víry k. Vladislavovi v dvojím způsobu: nejprvé v krátkosti, vytišť. na sexternu in 80; v druhém nejprvé psaní kratičké jako za přístup učiněné, a za tím vydání počtu z víry o všech věcech, kteréž potom rozšířeno i vytištěno netoliko česky, ale i latině v Normberce". Ke konfesím srov. nově i článek Mirjam Bohatcové, Nález dalších litomyšlských tisků z počátku 16. století (ČNM 1981 str. 138-151), kde jsou vypočteny texty rukopisné i tištěné.

K přesnému určení tisku Počtu víry patrně nedojdeme, ale nabízí se tu několik možností. Zásadně se mohlo jednat o vydání dosud zcela neznámé z r. 1500 nebo zde došlo k záměně se Štyrsovým mylně datovaným dílem br. Lukáše Spis tento ... neplná anobrž kusá víra ... (Soupis Spuria čís. 24, Knihopis 5053,) vytištěným v Mladé Boleslavi a datovaným k r. 1500, které ovšem není konfesí. První konfesí bratrskou - i podle Historie Fratrum - byly "Dwa listowe Krali Wladislawowi, wydanij pocžiet z Wijry Letha 1504 vczinienij", jak čteme připsáno na přídeští převzácného konvolutu z odkazu sběratele Bohuslava Duška Knihovně Národního muzea (Jaroslav Vrchotka a kol., Knihovna Bohuslava Duška ve Sborníku NM v Praze, XXIII, 1978, str. 32, sign. Dušek 60), který obsahuje na prvním místě bratrskou konfesi z r. 1574 (Knihopis 1605a), dále zmíněné Dva listy (Jungmann III,738), Odpově_ bratří ... (Knihopis 6546) a Prokopa Bakaláře Proč lidé ... (Jungmann III,222 a III,757b); tento konvolut býval patrně do počátku 19. stol. ve fondech pražské Universitní knihovny, jak svědčí záznam v Thámově katalogu českých knih (MS. NK sign. IX B 20, Truhlář lat. 1711) Fol. 54b se signaturou I g 29b, kde jednotlivá díla následují po sobě se stejnými názvy a ve stejném pořadí jako u Duška. Nyní chybějící titulní list konfese v době Thámově existoval, takže název Počet z víry, ovšem ne s rokem 1500, v exempláři byl.

Již z těchto několika poznámek vysvítá, že řada vzácných tisků, zapsaných v Thámově katalogu, již není v NK, dokonce není ani znovu zapsána v mladším katalogu českých knih z 1. poloviny 19. století sign. MS. NK IX J 32. Tisky jsou nezvěstné a není je možno ani identifikovat ve fondech jiných knihoven - za laskavé zjištění děkuji doc. dr. Františku Horákovi, který prohledával Dodatky ke Knihopisu.

Soupis Spuria 22.