REPERTORIUM
Epištola Marsilia Ficina O tom, co mají všelijací lidé činiti
Autor: Ficinus, Marsilius
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1501
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XXII

 

O TOM, co mají všelijací lidé činiti.

Epistolae, boh. 1. De officiis. Marsilius Ficinus Cherubino Quarqualio. 2. Veritas de institutione principis ad Raphaelem Riarium cardinalem). [Praha, Tiskař Pražské bible, okolo 1500]. 80.

16 listů. A8 B8. 20 ř., na Fol. A 6a 18 ř. Typ 2 : 115G. Rubriky. Minuskulní reprezentanty na Fol. A 1a, [A 6b]. Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř. Kulaté závorky.

Fol. 1a (sign. A) ř. 1: O tom czo magij wsseliyaczij lidee cžy // niti » kterzijž chtiegij swé powinnosti // dosti vcžyniti arzádnie a slussnie žiwi // byti Episstola Marsylia Ficzyna // znameniteho Filozofa // (m3) arsylius Ficzynus Cheru- // binowi Quarqualiowi wel- // mi vcženému mužy pozdra // wenije wzkazuge~ Acž gsem snad ňe // kdy menie vcžynny ... // ...

Fol. 6a (sign. [A 6]) ř. 17: ... že na nebeskee // ho neslussije miesstienina //

Fol. 6b ř. 1: ?? Tvto Episstolv pwda vcžij yak se // ma mijeti a zachowawati každy pre- // lát » Kniježe a ktož koli gessto giny // mi wladne nebo panuge~ Ktervž gt // psal k Rafaelowi Riarowi Kardy- // nálowi Marsyli?? Ficzijn??~ Kteryž // takto mluwij před nij swym gmen_ // (n3) ikterakž se tomu nediw pro- // sym sstiastny Kardynáli že // žádneeho cžlowieka ... // ...

Fol. 9a (sign. B) ř. 1: žylo gest aby dokonaleho pastyře stá //

Fol. 16a (sign. [B 8]) ř. 3: ... slysseti budess~ Na te // stále založijm Czijerkew mv~ Porv // cžijem tobie Marsylia Ficzijna Flo // rentijnskeeho gehožto vsty tobie swr // chnije wieczy gsem prawila //

Fol. 16b: nepotištěno.

Soupis 27. Knihopis I,6. Jungmann III,212. Hanka čís. 44. GW 9875.

Do literatury uvedl Dobrovský v Geschichte 1818 str. 314, který znal originál později nezvěstný. Konvolut znovu objevil C. Straka a podal o něm obšírnou zprávu v ČČM 1912 (Nález dosud nezvěstných prvotisků v knihovně Strahovské, str. 209-219, o Ficinovi 216-217 čís. 8), v níž určuje i latinskou předlohu: Ficinus, Epistolae, Norimbergae, Ant. Koberger 24/II 1497 (H 7062 = GW 9874; De officiis Fol. M 6b-M 7b, Veritas de institutione principis Fol. R 2b-R 4b). Dobrovský a po něm Hanuš (Dodavky k Jungmannovi II, str. 35) pokládají za překladatele Viktorina Kornela ze Všehrd nebo Řehoře Hrubého z Jelení.

PRAHA: Strahovská knih. D R IV 4.adl.
PRAHA: Strahovská knih. D R IV 37/h (chybí Fol. A 1, A 8).