REPERTORIUM
Pasionál [1476?] - Knihy o životech svatých
Autor: Jacobus de Voragine
Místo vydání: Plzeň ?
Rok vydání: 1476
Tiskař: Tiskař Arnoštových Statut ?
Číselné označení: Urb-XXIV

 

PASIONÁL čili Knihy o životech svatých.

(Legenda aurea, boh.). [Plzeň ?, Tiskař Arnoštových Statut ?, po r. 1476]. 20.

276 listů. a8 - h8 J8 k8 - z8 ??8 aa8 - hh8 JJ8 kk8 [x]4. Apertury A - F po 40 listech, G 32 listy. 2 sloupce. Zpravidla 36 ř. Typ 7 : 124G. Ozdůbky (podobné jako v Trojánské kronice), menší ozdůbky, doplňky řádek. Vynechané místo pro inic. ve výši 2 ř. (

Fol. a 8b), 3 ř. (

Fol. a 5b), 5 ř. (

Fol. a 1a). Tištěné jednoduché inic. ve výši 2 ř. od složky b. Rejstřík. Tištěno černě a červeně od složky b.

Fol. 1a alfa (sign. a 1) ř. 1: [5] Dwentus la= // tinie gest rze // cženo przigitie // Tomu cžasu // ... Fol, 9a alfa (sig. b 1) ř. 1: czi napoledne cžynie dielni= //

Fol. 272b alfa (sign. kk 8) ř. 21: ... nahrobie an // dielskyma rukama wyryt wer // ssyk z askonan tiemito slowy // Hac sunt infosa [sic] Bede we // nerabilis osa [sic] To se gt dalo // po Božym narozeni Sedmi // steho Cztwrteho leta // (červeně) O. Swatych Desyti Tisy // cz Rytierzuw Tuto se pisse // A2 (černě) když pobožiem vmucže // ni z poslawnem geo. wz // krziesseni z ... // ...

Fol. 275a beta (sign. [x] 3) ř. 24: Mohli mieti twuoy wiecžny // pbytek wieky wiekom» Am_ //

Fol. 275a beta ř. 26: [Rejstřík] Adwent A i // swata Anastazya A x ix // swaty Anthonius Axxxvi // ...

Fol. 276b alfa (sign. [x] 4) ř. 12: G» Vrssuly F xxviii // G» Wicto ina G xxxv // Soupis 7. Knihopis I,9. Jungmann II,145. Hanka čís. 3. Cop. 6521.

Varianty a chyby tisku: Fol. z 8a beta ř. 34-35 " ... iakž Aposstol // božy Swaty Bartholomiey" se opakují na Fol. z 8b alfa, ř. 1-2" iakž aposstol Božy Swaty // Bartholomiey ... ". Na Fol. o 3b beta "O S Flicziany" na Fol. v 4a alfa ř. 33 "O Satem Petru"; sign. bb iiii je v některých exemplářích vynechána; sign. gg iiii je někde vytištěna s tečkami dole. - Nejvíce omylů je v červeném tisku, které registroval již Ungar a po něm Schubert: na Fol. d 3b beta je znovu do černého textu otištěn nadpis "O Swatem Silwestru" a inic. S (správně na Fol. d 3a beta); na Fol. d 5b alfa je původně vytištěné červené S přetištěno černým O; na Fol. g 7a je nadpis "O Swatém Walentinu" a inic. S omylem natištěna do černého textu ve sloupci beta místo na vynechané místo ve sloupci alfa; na Fol. J 5b alfa červený nadpis otištěn do černého textu (správně na Fol. J 6b alfa); na Fol. m 7ab je stejný nadpis "O Božiem wstupeni" otištěn dvakrát v poněkud různé úpravě.

BRNO: MZA G 21 St II/174 (text končí na Fol. hh 8; červený nadpis jen na Fol. J 5b)
BRNO: SVK - UK P T 3/385277 (Dokoupil 674, chybí složka [x]).
MARTIN: Matica slov. Inc. B 13 (Kotvan 697, chybějí celé složky a, JJ, kk, [x] a jednotlivé listy; ex. byl dříve ve Skalici).
PÍSEK: Muz. I.87 (Riedl 562, chybí Fol. a 1-7, [x] 1,4).
PLZEŇ: Západočeské muz. 1 C 54 (Macháček str. 5, začíná Fol. k 6, chybí rejstřík); zlomek inv. čís. 1501, Fol. d8 (sdělení dr. Hejnice).
PRAHA: KNM 25 C 1 = Kim. vitr. 35 (Patera str. 204 čís. 2; nejúplnější ex. se zachovaným Fol. [x] 4)
PRAHA: KNM 25 C 12 (dříve 25 C 1, chybí řada listů v textu, celé složky JJ, [x]; Fol. x 4b - x 5a nejsou potištěna, na Fol. f 7a beta nejsou otištěny dva červené nadpisy)
PRAHA: KNM 25 C 13 (dříve 25 C 1, def. ex., chybí řada listů v textu a složky a, k, [x]; z odchylek červeného textu není na Fol. g 7a, na Fol. J 6b stejně jako v Brně - MZA)
PRAHA: NK 44 E 68 (dříve 54 b 39, chybí Fol. a 6, složka [x]4)
PRAHA: NK 44 E 69 (dříve 54 B 41, chybí Fol. a 1, [x] 4).
SUŠICE: Muzeum Šumavy E 62 (Riedl 563, velmi def., chybí řada listů, text končí na Fol. kk 2; červený tisk na Fol. J 6b stejně jako v Brně - MZA.).
TEPLÁ: Premonstrátská knih. D 11 (chybí Fol. a 1, d 7, [x] 4).
Exempláře známé z literatury : BERLIN, UB (podle rkp. GW.)