REPERTORIUM
Pasionál [1495] - Život a umučení všech svatých mučedníků
Autor: Jacobus de Voragine
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1495
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XXV

Popis | str.1 | str.2 | str.3 | str.4 | str.5 | str.6 | str.7 | str.8 | str.9

PASIONÁL čili Život a umučení všech svatých mučedlníků.

(Legenda aurea, boh.). V Starém Městě pražském, [Tiskař Pražské bible] 21/VII a 31/VII 1495. 20.

254 listy. a10 - i10 k8 - z8 aa8 - ee8 ff6 gg6. Apertury A-M po 20 listech, N o 13 listech, označené Prwnie až Dwaczate, N Prwnie až Gedenaczte. 2 sloupce. Zpravidla 41 ř., také 37, 38, 39, 40 i 42. Typ 2 : 113G. Minuskulní reprezentanty, někde vynechány. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., také 2, 4 (Fol. h 7a, k 8b), 5 ř. (Fol. k 5a, m 6a). 7 ř. (Fol. a 2a). 170 dřevořezů s opakováním. Rejstřík.

Fol. 1a (sign. [a 1]): nepotištěné.

Fol. 1b: dřevořez.

Fol. 2a alfa (sign. a ij) ř. 1: Poczynagi se knihy genž slowu lati // nie pasyonal a cžesky žiwot a vmu // cženie wssech Swatych Mucžedlni- // kuow a nayprwe o božiem przissti // [7] Dwentus lati- // nie cžesky gest // rzečeno přisstie // a nebo przygitie // Tomu cžasu p // to tak wzdieno // gest~ Neb se k // nam bliži ... // ...

Fol. 5a beta (sign. a v) ř. 5: ... a tu doka // wadž buoh bohem gest przebywa // ti budu amen~ // (mezera 30 ř.) Tuto se pisse o Swatem Ondrzegi // aposstolu božiem~ kterak gest tr- // piel pro sweho mileho pana Geži // sse krysta~ //

Fol. 5b: dřevořez nad oběma sloupci; sloupec alfa ř. 1: (s3) Waty Ondrzeg aposstol // boži~ slowo božie po mno- // hych wlastech ... // ...

Fol. 11 a alfa (sign. b) ř. 1: Wten cžas vzrzewsse przyetelee ano //

Fol. 252a alfa (sign. / [gg 4]) ř. 39: ... a skonan tiemito slo // wy Hac sunt in fossa bede venerabi- // lis ossa~ ... //

Fol. 252a beta ř. 2: ... A to se gest da- // lo po božiem Narozeni Sedmiste- // ho Cžtwrteho letha~ // Skonawagi se žiwotowe Mucžedlni // kuow a mucžedlnicz božych~ Letha // panie Tisyczieho cžtyrzsteho Dewa // desateho pateo ~ w Starem Miestie // prazskem Ten Vtery przed Swatu // Marzy magdalenu ~ Miesyece Cžr // wencze dne poslednieho ~ » ~ //

Fol. 252b alfa ř. 1: Pocžyna se Registrum a neb pra- // widlo na žiwoty Swatych gessto gi // nak slowe latinie Pasyonal~ // Adwent A i // ...

Fol. 253b beta (sign. [gg 5]) ř. 25: Zbožneho sstiastneo swa J xix //

Fol. 254 (sign. [gg 6]): nepotištěné.

Soupis 19. Knihopis I,10. Jungmann II,145. Hanka čís. 39. Cop. 4627 = 6522. Schreiber 4326a. Goff J-138.

Faksimile vydal Z. V. Tobolka s názvem "Kališnický pasionál" (spolu s "Jenským dodatkem", zde čís. XVIII.) r. 1926 jako II. svazek edice Monumenta Bohemiae typographica. Vydání Pasionálu bylo jen jedno, v některých exemplářích jsou varianty. "Kališnickým" je Pasionál nazýván již od dob Dobrovského pro připojený dodatek o smrti obou husitských mučedníků, M. Jana Husa a M. Jeronyma Pražského, který však byl dotiskován o něco později a zachoval se ve třech verzích (srov. čís. XVIII - XX).

K datování je nutno připomenout řešení Karla Chyby: patrně platí jenom datování 21/VII - úterý bylo posledním dnem před svátkem Maří Magdaleny. Toto řešení bylo publikováno v články Emmy Urbánkové Český pasionál z roku 1495 a jeho dodatky (Ročenka SK ČSR 1971), str. 111-112. Varianty: v exempláři Bibl. Nat. v Budapešti Inc. 437 je na Fol. [gg 4a] beta ř. 10: ... Marzy maagdlenu ... / místo magdalenu. Odchylku podle tohoto exempláře připomíná Cop. 4627. V rejstříku Fol. 253a alfa (sign. [gg 5]) ř. 14: "Jeronyma swateho L iij // Jana husy swate pamieti N xiiij // Jeronyma rodiče pražskeo D iij // (mezera 2 ř.) Ypolita mucžedlnika J vi // mezera 2 ř.) Krziže so nalezenie E viij // ...". Záznam o Husovi a Jeronymovi je zatím znám jenom v exempláři v Budapešti a v KNM v Praze sign. 25 C 3, který byl předlohou Tobolkova faksimile; vztahuje se takzv. Dodatku (srov. čís. XVIII.). Ve většině exemplářů - pokud je rejstřík vůbec zachován - je mezi záznamem o sv. Jeronymovi a sv. Hipolitovi mezera 4 ř.

Jinou odchylku v impresu připomíná Tobolka ve Slovníku str. 48 u ex. KNM sign. 25 C 3 z knihovny Ant. Jošta; na Fol. [gg 4a] beta ř. 10 a 11 nejsou dotištěna poslední písmena "magdalen[u]:, Cž[r] // wencze" - není to odchylka ale opravdu nedotištěná, vynechaná písmena (také v ex. NK, sign. 42 D 49). Tuto "odchylku" zná již Denis II, 706. Korekturní listy fo. I 4-5 a Fol. ff 3-4 se zachovaly na přídeštích bazilejského Kesslerova vydání Petra Lombarda z r. 1492 (II 10197): první v Maltézské knihovně v Praze sign. VII K 260 (nyní 2005), druhé v Biskupské knihovně v Hradci Králové sign. A II. 23. Přesný text je otištěn v Soupisu čís. 19. str. 63-69 (k tomu viz Tab. 4.). Zpráva o korekturních listech byla uveřejněna Emmou Urbánkovou v Knihovně I, 1945-1946, str. 163.

Dřevořezy - jejich přehled je otištěn v Soupisu čís. 19 str. 70-77 - byly řezány podle německých předloh, především podle dřevořezů v Schedelově Kronice (Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Norimbergae, Antonius Koberger 1493 - HC 14508), kde je také jednoho štočku užito několikrát při zobrazování různých osob. Na tuto závislost upozornili již Antonín Dolenský v článku Doba českých prvotisků (Ročenka českých knihtiskařů III, 1913, ukázky na str. 52) a Z. V. Tobolka v Dějinách československého knihtisku v době nejstarší (v Praze 1930, str. 32).

Dřevořezů je celkem 170, z nich jeden měří 240 ´ 150 mm, tři 146 ´ 100 mm, ostatní 83 ´ 146 mm, 83 ´ 66 mm a 55 ´ 45 mm. Schreiber 4326a rozeznává tři skupiny dřevořezů, z nichž první dvě (větší obdélníkové a menší, které se vešly do jednoho sloupce - velikost 83 ´ 145 mm, 83 ´ 66 mm) jsou podle norimberského vydání Heiligen - Leben (Ant. Koberger 5/XII 1488, H 9981 - Schramm 17, 56 - 314), třetí skupina - poprsí papežů a světců - podle Schedela (Schramm 17, 408-576). Schreiber vyslovuje domněnku, že snad tiskař připravoval české vydání Schedela. Český řezač mnohde zjednodušoval své předlohy, někdy se spíše jen inspiroval jejich náměty, někde užil jen části předlohy, jinde spojil více námětů - zdaleka však nedosahuje řemeslné dokonalosti původních dřevořezů.

BUDAPEST: Bibl. Nat. Inc. 437 (CIH 1866; chybí Fol. a 1,2, 9, h 5, gg 6; v rejstříku jsou otištěna jména Husa a Jeronyma, v impresu je odchylka "maagdlenu", kterou uvádí Copinger).
CAMBRIDGE: Harvard College Lib. (Goff J-138).
KUTNÁ HORA: Muz.
LEIPZIG: Buchmuseum (Schramm str. 69).
OLOMOUC: SVK II 32373 (Louda 1028, velmi def.).
PETERBURG: Bibl. Rossijskoj akademii nauk (Bobrova 442: 195 Fol.; 443: jen 189 Fol.).
PLZEŇ: Zádapočeské muz. inv. čís. 1506 (zlomek, jen Fol. n 7, sdělení dr. Hejnice).
PRAHA: AMP 2 P 7 (Jílková str. 249 čís. 7; def., chybí složka a, částečně b, c, Fol. gg 1)
PRAHA: Františkanská knih. Qf 11 (Balcar 66; chybí Fol. a 1-4, b 1, c 1, 2,9, 10, d 1-3,7,8, m 7)
PRAHA: KNM 25 C 3 (Patera str. 206 čís. 15; ex. def., na Fol. gg 5a v rejstříku vytištěna jména M. Jana Husa a M. Jeronyma Pražského)
PRAHA: KNM 25 C 9 (původně také 25 C 3; rejstřík zachován, ale bez jmen Husa a Jeronyma)
PRAHA: KNM 25 C 10 (původně také 25 C 3; def. exemplář, rejstřík chybí)
PRAHA: KNM 25 C 11 (původně také 25 C 3; velmi def. ex., rejstřík chybí)
PRAHA: KNM Dušek 37 (Vrchotka a kol. str. 18; málo def. dopsáno)
PRAHA: NK 42 D 38 (dříve 54 B 15)
PRAHA: 42 D 49 (velmi def., chybí Fol. a 10, b 1, h 5, gg 5)
PRAHA: Roudnická lobkovická knih. III Og 22 (chybí Fol. a 1, 10, b 7, dd 8, ee8 ff6 gg6)
PRAHA: Strahovská knih. D N II 27 (chybí počátek)
PRAHA: Strahovská knih. D N IV 9 (Zahradník str. 21,28).
TEPLÁ: Premonstrátská knih. D 9, D 22.
VYSOKÉ MÝTO: Muz.
Exempláře známé z literatury (podle Knihopisu): PRAHA: L. Sachs
STRANGNÄS: Dom. B.
Korekturní listy: HRADEC KRÁLOVÉ: Biskupská knih. A II 23
PRAHA: Maltézská knih. 2005 (dříve VII K 260, Šimáková a kol. 553a).