REPERTORIUM
Traktátík O divích a nesnadnostech při velebné svátosti
Autor: Mikuláš Bakalář ?
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1498
Tiskař: Mikuláš Bakalář
Číselné označení: Urb-XXXIX

TRAKTÁTÍK o divích a nesnadnostech při velebné svátosti. (Eucharistia, boh.). V Novém Plzni, Mikuláš Bakalář 1498. 80.

8 listů. [A8]. Zpravidla 20 ř., 21 ř. na Fol. 2b. Typ 1 : 108G. Vynechané místo pro inic. ve výši 3 ř. Titulní list.

Fol. 1a (sign. [A 1]) titulní list, ř. 1: Wtomto trakta tiku gest položeno o // diwiech anesnadnostech gěž su přite // welebne swatosti tiela nasseo pana ge // žisse krista kterež nassi smyslowe ro // zum_ osahnuti nemohu než toliko- // mame p awu wieru wierziti //

Fol. 1b ř. 1: [3] Zekl Dawid skrze ducha- // swateho wswem prorocz // twi ... // ... ř. 16: ... A take to ge dno- // božie tielo kterež gt wplzni naoltaři // gest wtuž gednu hodinu take y w- // Rzymie y w Krakowie ... // ...

Fol. 7a (sign. [A 7]) ř. 4: ... A protož tento // nebeskij pokrm wssechny rozumy- // przesaha // Tlacženo wNowem Plzni od Mi // kulasse Bakalaře Leta odporodu pa // nenskeho T cecc [sic] lxxxxviij //

Fol. 7b - 8ab (sign. [A 7b - 8ab]): nepotištěná.

Soupis 41.

Knihopis I,21. Jungmann III,720. Jungmann III,724. Hanka čís. 11.

Jungmann má dva záznamy: III,720 "O sedmi těžkostech smyslův, na kteréž rozum víry odpovídá s strany přítomnosti kristovy v hostii"; III,724 "O svátosti oltářní". Chyba v dataci v impresu je v obou známých exemplářích. Osobní zmínka na Fol. 1b, kde Mikuláš Bakalář připomíná Plzeň, kde působil, i Krakov, kde studoval, dává tušit, že byl patrně sám upravovatelem textu.

PRAHA: KNM 25 E 10 (Patera str. 204 čísl. 4)
PRAHA: Strahovská knih. D R IV 37/g (chybí Fol. 1, 8).