REPERTORIUM
Martimiani
Autor: Jakob Twinger von Koenigshofen
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1488
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XL

 

MARTIMIANI. (Chronik von allen Kaisern und Königen, boh.).

Přeložil Beneš z Hořovic. V Starém Městě pražském, [Tiskař Pražské bible]], 26/IX 1488. 20.

102 listy. a10 - i10 k12. 2 sloupce. Zpravidla 44 ř., také 43 ř. i 45 ř. typ 1 : 104G. Minuskulní representanty. Vynechaná místa pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., také 2 i 6 ř. (Fol. a 2a, 2b). Tištěno černě a červeně.

Fol. 1 (sign. [a 1]): nezachováno (nepotištěno?).

Fol. 2a alfa (sign. a ii) ř. 1: (n6) Alezagi psano lati~ // nie wmnohych kni- // hach že gsu knihy od // te chwile gessto pra- // wie~ o Cziesarzich~ a o papežych~ a o kralich // y o ginych paniech ... // ... ř. 10: ... Ale Cže- // sky nalezagi malo takowych knih~ // ... ř. 19: ... Pro- // tož ia beness zhorzowicz rytierz za // morzsky cžesku rzecžy překladam zgi // nych kronyk ... // ...

Fol. 2b alfa ř. 30: (červeně) Tuto se pocžinagi prwnie knihy // kterak swiet gest stworzen od pana // boha~ // (černě) (b6) Boh v wiecžnosti p // swe welike sstiedro // sti ... // ...

Fol. 11a alfa (sign. b) ř. 1: cžasto geho wystrziehal~ ale Saul //

Fol. 21b beta (sign. c i) ř. 39: (červeně) Tuto se pocžina druhy rozdiel tiech- // to knih~ wnichž bude pweno o Rzim // skych kralich~ a o cziesarzijch kterak // (černě) (t3) E_se (červeně) sn [sic] swe žiwoty wedli // (černě) pocžina druha kapitola tiechto // knih ... //

Fol. 61a alfa (sign. g i ř. 25: (červeně) Pocžynagi se knihy o wssech pape- // žiech krzestianskych~ // (černě) (p3) oniewadž tyto knihy zmienku // cžynie o wssech papežiech ... // ...

Fol. 90b alfa (sign. [i 10]) ř. 39: (červeně) Pocžinagi se knihy kragin a zemij~ // kterež pod Rzim slussegi~ A kterzy // biskupi ktere sufragany magi A to // gest Arcibiskupow a biskupow ge- // ssto pod rzym slussegi a pod papeže // (černě) Tito biskupi pod rzimskeho bisku // pa slussegi~ ... // ...

Fol. 94a alfa (sign. k iiii) ř. 1: (c3) Yesarz Rzimsky ten mel pa // nowati ... // ... ř. 19: (červeně) O Cziesarzi Constantinopolitanskě // (černě) (c3) Onstantinopolitansky Czie- // sarz ten nepanuge ... //

Fol. 95b alfa (sign. k v) ř. 29: (červeně) Tuto se prawiti bude o narozeni ma // chometowu y o geo žiwotu biednem // y o geo przihodach a puotkach~ // (černě) (m3) Achometus y hned brzo za // časow swateho rzehoře ... // ...

Fol. 101b alfa (sign. [k 11]) ř. 14: (červeně) List kteryž gest poslal kral Abaga // rus panu Gezu krystowi z Edyssy // Miesta sweho ... // ...

Fol. 101b beta ř. 26: ... amen~ a tak konecz // (červeně) Leta narozenie božieo M cccc lxxxviij // Skonawa se Martymiany~ a neb ya // kož niekteři rziekagi rzimska kronyka // ten Patek przed ~S~ Waczlawem // A to w starem Miestie Pražskem //

Fol. 102 (sign. [k 12]): nepotištěno ? (nezachováno).

Soupis 14.

Knihopis I,22. Jungmann II,73. Hanka čís. 35. H 5003. Goff C-486 (heslo Chronicles - Martymiany).

V žádném exempláři, který E. Urbánková viděla nejsou zachovány první a poslední listy, sign. a 1, k 12, které byly patrně nepotištěny.

BLATNÁ: Muz. (sdělení dr. Váchy z Čes. Budějovic, velmi def., zachováno jen 59 listů).
CHICAGO: The Newberry Library (Goff C-486).
DRESDEN: Landesbibliothek Ink. 1416 (Deckert str 11 - válečná ztráta).
LITOMĚŘICE: Biskup. knih. B II F/13 (chybí Fol. a 1, k 12).
PETERBURG: Bibl. Rossijskoj akademii nauk (Bobrova 786, zachováno jenom 68 listů).
PLZEŇ: Západočeské muzeum zlomek Fol. h 3 inv. čís. 1504 (sdělení dr. Hejnice).
PRAHA: Františkánská knih. Qf 11 (Balcar 112, chybí Fol. a 1,2, h 1,10, k 12)
PRAHA: KNM 25 C 4 ex. 1 (Patera str. 205 čís. 12 - stará škrtnutá sign. VI.B.B.40, chybí Fol. a 1, k 12)
PRAHA: KNM 25 C 4 ex. 2 (chybí Fol. a 1, c 2, f 7,10, g 1, h 10, i 3, k 2,4-12; Fol. a 7 je obráceně vevázáno, místa začerněná cenzurou)
PRAHA: KNM 25 C 4 ex. 3 (značně poškozeno, chybí Fol. a10, b 3, e 1-3,8, g 1,2,8,9, h 3,10, i10, k12, začerněno cenzurou)
PRAHA: KPNP S LXI a 6 (značně poškozeno, chybí Fol. a 1,3-10, b10, c 1, i 1, k 9,10,12)
PRAHA: Strahovská knih. D M III 18 (Zahradník str. 18, chybí Fol. a 1, k 12)
PRAHA: NK 41 E 44 (dříve 54 A 58, chybí Fol. a10, k 9-12)
PRAHA: NK 41 E 45 (dříve 54 B 34, chybí Fol. a 1, k 7,12)
PRAHA: NK 41 E 58 (dar NG, chybí Fol. a 1, k 3,10,12, poškozeno)
PRAHA: NK 41 F 49 (dříve pražská Lobkovická knihovna, chybí Fol. a 1,10 k 12).
PROVIDENCE: Brown University, Annmary Brown Memorial Lib. (Goff C-486).
STOCKHOLM: Kungl. biblioteket (Collijn 541).
WIEN: ÖNB 10 D 11 (chybí Fol. a 1, k 12).
WROCŁAW: Ossolineum XV,36 (dříve Lwów, IBP 5452, chybí Fol. a 1,2,9,10, g 4,7, k 1,12).