REPERTORIUM
Bible - Nový zákon Dlabačův
Autor: Bible
Místo vydání: Plzeň
Rok vydání: 1476
Tiskař: Tiskař Arnoštových Statut ?
Číselné označení: Urb-XLIV

 

NOVÝ ZÁKON - Dlabačův. (Testamentum novum, boh.). [Plzeň ?, Tiskař Arnoštových Statut ?, po r. 1476]. 40.

210 zachovaných listů. [A10 ?] B8 - E8 ff8 G8 - V8 x8 Y8 - Z8 AA8 BB8 CC10. Zpravidla 36 ř., někdy 35, 34 ř. (Fol. [S 6a] a dále). Nadpisy stran. Typ 6 : 97G. Rubriky (od složky G). Ozdůbky. Minuskulní representanty (od složky S; jenom písmena p - na Fol. [S 5b], [T 3a], [V 5b], [AA 4a]; c - na Fol. [AA 8b]; s - na Fol. [BB 4a]). Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., také ve výši 1,2,4,5 i 6 ř. Římské číslice částečně antikvou. Rejstřík.

Fol. [2a ?] (sign. ?), ř. 1: [Registrum def.] twie w k ge pa // na~ cžte Jan viii Prawiesse gežiš zástu // ...

Fol. [13a ?] (sign. B JJ) ř. 1: Ale byss ... // obieti n ... // giste cž ... // ...

Fol. [14a ?] (sign. [B 4]) ř. 1: aokrassleny ~ Tehdy gde aprzigme ksobie ginych sedm // duchuow horssych sebe: wegducze przebywagi tam ... // ... ř. 13: [3] Ten den ~ wyssed gežiš z domu se C xJJJ // diesse podle morze ysessli su se k niev. zastupowe // mnozy ... // ...

Fol. [19a ?] (sign. C J) ř. 1: rziž wmie wierzi vžitecžne by bylo.gev. aby zawiessen= //

Fol. [20b ?] (sign. [D 4]) ř. 22: Czžtenie [sic] pospane [sic] ad [sic] swateho Marka Capitola J // [6] Ocžatek cžtenie gežisse Krysta syna bo // žieho Jakož psano gest ... // ...

Fol. [199a ?] (sign. [BB 5]) ř. 19: Zgewenie krysta pana Swatev. Janu Ca J // [5] Gewenie Gežisse krysta kterež dal gev. buoh // aby oznamil služebnikő ... // ...

Fol. [211b ?] (sign. [CC 9]) ř. 34: ... Y rzekl gt mi Hled aby toho necžinil: nebt sem // spolu služebnik twog a bratrzy twych prorokuow : y tiech //

Fol. [212 ?] (sign. [CC 10]: nezachováno.

Soupis 6.

Knihopis I,26. Jungmann III,568. Hanka čís. 2.

Do literatury uvedl Bohumír Jan Dlabač, objevitel tohoto tisku, ve zprávě Nachricht von einem bisher noch unbekannten böhmischen Neuen Testamente r. 1816. - Zprávu o dvacetilistovém zlomku uveřejnil jeho objevitel Eugeniusz Gavryś Testamentum novum bohemicum Strahoviense, Västerĺser Blatter, Fragment eines neuen Wiegendruckes in der Stifts- und Landesbibliothek zu Västerĺs (Acta bibliothecae Arosiensis IV., 1965). - Zprávu o tom srov. Pravoslav Kneidl, Slavica Arosiensia a Dlabačův Nový zákon (Strahovská knihovna 3, 1968, str. 265 - 267).

Až dosud je znám jenom unikátní výtisk; ve Švédsku nalezený zlomek obsahuje 20 listů, známých ze strahovského exempláře. Pražský výtisk je zvláště na počátku velmi defektní, chybí začátek, souvislý text začíná teprve na Fol. B 4a; na konci chybí jediný list, Fol. CC 10, konec Zjevení, poslední kapitola XXII. začíná na Fol. CC 9b. Rozsahem je toto vydání Nového zákona přibližně stejné jako Nový zákon se signetem, i když je překlad v obou vydáních různý. Není možno ani přibližně určit rozsah rejstříku, proto jsou čísla listů jenom přibližná. Není vyloučeno, poněvadž chybí poslední list, že tisk měl impresum.

Na Fol. N 7b je mylné označení "Cap. XI" místo XII; ve strahovském exempláři i ve zlomku je tato chyba opravena perem.

PRAHA: Strahovská knih. D M V 5 (Zahradník str. 7; velmi poškozen na počátku, není možno určit rozsah složky A, poškozeny jsou i první listy složky B, Fol. C 1 - 3; chybí Fol. CC 10).
VÄSTERĹS: Stifts- u. LB: (zlomek o 20 listech, sign. N8 O8 P 1-4).