REPERTORIUM
Bible - Nový zákon ilustrovaný
Autor: Bible
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1498
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XLV

                           

NOVÝ ZÁKON - ilustrovaný.(Testamentum novum, boh.). V Starém Městě Pražském, [Tiskař Pražské bible], 31/X 1497, rejstřík 12/I 1498. 40.

354 listy. a8 - z8 aa8 - nn8 oo10 A8 - G8. 2 sloupce. Zpravidla 29 ř., někdy 28 nebo 30 ř. Nadpisy stran. Typ 2 : 115G. Minuskulní representanty, někde vynechané. Vynechané místo pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., také 2,4 nebo 5 ř. Římské číslice antikvou. Titulní list. Rejstřík. 180 dřevořezů s četnými opakováními. Tištěno černě a červeně v rejstříku (Fol. A 1 - G 8).

Fol. 1a (sign. [a 1] - titulní list, xylograf): Nowy zakon?? //

Fol. 1b: dřevořez.

Fol. 2a alfa (sign. a ij) nadpis: Przedmluwa // ř. 1: Przedmluwa swateho Hie // ronyma na Zakon Nowy // [4] Nozy že gsu by- // li kterzyž cžtenie // spisowali. swaty // Lukass ewan- // gelista ... // ...

Fol. 3b beta (sign. a iij) ř. 5: ... nežli žy // wym krzestianuem [sic] // Pocžina se Cžtenie pana na // sseho Gežysse krista Sepsa // ne od swateo Matusse ewan // gelisty Capitola I // [o] Niha naro- // zeneho gežy // sse krysta sy- // na Dawido- // wa» ... // ...

Fol. 9a alfa (sign. b) ř. 1: Gestliže oko twe prawe hor //

Fol. 298a beta (sign. [oo 10]) ř. 19: ... Milost pana nasseho geži // sse krysta sewssemi wami a- // men // Skonanie Zakona božyeho // noweho~ W vtery v wigil- //gi wssech swatych~ Leta bo // žieho~ Tisyczieho cžtyrzsteho // dewadesateho sedmeho~ W // starem mestie Pražskem~ » ~ //

Fol. 298b: nepotištěno.

Fol. 299a alfa (sign. A [1] ř. 1: (červeně) Pocžina se registrum to gest // prawidlo na Episstoly a na // cžtenie~ kterež se cžtu w koste // lech przes rok // ...

Fol. 340b beta (sign. F ij) ř. 23: ... Wssed // gežyss bral se skrze gerycho // (červeně) Konecz (černě) czož bylo zahynulo~ //

Fol. 341a alfa (sign. F iij) ř. 1: (červeně) Počina se Registrum a neb // prawidlo o Swatecžnich E // pisstolach a Cžtenich przes // czely rok // ...

Fol. 354b alfa (sign. [G 8]) ř. 21: ... byla w krystu gežyssy pa // nu nassem //

Fol. 354b beta (sign. [G 8]) ř. 1: Skonawa se Registrum~ a // neb pwidlo Zakona noweho // Ten patek po božiem krztie // ni~ Leta paňe~ Tisyczieho~ // Cžtyrzisteho Dewadesateho // Osmeho //

Soupis 25.

Knihopis I,27. Jungmann III,569. Hanka čís. 41. Cop. 5772. Schreiber 5336.

Na Fol. m 2b beta chybí poslední řádka, je dopsána patrně v tiskárně (stejná ruka). - Na Fol. p 3a je signatura v pravém dolním rohu dřevořezu. - V některých exemplářích ve složce dd dvakrát dd iij (místo dd iiij - NK, KNM); kk II místo ij (ve všech srovnávaných exempl.); ve složce C dvakrát C ij místo C iij (ex. NK); ve strahovském ex. neoznačeno i 1.

Celkem 180 dřevořezů, z nichž jeden měří 174 x 127 mm, jeden 124 x 112 mm, ostatní 62 x 111 mm a 62 x 52 mm. Dřevořezy - jejich soupis je v Soupisu u čís. 25, str. 96-107 - jsou řezány podle stejných předloh jako v Kutnohorské bibli (zde srv. čís. X - XI), v Novém zákoně jsou menšího formátu; bylo jich znovu užito v dalším vydání Nového zákona v Praze 1513 (Knihopis 17095). Několika dřevořezů bylo užito v pražském vydání Pána rady r. 1505 (Knihopis 6829).

BRATISLAVA: UK Inc. 20 (Kotvan 391).
LONDON: British Lib. IA 51415 (BMC III,808, chybí Fol. 1, 3, 5, 40, 342, 343, 354).
PRAHA: KNM 25 D 1: první ex. z knihovny Šafaříkovy (neoříznutý, velké okraje; Patera str. 206, čís. 17; ve složce f přehozené listy 2,1, 3-6,8,7); druhý ex. (velmi def., oříznutý téměř k tisku, začíná Fol. a 4)
PRAHA: KPNP S LVI e 17 (začíná Fol. g 1, chybí Fol. a8 - f8, i 3, k 1,8, l 1,8, o 1-3,6-8, z 1,8, nn, 5, oo 1,2,9,10, G 4,5)
PRAHA: NK 43 F 63 (dříve 54 C 7); zlomek Fol. m 1 na předním přídeští 43 G 28
PRAHA: ZK AV ČR 2 T E 2 (chybí Fol. G 1,8).
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Muz. (E. Bittner, Dva vzácné prvotisky ..., 1965; chybí tit. list, Fol. oo 1, 10, G8).

Exempláře známé z literatury: PETERBURG: Rossijskaja nac.bibl. (Tobolka, Slovník str. 52, sign. Aa 36, def. z majetku Wunschwitzova).
TÁBOR: Muz. (podle Knihopisu - patrně omyl, Riedl neuvádí).
WIEN: ÖNB (podle Schreibera; podle sdělení knihovny omyl).