REPERTORIUM
Vladislavské zřízení zemské
Autor: Zřízení zemské
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1500
Tiskař: Tiskař Pražské bible
Číselné označení: Urb-XLVI

   

ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ VLADISLAVSKÉ.(Jura et constitutiones regni Bohemiae, boh.).

Sestavili Petr ze Šternberka a na Lištni, Zdeněk ze Šternberka a na Zbiroze a Albrecht Rendl z Úšavy. V Starém Městě pražském, [Tiskař Pražské bible], 18/VII 1500. 40.

150 listů. a8 + [x]2 b8 - r8 s6 t6; do osmilistové složky a je mezi Fol. a 1/2 vložen nesignovaný dvoulist s úvodní preambulí. Zpravidla 26 ř., také 25 a 27 ř. Typ 2 : 113G. Antikvové číslice (na

Fol. a 6b, a 7b, a 8ab). Kulaté závorky.

Fol. 1 (sign. [a]): nepotištěno.

Fol. 2a (sign. [x 1]): nepotištěno.

VFFol. 2b ř. 1: Letha Božyeho Tisyczyeho pietisteho~ Za nayiasniey // ssyeho Kniježete a pana» pana Wladislawa Vherskeho // a Cžeskeho krale ... // ... ř. 10: ... Racžyl gest geho milost powo- // lenije dáti Panuom a rytierzstwu w korunie cžeske~ Aby // swa práwa po wssech dskach y pryuilegij na karlssteynie // wyhledali~ a to w gedny knijehy wsseczko sepsali~ ... // ... ř. 15: ... A to // aby w gedny knijehy složyli~A ty knijehy» aby tisknuti // rozkazali~ aby ge mohl mijeti bohaty nebo chudy» ktož by // chtiel ... // ... Viz Tab. 8.

Fol. 3b (sign. [x 2]) ř. 6: ... Pani // rytierzstwo» tyto knijehy k zrzyezenij a w porzád složenije // a ktisknutij wydánije a zase przygetije a mezy lidmi rozda // nije~ Porucžyli a swierzili su toho Petr~owi [sic] z Sstember- // ka a na lisstni~ a Zdeňkowi z Sstemberka a na zbiroze» z // panuow~ A Albrechtowi Rendlowi z Aussawy» Pro // kuratorowi Krale geho milosti» Z wladyk // [mezera 6 ř.] // Gsu pak tisstieny tyto Knijehy w slawnem Miestie Sta // rem Pražskem Letha tehož yako swrchu psano stogij // Take y dotisstieny su tehož letha w Sobotu przed Swa- // tu Marzij Magdalensku~»~ A Kralowstwij Krale geho // milosti~ Vherskeho Desateho Letha~»~ A Cžeskeho× // Trzydczateho //

Fol. 4a (sign. a ij) ř. 1: Za prawo gest~ Kterak w saudu zemskem sedagi // Nayprwe Kral geo milost ... // ...

Fol. 11a (sign. b) ř. 1: giti k purkrabi pražskemu~ A purkrabie pražsky ma gey //

Fol. 150a (sign. [t 6]) ř. 7: ... artykule pomahati mie // li~ Take bez gich trzetijeho hlasu» nema se przycžyniti ani // vgimati ~»~ //

Fol. 150b: nepotištěno.

Soupis 26.

Knihopis I,28. Jungmann III,296. Hanka čís. 42.

Rakowiecki v Prawdě Ruské I, str. 236, pozn. 247 (Ksiega Praw Czeskich - podle exempláře senátora Novosilcova). - S českým názvem Jungmann III,296. Vydal František Palacký v Archivu Českém V, 5-266; na str. 9 upozorňuje na variantu v preambuli na vloženém dvoulistu.

Varianta na Fol. 2b ř. 1-13, v následujícím textu se již řádkování shoduje. V prvním řádku je text podle ex. NK sign. 43 F 56, ve druhém varianta podle ex. KNM sign. 25 D 6 ex. 1:

ř. 1:
Letha Božyeho Tisyczyeho pietisteho~ Za nayiasniey
Letha Božyeho Tisyczyeho× Pietisteho×
ř. 2:
ssyeho Kniježete a pana» pana Wladislawa Vherskeho
Za nayiasnieyssyeho Kniježete a pana» pana Wladisla
ř. 3:
a Cžeskeho krale ??t a Markrabi Morawskeho ??t~ Kte=
wa Vherskeho a Cžeskeho krale ??t a Markrabi Moraw
ř. 4:
ryž gt rozmnožitel pokoge-rzádu a práw sauduow-a spra
skeho ??t ~ Kteryž gest rozmnožitel pokoge-rzadu apráw
ř. 5:
wedliwostij» mezy wssemi swymi poddanymi~ a skutecžnie
sauduow a sprawedliwostij» mezy wssemi swymi podda=
ř. 6:
to chtie a do konce rziedie» aby byhaty y chudy podgeo mi
nymi~ a skutecžnie to chtie a do konce rziedie» aby bohaty y
ř. 7:
lostij- pokoge-a saudow-a sprawedliwostij » mohl vžyti×
chudy podgeo milostij pokoge a sauduow-a sprawedliwo
ř. 8:
A ktov aby se mohl každy wystrziecy a wywarowati kte
stij» mohl vžyti~ A ktomu aby se mohl každy wystrzie-
ř. 9:
rež pokuty gsu » ktožby pokoge a práw-a sauduow a spra
czy a wywarowati~ kterež pokuty gsu » ktožby pokoge-a
ř. 10:
wedliwostij» russytel byl~ Racžyl gest geho milost powo-
práw~ a sauduow a sprawedliwostij» russytel byl~ Ra-
ř. 11:
lenije dáti Panuom a rytierzstwu w korunie cžeske~ Aby
cžyl gest geho milost powolenije dáti Panuom a rytierz-
ř. 12:
swa práwa po wssech dskach y pryuilegij na karlssteynie
stwu w korunie cžeske~ Aby swa práwa po wssech dskach
ř. 13:
wyhledali~ a to w gedny knijehy wsseczko sepsali ~ A to s
wyhledali~ a to w gedny knijehy wsseczko sepsali ~ A to s

BRNO: MZA G 21 III - 526. adl. (chybí Fol. [x] 1,2, b 1,2,7,8).
PRAHA: KNM (Patera str. 206 čís. 18) 25 D 6 ex. 1 (původně Lobkovický, z Březnice, úplný s variantou)
PRAHA: KNM 25 D 6 ex. 2 (chybí Fol. a 1, [x] 1,2, t 6)
PRAHA: KNM 25 D 6 ex. 3 (Šafaříkův, chybí Fol. a 1, [x] 1, a 8)
PRAHA: NK 43 F 56 (dříve Lobkovická knihovna v Praze).

Exempláře známé z literatury: Dobrovský v Böhm. Litteratur 1779, II, 163 na základě zprávy Rosenthalovy (srov. i pozn. zde k čís. VIII) uvádí, že Rosenthal měl ex. ZZ, k němuž byl přivázán ex. sněmovního usnesení z r. 1497. Byl to patrně ex., který později patřil senátorovi Novosilcovu ve Varšavě a který je však od konce dvacátých let 19.stol. nezvěstný. Srov. k tomu Rakowiecki, Prawda Ruska (Varšava 1820-1822, I, str. 236 pozn. 247 a str. 238 pozn. 248) a článek Josefa Volfa Po stopách prvotisku: Nálezové sněmu obecního z r. 1497 (ČNM 102, 1928, 27-33).