REPERTORIUM
Žaltář [1487]
Autor: Bible
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 1487
Tiskař: Tiskař Žaltáře
Číselné označení: Urb-XLVII

 

ŽALTÁŘ. (Psalterium, boh.). - Kantiky Starého i Nového zákona. - Symbolum Athanasiovo. V Starém Městě pražském, [Tiskař Žaltáře] 1487. 40.

122 listy. a8 -o8 p10. Zpravidla 25 ř., někdy 23 ř. (Fol. d 6a), 24 i 26 ř. Typ 1 : 122G. Vynechané místo pro versálky ve výši 1 ř., pro inic. zpravidla ve výši 3 ř., také 2,4,5,6 a 7 ř. (Fol. a 2a). Tištěno černě a červeně).

Fol. 1 (sign. [a]: nepotištěné ? (není zachováno).

Fol. 2a (sign. a i) ř. 1: [7] E tak zgewnie a otewrzenei [sic] // rzeči Dawida proroka iako // pisma ginych prokuow mo // hu iazyk cyzy przekladana // byti~ ... // ...

Fol. 4b (sign a iiii) ř. 2: ... (červeně) wzalmu prwni_ wy // pisuge se cesta k blahoslaw_stwi wiecznemu // [5] (černě) Lahoslaweny muz kteryz neod- // ssel wradie newiernych~ ... // ...

Fol. 9a (sign. b) ř. 1: budtez hrziessnicy dopekla» wssickni narodo //

Fol. 110a (sign. [o 6]) ř. 7: ... (červeně) zalm sty padesaty a // posledni chwala gest bozi z daru toho ze rači // [3] (černě) hwal- (červeně) slawne vcziniti swate swe // (černě) tez pana w swatych geo ... // ř. 18: ... wsseliky duch chwal // hospodina (červeně) Počinagi se pisnie kterez su rozli // czni swieti p rozliczna dobrodienie pav bohu // zpiewali age skladagice wdiecznost su okazo // wali z tak owych [sic] dobrodieni bozskych» tiemi // topisničkami chwalice boha a tiech cierkew // swata krzestianska vziwa přichwalach boz- // skych vstawicznie piesen prwa gt proroka //

Fol. 110b (sign. [o 6]) ř. 1: (červeně) yzayasse gessto tu panu bohu diekuge a ge- // ho chwali z skutku wtielenie syna geho kte- // rez gest gemu buducie giz tehdaz oznamiti // [4] (černě) hwaliti tie budu hospo- (červeně) raczil // (černě) dine nebo sy se rozhniewal na mie // ... ř. 18: ... nebo weliky gt vp- // střed was swaty irzrahel [sic] (červeně) Tuto piesen vczi // nil gt ezechyaš kral iudsky kdyz gt padl byl // w nemoc apotő znie powstal skře [sic] milosti bozi // [3] (černě) at se rzekl (červeně) y diekuge panu bohu a die // (černě) v pstrzedku dnow mych ... // ...

Fol. 111b (sign. [o 7]) ř. 4: ... w domu panie // (červeně) Tuto piesen vczmila [sic] gest Anna matka sa- // muele proroka proto dabrodienie [sic] ze kdyz // byla neplodna a tak w potupie modlila se ku // panu bohu a pan buoh dal gi plod a przed // powiedieneho syna proroka samuele // [3] (černě) Radowalo se gt srdce me ... // ...

Fol. 112a (sign. [o 8]) ř. 13: ... moc krysta sweho~ // (červeně) piesen moyziessowa asynow izrahelskych kte // ruz su zpiewali chwalece a diekugice panubo // hu ze raczil zhubiti neprzately gich w morzi // rudem a ge mocnie z gich ruku wyswoboditi // [3] (černě) Piewaimez hospodinu nebot gt ... //

Fol. 113a (sign. p) ř. 15: ... po suchu pro- // strzedkem geho~ // (červeně) Modlitba abbakuka proroka kteruz se ge- // st modlil za ty kteřiz niekdy saudow pana bo // ha neznagice y reptanie czinie proti geho // milosti znamenagice ano zli vtiskagi dobre // wtomto swietie y zda se gim to yako nev- // przieme protoz aby gim tu hlupost buoh od // [3] pustil zatot ted se modli prok rzka» // (černě) Ospodine zaslechlt sem ... // ...

Fol. 114b (sign. p ii) ř. 3: ... witiez piesnie zpiwa- // gicieho (červeně) Tuto piesen slozil moyziess kte- // ruz gest wydal lidu izrahelskemu gehoz ge- // st zprawce byl aby gi vmieli a pamatugice // zpiewali gesto wnie napomina k přikazan_ // bozskym a k zakonu geho abz gey znali y // prziniem vstawicznie trwali~ // [3] (černě) osluchaytez nebesa cozt mluwim» ... // ...

Fol. 116b (sign. p iiii) ř. 20: ... a slituget se nadzemi lidu sweo // (červeně) Piesen tato gest trzi mladencow kterziz v // wrzeni byli do pecy rozpalene~ proto ze su // modlarzstwim zmazati se nechtieli ale wier // nie przipoklonie boha nebeskeho se zacho- // wali y wyswodil [sic] ge pan buoh ze su neza- //

Fol. 117a (sign. p iiiii) ř. 1: hynuli z kterezto pričiny tito takto chwalili // [4] (černě) Obrorzeczte wssec (červeně) milost geho // (černě) ka diela panie panu» ... // ...

Fol. 117b (sign. p iiiii) ř. 15: ... y wywysseny nawieky (červeně) Tuto // piesen panna maria gt vczinila zato dobro // dieni ze buoh nebesky nadewssecky panny- // powssě swieti [sic] račil gi zwoliti ktov aby byla // [3] (černě) Elebi dusse ma ho (červeně) matku syna geo // (černě) spodina ... // ...

Fol. 118a (sign. [p 6]) ř. 9: abrahamowi y plemeni geho na wieky // (červeně) Piesen tato gt symeona knieze astarce swa // teho kteryz zadnuow swych tu k swym zado // stě wzal byl od powied od ducha swateo zeby // miel prwe nez vmře pohledieti napana kry // sta na kterehoz pohlediew chwale boha za // [3] (černě) Ynie ppusstieš slu- (červeně) zpiewal rzka // (černě) zebnika sweo ... // ř. 20: ... aslawu lidu sweo izrahelskeo (červeně) Tuto pie // sen vczinil gest zacharyaš otecz swateo iana // krztitele kdyz gest pnedowieru swu ranien // byl od angela swateo niemotu a kdyz se gt w // ssecko coz gev byl zwiestuge poczetie swateo iana naplnilo otewřew vsta swa chwalil gt //

Fol. 118b (sign. [p 6]) ř. 1: [3] (černě) ozehnany pan buoh (červeně) boha rzka~ // (černě) izrahelsky nebo gt ... // ř. 24: ... noh_ nassim pocestie pokoge // (červeně) Piesen chwaly kteruz su zpiewali pav bohu //

Fol. 119a (sign. [p 7]) ř. 1: (červeně) Swaty ambroz a swaty augustyn kdyz gt // z slepoty pohanske obracen swaty augustyn // k wierze krzestianske y krztien byl od swate // ho ambroze z toho obadwa boha chwalece // [3] (černě) ie boha chwa- (červeně) takto gsu zpiewali // (černě) lime» tie hospodina wyznawame ... // ...

Fol. 119b (sign. [p 7]) ř. 14: ... zahanben nawieky» Amen // (červeně) Uiera [sic] obeczni krzestianska kterazto poč- // lanczych wiery od aposstoluow o hlassenych // kdyz su bludowe a kačyrzstwa powstawala // proti trogiczy swate» proti czlowieczenstwi // a bozstwie krysta pana» od otcuow swatych // kterak przytom wssem ma wierzeno byti // tato wiera gest wydana aby podle pisem // [3] tak kazdy kto chcze spasen byti pew // (černě) Toz koliwiek chcze spa (červeně) nie wieřil // (černě) sen byti przedewssemi ... // ...

Fol. 121a (sign. [p 9]) ř. 23: ... nebude moczy // spasen byti~ //

Fol. 121b (sign. [p 9]) ř. 1: Konecz rzeczy a zalmuow proroka welike // ho dawida swateho~ ... // ř. 13: ... Gsu pak kniehy tyto ne // per_ psany ani obyczegem obeczniě skrze // piesarze zpuosobeny ale rytymi natwrdem // kowu litterami welmi wtypnym biehem v // čynieny a wytiskany kkečti [sic] napřed a k chwa // le bozie~ a kupočtiwosti yazyku czeskeho» ku // poczestnosti take slawneo miesta prazskeo w // niemzto spuosob tento zaltarze tohoto gt s // pracy a swelikym nakladem včnien [sic] A to le // ta syna bozieho tisyczyho cztyrzsteho osmde // sateho kralowanie nayiasniegssie- // ho kniezete a pana~ pana wladislawa Kra // le Czeskeho leta Ssestnatczteho //

Fol. 122 (sign. [p 10]): nepotištené ? (není zachováno)

Soupis 11.

Knihopis I,29. Jungmann III,598. Hanka čís. 33. H 13529.

PRAHA: ANM bez sign. zlomek 12 listů (Pavel Pokorný, Nový fragment českého prvotisku ... ČNM 1985, str. 201)
PRAHA: NK 41 G 80 (dříve 54 E 18; chybí Fol. a 1, p 10)
PRAHA: Strahovská knih. D P VI 16 (Zahradník str. 28; chybí Fol. a 1, p 10).
WIEN: ÖNB 15 G 6 (chybí Fol. a 1, p 10).
Exemplář známý z literatury: BERLIN: DSB (VB 1950, 8; nyní Staatsbibliothek der Stiftung
Preussischer Kulturbesitz, v. Schmitt, Die Inkunabeln der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin).