Poznej, co je před tvou tváří,
a zjeví se ti to, co je ti skryto.
Není totiž nic skrytého,
co nebude zjeveno.

Tomášovo evangelium, logion 5 (Nag Hammadi Codex II, 33,10b–14a)
 v překladu P. Pokorného (Neznámá evangelia, Praha 2001).

Apokryfní knihovna Centra biblických studií

Apokryfy obecně

LECTORI SALVTEM!

Zájemci o apokryfní větev rané křesťanské literatury (dílo apoštolských a církevních Otců tu necháváme stranou) brzy zjistí, že se ocitají na poli značně nepřehledném. Evropská kultura je již po dvě tisíciletí ovlivňována křesťanskou církví, která v otázce biblického kánonu zaujala jednoznačné stanovisko (rozdílné názory jednotlivých církví se týkají jen detailů) a apokryfy odsuzuje, respektive klade je na nižší úroveň. Apokryfní texty tak pochopitelně zůstaly na okraji zájmu teologických, ale i jiných disciplín. Převládajícím přístupem je tu nedůvěra – a opatrnost je ovšem na místě, vezmeme-li v úvahu existenci celé řady moderních podvržených textů, které se pokoušejí navázat na biblickou látku nebo ji dokonce nahradit.

Jeden příklad za mnohé: Roku 1894 v Paříži vydal ruský cestoval N. Notovič spis „Neznámý život Ježíše Krista“, založený údajně na vyprávění tibetských lámů, že Ježíš před svým vystoupením v Palestině prošel buddhistickým školením v Indii. O tomto a dalších prokazatelných falzech viz blíže: P. Beskow, Strange Tales about Jesus, Philadelphia 1983.

Nicméně, postupně se ve vědě i v církvi prosadilo stanovisko, že i apokryfní texty je možno a záhodno nepředpojatě zkoumat jakožto vzácná svědectví o křesťanské mentalitě prvních staletí církevních dějin. Některé apokryfní texty byly totiž široce oblíbeny (např. Nikodémovo evangelium) a jejich popularita přetrvala až do středověku, jak o tom svědčí i nesčetná výtvarná díla, jež jsou jimi inspirována (např. motiv Ježíšova sestupu do pekel). Není proto překvapením, že apokryfní spisy (původně řecké, hebrejské, latinské, koptské, syrské a jiné) byly přeloženy do všech moderních jazyků.

Některé sbírky překladů
E. Hennecke – W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung I–II, Tübingen 1987–19895; 1990–19976, reprint 1999.
M. R. James, The Apocryphal New Testament, Oxford 1924, 197211.
Ch. Michel, Evangiles apocryphes, Paris 1911, 19242.
M. Erbetta, Gli Apocrifi del Nuovo Testamento I–III, Torino 1966–1981.
A. de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid 1956, 19938.
M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, Kraków 2001, 2003.
 

Apokryfy v českých zemích

V českých zemích je zkoumání apokryfů teprve v počátcích. Centrum biblických studií, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, chce pomoci napravit tuto situaci především vydáváním základních apokryfních spisů v českých překladech. Navazuje tím na počin starozákonní překladatelské komise České biblické společnosti, která v letech 1961–1979 připravovala ekumenický překlad Bible, tedy i tzv. deuterokanonických knih, zařazovaných tradičně na okraj Starého zákona (např. Tóbit, 1. a 2. kniha Makabejských). Tato práce se stala inspirací rozsáhlého projektu překladu židovských pseudepigrafů:

V letech 2001–2007 připravilo CBS ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad sbírku „novozákonních apokryfů“, obsahující nejdůležitější nekanonické spisy, jež nebyly přijaty do Nového zákona, ale podávají významné svědectví o alternativních proudech raného křesťanství. Spisy jsou přeloženy z původních jazyků, především z řečtiny, latiny, koptštiny. Jsou rozděleny do tří svazků podle jednotlivých novozákonních „žánrů“ (evangelia – skutky a listy – apokalypsy). Díky přispění Grantové agentury UK (grant 333/2001) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (grant LC 538001) bylo možné opatřit každý svazek rozsáhlejšími úvody, strukturovanými bibliografickými informacemi, kritickými poznámkami pod čarou (včetně vybraných různočtení) a čtyřmi rejstříky (spisů, osobních jmen, místních jmen a vybraných pojmů).

 

Vedle vydávání nejvýznamnějších apokryfů v českém překladu si CBS klade za úkol podporovat studium apokryfů v původních jazycích a poskytnout prostor k setkávání badatelům z příbuzných oborů (teologům, církevním historikům, literárním vědcům, klasickým filologům, historikům výtvarného umění a dalším). Nyní bychom tak rádi učinili i prostřednictvím sítě Internet.

Pozvání do knihovny

Vzhledem k tomu, že apokryfy byly v českých zemích dlouho opomíjeným tématem, musí se každý vážný zájemce o ně hned z počátku vyrovnat s problémem nedostatku studijní literatury. Edice v původních jazycích, odborné překlady, komentáře a další pomůcky nejsou vždy snadno dostupné. CBS se pokouší pomoci v této situaci nabídkou databáze, z níž lze snadno zjistit, KDE se ta či ona publikace nachází. Databáze ovšem nemůže a nechce suplovat běžné katalogy nejznámějších knihoven. Jedná se spíše o experiment, v jehož rámci si mohou zájemci o apokryfní literaturu usnadňovat dlouhá hledání, a při té příležitosti se i informovat o svých studijních oblastech.

Bez Vaší spolupráce nebude databáze fungovat! Obracejte se na nás, prosím, nejen s dotazy, ale i s informacemi o zajímavých knihách, zásadních článcích na apokryfní témata a podobně; především vítáme krátké anotace a vlastní zhodnocení publikace, což v běžných katalozích obvykle chybí. Databázi chceme průběžně doplňovat a dotvářet s ohledem na to, jaké příspěvky budou docházet. Těšíme se na Vaše podněty!

Další pomůckou pro orientaci je rozpis apokryfních proroctví a apokalyps, kde lze najít mnohdy i stručný popis obsahu jednotlivých apokryfů. Tento rozpis vznikal jako vodítko pro spolupracovníky a překladatele, je to tedy ryze pracovní verze v poněkud neuhlazené podobě. Nicméně zájemce nalezne ke každému pojednávanému apokryfu i přísl. literaturu, což může shledat cenným.

Také můžete navštívit Galerii Apokryf na ETF.

Informace a dotazy:
Mgr. Jan A. Dus, vědecký pracovník CBS, vedoucí oddělení
PhDr. Josef Bartoň, vědecký pracovník CBS
Mgr. Jiří Žůrek, vědecký pracovník CBS
www.ics.cas.cz (home FLÚ - KKS), www.etf.cuni.cz/cbs (partnerské pracoviště na ETF UK)

Poznámka: prohlížení optimalizováno pro MSIE 5 a vyšší (popř. Netscape 6 a vyšší). Ve starších prohlížečích nebude navigace ani databáze s největší pravděpodobností správně fungovat.